"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 25/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288059

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

HIỆU QUẢ QUA VIỆC CHÚ TRỌNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

 Trong những năm gần đây, từ việc chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đối với các cấp công đoàn trong tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra công đoàn, nên công tác kiểm tra trong toàn tỉnh ngày càng từng bước được nâng cao chất lượng, hiệu quả, đạt được những kết quả đáng ghi nhận và khích lệ.

 Để tập trung thực hiện tốt hoạt động của ủy ban kiểm tra trong tỉnh ở cả góc độ tham mưu và góc độ chủ động thực hiện thẩm quyền, nhiệm vụ trọng tâm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả Điều lệ công đoàn, chấp hành tốt các nguyên tắc, quy định của Điều lệ, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn; quy trình tổ chức thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên mới đã từng bước được thực hiện đảm bảo theo quy định. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Uỷ ban kiểm tra trong công tác kiểm tra công đoàn nói chung. Đặc biệt là năm 2016, công tác kiểm tra công đoàn các cấp đã được nâng cao và đạt được những thành tích rất đáng kể, 100% các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác kiểm tra công đoàn, cơ bản chú ý nỗ lực đảm bảo về số lượng (theo chỉ tiêu kế hoạch giao của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động  tỉnh phê duyệt) và chất lượng mỗi cuộc kiểm tra. 
 
Đồng chí Bùi Thị Khánh Hà, Chủ nhiệm UBKT thông qua báo cáo UBKT LĐLĐ tỉnh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ của UBKT LĐLĐ tỉnh năm 2017
Để đạt được hiệu quả tham mưu cao, ngay từ đầu mỗi năm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động kiểm tra các cấp công đoàn trong tỉnh, trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành cùng cấp phê duyệt, nhằm chỉ đạo cấp dưới xây dựng kế hoạch sát đúng,  kịp thời. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh còn chú trọng tới nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng chương trình và tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, nghiệp vụ giải quyết đơn thư cho cán bộ công đoàn các cấp để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác cho đội ngũ kiểm tra công đoàn. Trong năm 2016, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tập huấn cho 941 lượt uỷ viên Ủy ban kiểm tra công đoàn, đạt tỷ lệ 83%. 
Thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn”, Ủy ban kiểm tra tỉnh đã tham mưu cho Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Chương trình số 02/CTr- LĐLĐ ngày 28/12/2015 chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện Nghị quyết. Kết quả đã có 961 đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 06b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, đạt 72%/tổng số đơn vị, với 25.283 lượt người được quán triệt. Song song với công tác nâng cao nghiệp vụ cho các cấp công đoàn UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh, còn tích cực tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán do Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức,  nâng cao một bước chất lượng công tác kiểm tra của cán bộ Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh. 
Bên cạnh việc tích cực học tập để nâng cao nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã được thường xuyên duy trì kiện toàn, củng cố về tổ chức, số ủy viên Ủy ban kiểm tra khuyết và thiếu trong năm đã được bổ sung kịp thời. Toàn tỉnh hiện có 423 UBKT công đoàn, trong đó 01 UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh, 26 UBKT công đoàn cấp trên cơ sở và 396 UBKT công đoàn cơ sở trong năm 2016, 100% UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện chấm điểm phân xếp loại, trong đó: 61% đạt loại xuất sắc, 30% đạt tốt không có loại yếu. 
Đồng thời, qua việc chỉ đạo và tổ chức nền nếp, khoa học hoạt động công tác kiểm tra đã giúp các  cấp Công đoàn trong tỉnh đánh giá rõ ưu, khuyết điểm và hạn chế tồn tại, phát hiện những vướng mắc để kịp thời khắc phục, sửa chữa, điều chỉnh. Năm 2016, các cấp công đoàn trong tỉnh đã kiểm tra chấp hành Điều lệ được 1.527 cuộc, trong đó: 1.049 cuộc đồng cấp, bằng 69% tổng số đơn vị; kiểm tra cấp dưới được 478 cuộc. Qua kiểm tra nhìn chung các cấp công đoàn đã chấp hành tốt Điều lệ, Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn; quy trình tổ chức thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên mới đã từng bước được thực hiện đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy chức năng, nhiệm vụ của BTV, BCH, UBKT trong tổ chức công đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên. Qua việc kiểm tra thường xuyên đã khẳng định công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Thực hiện chi tiêu đúng mục đích, ưu tiên kinh phí cho hoạt động phong trào, thực hành kiết kiệm chống lãng phí; Các mục chi cơ bản thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn của cấp trên. Việc cấp phát kinh phí xuống cấp cơ sở cơ bản kịp thời; Công tác kế toán: Sử dụng phần mềm kế toán trong quản lý tài chính, tài sản công đoàn, cập nhật đầy đủ số liệu kế toán hàng kỳ; Phương pháp hạch toán đúng nguyên tắc, quy định; Mở đầy đủ sổ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán, tạo lập chứng từ hoá đơn đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ; Quản lý quỹ tiền mặt đảm bảo đúng quy định. Trong năm 2016, UBKT LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt Luật tiếp công dân, Quy định 254-QĐ/TLĐ và Kế hoạch 48ª, Kế hoạch 94 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đôn đốc yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chú trọng việc xây dựng, niêm yết nội quy, lịch tiếp đoàn viên, người lao động; thực hiện tốt chế độ tiếp đoàn viên, người lao động, nắm chắc nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật và Tổng LĐLĐ Việt Nam
Trong năm 2017, trước thềm Đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở hướng tới Đại hội lần thứ XVI LĐLĐ tỉnh Lào Cai và Đại hội lần thứ XII Tổng Liên đoàn, đòi hỏi các cấp công đoàn và đặc biệt là những người làm công tác kiểm tra công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động về kế hoạch, đảm bảo số lượng chỉ tiêu kế hoạch được trên giao, đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, nhất là kiểm tra tài chính đồng cấp và thực hiện tốt công tác tiếp đoàn viên, người lao động đến với tổ chức công đoàn để nộp đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh cần chủ động làm tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra và giúp BCH, BTV công đoàn cùng cấp thực hiện giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền; Chủ động rà soát, tham mưu về công tác nhân sự UBKT của Đại hội Công đoàn các cấp, thường xuyên củng cố tổ chức, cán bộ UBKT công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng hiệu quả; Căn cứ thực tế thời gian tổ chức Đại hội công đoàn từng cấp để tổ chức hiệu quả công tác tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn cho cán bộ công đoàn và cán bộ kiểm tra công đoàn thuộc phạm vi quản lý của cấp mình./. 
 Bài: Việt Trung (LĐLĐ tỉnh)
Ảnh: Phương Thúy (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900