Tích cực tuyên truyền pháp luật đợt III năm 2023 trong CNVCLĐ
Lượt xem: 180

Để tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật tới các cấp công đoàn toàn tỉnh bên cạnh việc đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet và mạng xã hội.

 

LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 402/KH-LĐLĐ ngày 12/7/2023 chỉ đạo 100% các cấp công đoàn tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt III năm 2023 trong CNVCLĐ toàn tỉnh với những nội dung cơ bản của Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua. Tuyên truyền nhắc lại Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14, Luật phòng, chống ma tuý số 73/2021/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành. Tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, CNVCLĐ; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

anh tin bai

Tuyên truyền luật phòng, chống rửa tiền trong Hội nghị Tuyên truyền PBGDPL đợt II/2023

Tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sự cần thiết phải tăng cường hoạt động phổ biến pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội hoặc giảm tải tình hình khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp, đông người, ...Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với hình thức phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho CNVCLĐ tìm hiểu, tiếp cận nội dung cơ bản của văn bản pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ; tổ chức truyền thông sâu, rộng về quá trình xây dựng dự án Luật Công đoàn; tuyên truyền, PBGDPL gắn với tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVII Công đoàn Lào Cai về chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn, gắn với tiếp tục triển khai, thực hiện Kết luận số 80-KL/TW và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác tuyên truyền, PBGDPL và tăng cường giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời triển khai thực hiện phổ biến pháp luật đợt III/2023 đảm bảo đúng tiến độ.

Nguyễn Thúy (LĐLĐ tỉnh)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 121
  • Trong tuần: 3,564
  • Tất cả: 842,724
Đăng nhập