"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/09/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 230129

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

 Nguyễn Hữu Long

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
 
Phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), CNVCLĐ.
Xác định rõ việc bồi dưỡng nguồn để giới thiệu, phát triển đảng viên là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm thường xuyên của tổ chức công đoàn, trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Đề án số 07 của Tỉnh ủy Lào Cai về thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, đồng thời thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra là mỗi CĐCS ít nhất mỗi năm giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực song song với phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở (CĐCS) thì phải quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp. 
Để phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn ngành, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng và ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho ĐVCĐ, xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh 6 phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; “Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; Phong trào “Thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”. Thông qua các phong trào thi đua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên, qua thực tiễn để công đoàn cơ sở phát hiện những đoàn viên ưu tú. Trong đó, chú trọng đến CNVCLĐ trẻ và công nhân thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp. 
Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong những năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự giác phấn đấu để trở thành đảng viên cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thông qua việc thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, tác phong lao động công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phong phú. 
Đ/c Nguyễn Hữu Long – Bí thư Chi bộ LĐLĐ tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới
Với nhiều giải pháp được triển khai cùng với công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các cấp công đoàn đã tích cực đóng góp ý kiến phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động với Đảng, Nhà nước để có những chính sách phù hợp. Giới thiệu những đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú, cán bộ CĐCS tiêu biểu có trình độ, đủ năng lực tham gia vào các vị trí lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Kết quả từ sau đại hội XV (năm 2013 đến hết tháng 12/2016), các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 7.149 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú để các cấp ủy xem xét, bồi dưỡng, trong đó đã kết nạp được 5.003 đoàn viên, CNVCLĐ được kết nạp vào Đảng; trong đó có nhiều CĐCS đạt vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai đề ra. 
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh   Ảnh: Phương Thúy
Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, CNLĐ thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song trước hết, không ít doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức cơ sở đảng, công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên nên rất khó khăn trong việc theo dõi, chọn lựa, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp. Một số chủ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, không muốn có tổ chức cơ sở đảng hoạt động trong doanh nghiệp mình, nên không ủng hộ việc thành lập và hoạt động của chi bộ đảng, của tổ chức công đoàn, chi đoàn thanh niên trong doanh nghiệp. Vì vậy, công tác phát triển đảng gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, một số CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thường xuyên biến động, thay đổi chỗ làm mới, thậm chí chuyển đi địa phương khác, trong đó có cả những đoàn viên, CNLĐ đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nên gặp khó khăn trong công tác phát triển Đảng.
Để việc phát triển Đảng trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, các cấp công đoàn tiếp tục tham mưu với các cấp ủy đảng tăng cường sự lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên. Tích cực thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp chưa có các tổ chức công đoàn, để tổ chức các hoạt động, thu hút công nhân, lao động tham gia hoạt động công đoàn. Tiếp tục có nhiều biện pháp để thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai đề ra đó là: Bình quân hằng năm, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Chủ động, tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công nhân; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, lao động như bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập, đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, BHTN cho người lao động; xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí, nhà trẻ nơi có đông công nhân, lao động làm việc tại các khu công nghiệp. Tăng cường bồi dưỡng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở. Phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tạo điều kiện cho công nhân rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng năm, chọn lọc nội dung tuyên truyền, học tập và có hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người sử dụng lao động nhận thức rõ việc có tổ chức đảng trong doanh nghiệp là để cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với hoạt động của tổ chức đảng. Mặt khác các Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi đoàn Đoàn thanh niên để cùng bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu những đoàn viên trẻ. Cùng với đó, các cấp công đoàn chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để người lao động hăng hái tham gia, phấn đấu rèn luyện để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần đảm bảo quyền lợi chính trị và nâng cao chất lượng cho đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh.
N.H.L
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900