"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 25/06/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 211409

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cần có bước đột phá
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong những năm qua các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước phát triển một cách nhanh chóng và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn cho đất nước. Đặc biệt là huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, tăng tích luỹ cho ngân sách Nhà nước, có ý nghĩa then chốt trong giải quyết các vấn đề xã hội, xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm…
Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, phát biểu tại Lễ công bố quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS của Công đoàn ngành Xây dựng
Bên cạnh những kết quả đạt được, những bất cập, thách thức mới đang đặt ra đó là công bằng xã hội, phân hoá giàu nghèo ngày càng rõ nét. Quan hệ lao động nẩy sinh nhiều yếu tố phức tạp giữa người sử dụng lao động và người lao động ngày càng phức tạp. Tình trạng vi phạm pháp luật lao động, tranh chấp lao động…Thực trạng trên đã đặt ra cho tổ chức Công đoàn nhiệm vụ chính trị quan trọng trong giai đoạn hiện nay đó là nhanh chóng mở rộng phạm vi, đối t¬ượng, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động để tập hợp đông đảo công nhân lao động trong các thành phần kinh tế, nhằm tuyên truyền chủ tr¬ương đ¬ường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.  
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng đó, trong những năm qua thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 23/2/2010 của Tỉnh uỷ Lào Cai về “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh”; Đề án số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV về xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020; Thông tri số 01-TT/TU ngày 01/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 02-TT/TU ngày 13/9/2016 về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng để đẩy mạnh phát triển tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; UBND tỉnh ban hành văn bản số 5111/UBND-KT ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU; Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2013-2018 đề ra phát triển 6.000 - 7.000 đoàn viên; thực hiện chủ đề năm 2016 “Năm phát triển đoàn viên”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã xác định tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ then chốt. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh nắm tình tình hoạt động doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước từ đó giao cho các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương khảo sát thực trạng doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn mình quản lý. Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát của các công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ra Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cụ thể cho từng đơn vị. 
Với sự quyết tâm cao, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền địa phương, chuyên môn đồng cấp để khảo sát, nắm tình hình hoạt động doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; phân công cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gia nhập tổ chức công đoàn. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ (2013 đến hết năm 2016) toàn tỉnh đã thành lập được 89 CĐCS ngoài khu vực Nhà nước, phát triển được 6.747 đoàn viên ngoài khu vực Nhà nước, trong đó năm 2016 đã thành lập được 34 CĐCS, phát triển được 2.728 đoàn viên (khu vực ngoài khu vực nhà nước 31CĐCS, với 1.834 đoàn viên, so với kế hoạch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao 1.834 đoàn viên/1.500 đoàn viên đạt 122,27%, vượt 22,27%). Tiêu biểu là Công đoàn ngành Công thương, Công đoàn ngành Xây dựng, Công Thương, Liên đoàn Lao động huyện Sa Pa, thành phố Lào Cai, Bảo Thắng,...
Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở còn gặp rất nhiều khó khăn, vì hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, sử dụng ít lao động, chủ yếu là doanh nghiệp gia đình... Theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn và Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thì chậm nhất sau sáu tháng kể từ ngày thành lập và đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn được thành lập. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều doanh nghiệp đã hoạt động nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm nhưng vẫn né tránh, trì hoãn và không tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. 
Trong thời gian tới, việc nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, sẽ là cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng, phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, song cũng kéo theo không ít thách thức khi quan hệ lao động ngày càng phức tạp. Vì vậy để thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp, đòi hỏi các cấp Công đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số các giải pháp sau:
Một là, đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS. Tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến quyền lợi của CNLĐ, trong đó đặc biệt chú ý tuyên truyền vai trò, vị trí, chức năng và các quyền thành lập Công đoàn, gia nhập và tham gia hoạt động Công đoàn. Tuyên truyền về quyền lợi của người lao động khi gia nhập tổ chức Công đoàn và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với người lao động; những lợi ích của chủ doanh nghiệp và người sử dụng lao động khi có CĐCS tại doanh nghiệp. Tuyên truyền phổ biến và nhân rộng những điển hình, kinh nghiệm tốt của những nơi thực hiện có hiệu quả về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. 
Hai là, kịp thời điều tra, khảo sát nắm tình hình người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn. Những nội dung cần nắm bắt đó là số lượng các doanh nghiệp mới thành lập, quy mô, loại hình kinh doanh, vốn pháp định, địa chỉ trụ sở, người đăng ký pháp nhân… Trên cơ sở đó, đánh giá, phân tích số liệu thống kê, phân loại doanh nghiệp theo từng địa bàn hoạt động và số lượng CNLĐ, xác định tỷ lệ doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị có trách nhiệm vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.
Ba là, các công đoàn cấp trên cơ sở phải tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của chuyên môn để tổ chức tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.
Bốn là, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đây là điều kiện quan trọng để thu hút đông đảo CNLĐ tham gia công đoàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn cấp trên cơ sở trong tổ chức và hoạt động của CĐCS; lấy mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động làm nhiệm vụ trọng tâm, là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở từng cấp công đoàn, trong đó tập trung bồi dưỡng về kinh nghiệm và kỹ năng th¬ương lư¬ợng, vận động thuyết phục, đối thoại... 
Năm là, gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với đánh giá thi đua của các công đoàn cấp trên cơ sở hàng năm, bên cạnh đó cần có chính sách khuyến khích, khen thưởng động viên kịp thời những cán bộ công đoàn chuyên trách làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.  
 
 Đồng Thị Hồng 
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900