Nhiều kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 61

Trong 5 năm qua (2016 – 2021), xác định rõ được tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch để tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện từ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đến các cấp Công đoàn trực thuộc. Qua thực tiễn triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp công đoàn trong tỉnh đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đoàn viên, CNVCLĐ, do vậy Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05 trong chương trình công tác năm; xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề theo từng năm với những nội dung cụ thể gắn với các nội dung trọng tâm, mục tiêu cụ thể. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành 10 văn bản để chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn bám sát sự chỉ đạo của Cấp ủy để xây dựng kế hoạch thực hiện các chuyên đề theo từng năm; đổi mới công tác theo dõi, đánh giá việc Học tập và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân; chú trọng việc lựa chọn các nội dung cụ thể, phù hợp để đoàn viên, CNVCLĐ tham gia học tập và vận dụng vào thực tiễn, xây dựng việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn đó là hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động. Trong 5 năm, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ban hành đã ban hành 421 văn bản để triển khai thực hiện Chỉ thị. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ viết tin, bài nêu gương các điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các đơn vị để tuyên truyền trong các chuyên mục, chuyên trang Lao động - Công đoàn trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, trên Cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Lào Cai...
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã lãnh chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở các cấp Công đoàn theo phương châm “Trên trước, dưới sau”; “Trong trước, ngoài sau”; “Học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “Xây” với “Chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp Công đoàn, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại cán bộ, đoàn viên công đoàn hằng năm. Kết quả trong 5 năm qua 100% cán bộ công đoàn chuyên trách ký cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng và ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên công đoàn, xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Mặt khác các Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi đoàn thanh niên để cùng bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu những đoàn viên trẻ, đoàn viên là công nhân trực tiếp sản xuất. Kết quả trong 5 năm qua các cấp Công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu được 9.204 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới

Điểm nhấn đáng ghi nhận đó là các cấp công đoàn trong tỉnh đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp công đoàn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các cấp công đoàn. Sáng tạo, linh hoạt lồng ghép nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện một số chương trình trọng tâm như: Phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng CĐCS vững mạnh; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc tự phê bình và phê bình  trong thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW khóa XII, Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ học tập thông qua sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt công đoàn thường kỳ hoặc tổ chức các hội thảo, giao lưu, tọa đàm, tham quan tạo cơ hội cho mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ dễ cảm nhận những nội dung học tập theo yêu cầu đặt ra. Kết quả trong 5 năm, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức được 8.806 buổi học tập với sự tham gia 325.122 lượt đoàn viên, CNVCLĐ. Một số đơn vị đã có hình thức triển khai học tập các chuyên đề một cách sáng tạo, hiệu quả như: Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn ngành Y tế, LĐLĐ thành phố  Lào Cai, LĐLĐ Thị xã Sa Pa… 
Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác trong các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai tiếp tục đi vào nề nếp, ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực, thiết thực, hiệu quả. Các yêu cầu, chỉ đạo của Tỉnh ủy, của Tổng Liên đoàn tiếp tục được các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở cụ thể hóa, tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo. Bước đầu đã thực hiện theo phương châm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo”, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực. Tinh thần học tập và làm theo Bác đã dần trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp công đoàn trong tỉnh. Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần không nhỏ trong việc chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác, lao động của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo Bác sát với thực tế của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện./.

Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 115
  • Trong tuần: 2,140
  • Tất cả: 173,517
Đăng nhập