"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 25/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288057

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Kết quả một năm thực hiện Nghị quyết 06b-NQ/TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn

 Nghị quyết được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) thảo luận và thông qua, ban hành ngày 03/8/2015, nội dung nghị quyết tập trung chỉ đạo về công tác tổ chức, cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp và chỉ đạo nâng cao số, chất lượng các cuộc kiểm tra ở các cấp công đoàn, đưa ra chỉ tiêu chỉ đạo cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp.

  Căn cứ Nghị quyết 06b-NQ/TLĐ ngày 03/8/2015 và Kế hoạch 46/KH-TLĐ ngày 04/9/2015 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành Chương trình số 02-CTr/LĐLĐ ngày 28/12/2015 triển khai thực hiện Nghị quyết, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể về công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra và hoạt động kiểm tra cho từng cấp công đoàn trong tỉnh. Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/LĐLĐ ngày 28/12/2015 về công tác kiểm tra năm 2016 và giao chỉ tiêu kế hoạch tổ chức các cuộc kiểm tra cho các công đoàn cấp trên trực tiếp ơ sở và cấp cơ sở.
Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã thực hiện được một số kết quả cơ bản, đó là: Ở cấp tỉnh, đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt kịp thời nội dung Nghị quyết và chương trình của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; Phân công 01 đồng chí Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết; xây dựng quy hoạch và quy định tiêu chuẩn, chức danh, định mức biên chế cán bộ Văn phòng Ủy ban kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường chuyên trách cho Văn phòng Ủy ban kiểm tra khi được thêm biên chế, đảm bảo 100% chuyên trách Văn phòng Ủy ban kiểm tra có trình độ đại học. Phấn đấu nhiệm kỳ tới, cán bộ được bố trí mới  có chuyên ngành luật  hoặc tài chính, kế toán; Tăng cường cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc để Ủy ban kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ. Ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu ngay từ năm 2016 để chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xuống cấp dưới chi tiết, cụ thể.
Năm 2016, toàn tỉnh đã có 961 đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 06b-NQ/TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, đạt 72%/tổng số đơn vị, với 25.283 lượt người được quán triệt.
Số ủy viên Ủy ban kiểm tra khuyết, thiếu trong năm đã được bổ sung cơ bản kịp thời. Hiện cuối năm 2016, có 423 UBKT công đoàn, trong đó 01 UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh, 26 UBKT công đoàn cấp trên cơ sở và 396 UBKT công đoàn cơ sở. Kết quả tự đánh giá phân loại, 100% UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện chấm điểm phân xếp loại, trong đó: 61% xuất sắc, 30% tốt, 7% khá, 2% trung bình, không có loại yếu.
Toàn tỉnh có 1.128 Ủy viên Ủy ban kiểm tra, với 611 đ/c là nữ chiếm 54%. Trong đó: cấp tỉnh 07 ủy viên; cấp trên trực tiếp cơ sở 112 ủy viên, cấp cơ sở 1.009 ủy viên. Cán bộ chuyên trách Công đoàn tham gia UBKT có 10 đồng chí chiếm tỷ lệ 2,4% (ở cấp tỉnh 02 đồng chí, ở cấp trên trực tiếp cơ sở 08 đồng chí). Trong năm, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra và giải quyết đơn thư cho 941 lượt uỷ viên Ủy ban kiểm tra công đoàn, đạt tỷ lệ 83%.
Toàn tỉnh tiến hành kiểm tra chấp hành Điều lệ được 1.527 cuộc (đạt 102% KH), trong đó đồng cấp 1.049 cuộc (đạt 77% KH), kiểm tra cấp dưới được 478 cuộc. Kiểm tra công tác tài chính được 1.633 cuộc (đạt 105% KH), trong đó đồng cấp 840 cuộc (đạt 62% KH), kiểm tra cấp dưới 793 cuộc. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiếp 05 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận, xử lý 07 đơn; trong đó 01 đơn giao cho công đoàn xem xét (đã giải quyết); 05 đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước, đã hướng dẫn, chuyển đơn, tham gia với các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; 01 đơn không đủ điều kiện xử lý (lưu đơn). 
Có thể thấy, qua kết quả thực hiện năm 2016, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa bám sát chỉ tiêu Kế hoạch giao của Liên đoàn Lao động tỉnh, một vài đơn vị chưa tổ chức được cuộc kiểm tra đồng cấp theo quy định, yêu cầu chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở phải tiến hành tự kiểm tra hoặc kiểm tra đồng cấp chưa được thực hiện tốt. Về công tác tiếp nhận, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư được chú ý thực hiện nghiêm túc, có chuyển biến trong công tác tiếp nhận, xử lý, tham gia giải quyết đơn thư, xong nhiều đơn vị chưa xây dựng, niêm yết bảng nội quy, lịch tiếp đoàn viên, người lao động tại cơ quan công đoàn, phòng làm việc của Công đoàn và thực hiện thông tin thông báo để đoàn viên, người lao động biết cụ thể.
Chuẩn bị xây dựng và thực hiện kế hoạch năm 2017, năm diễn ra Đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam và chỉ đạo của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh về công tác kiểm tra công đoàn trong năm, các cấp công đoàn trong tỉnh Lào Cai cần chú ý tham gia chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ủy ban kiểm tra công đoàn trước mỗi kỳ đại hội công đoàn, đảm bảo về số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý,lựa chọn người đủ tiêu chuẩn và có kinh nghiệm về hoạt động kiểm tra, nhất là đối với cán bộ chuyên trách Ủy ban kiểm tra, ưu tiên lựa chọn cán bộ trẻ, cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp phục vụ thiết thực cho thực hiện nghiệp vụ kiểm tra tài chính, giải quyết đơn thư...Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có 04 cán bộ chuyên trách công đoàn trở lên phấn đấu khóa tới bố trí 01 đồng chí cán bộ chuyên trách làm Chủ nhiệm. Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn trong tỉnh chấp hành tốt hơn nữa chế độ báo cáo định kỳ, chế độ sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết  theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã có kế hoạch kiểm tra năm 2017, các cấp công đoàn cần bám sát chỉ tiêu giao để xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017 đảm bảo đầy đủ./. 
                                                                              Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh
                                                                          Chủ nhiệm: Bùi Thị Khánh Hà
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900