"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 15/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247636

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai

 Đỗ Lê Tín

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
 
 Trong những năm gần đây, thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI), việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Lào Cai đã đạt được kết quả đáng khích lệ, qua đó đã khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức công đoàn đã nêu cao vai trò trong chỉ đạo CNVCLĐ tự giác, tích cực thực hiện cuộc vận động góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Đồng thời, đây cũng là những hành động thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Đúng vào dịp kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016), Bộ Chính trị (Khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. So với các Chỉ thị trước đây về học tập và làm theo Bác, Chỉ thị 05-CT/TW có nội dung rộng lớn và phong phú hơn, yêu cầu cao hơn, không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mà còn bao hàm cả nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng kế hoạch, hướng dẫn đề ra; thành lập bộ phận giúp việc Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng thời ban hành các văn bản, hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức thực hiện học tập các chuyên đề hàng năm tới các cấp công đoàn và toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Các cấp công đoàn tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng năm, từng chuyên đề. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, sinh hoạt công đoàn, sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, treo băng rôn, khẩu hiệu … Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ hàng ngày của từng đơn vị, tổ chức và của mọi cá nhân” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống các tệ nạn xã hội”; “Cán bộ ngân hàng giỏi”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.... 
Năm 2016 tổng kết các phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhân “Tháng công nhân” và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Lào Cai (15/11), LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 65 CĐCS, 210 CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc. Năm 2016, đã có đã có 5 tập thể được đề nghị Tổng Liên đoàn (TLĐ) tặng Cờ thi đua toàn diện; 11 đoàn viên công đoàn được TLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo; LĐLĐ tỉnh được TLĐ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016. Có 28 tập thể, cá nhân được đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen toàn diện, bằng khen chuyên đề. Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể, tặng Bằng khen 289 tập thể, cá nhân. Các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tặng hàng trăm giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Năm vừa qua có 1600/1794 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Có thể nói, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã làm cho đội ngũ CNVCLĐ toàn tỉnh không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, sáng tạo cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn của địa phương, của tỉnh.
Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, để việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW sâu rộng và hiệu quả cao hơn, các cấp công đoàn và toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nội dung như sau:
- Phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo sát với thực tế của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đây là công việc vừa cấp bách vừa lâu dài góp phần quan trọng xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện.
- Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp Công đoàn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của đoàn viên, CNVCLĐ, trước hết là của người đứng đầu các cấp Công đoàn tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện tập trung vào các nội dung trọng yếu, thể hiện qua những việc làm cụ thể, thiết thực, dễ đánh giá. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự suy diễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong CNVCLĐ; quan tâm chăm lo bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. 
- Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở các cấp Công đoàn theo phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến, kết hợp giữa "xây" với "chống". Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp Công đoàn. 
- Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức làm theo; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm để tập trung giải quyết có hiệu quả. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổ chức và xếp loại cán bộ, đoàn viên công đoàn hằng năm.
Thường xuyên quan tâm, phát hiện, nhân rộng và khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Trong tháng Công nhân hằng năm và dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5), các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc lựa chọn, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 
 
Đ/c Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đ/c Đỗ Lê Tín, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc giai đoạn 2015-2017
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900