"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247851

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

“ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” là phương châm Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai

 Nguyễn Hữu Long

 Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai
 
      Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 10/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 20/01/2017 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đai hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.
 
 Quang cảnh hội nghị  (ảnh: PhươngThúy)
      Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh quán triệt thực hiện tốt 5 yêu cầu, 5 nội dung của đại hội đó là:
     * Đại hội tập trung thực hiện tốt 5 yêu cầu:
          - Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động  của các cấp công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp rộng rãi CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
   - Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn ở mỗi cấp trong việc thực hiện Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết đại hội công đoàn cấp trên và Nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình đã đề ra; nêu rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích sâu sắc nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới, trên cơ sở bám sát thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Lào Cai; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
          - Thông qua Đại hội công đoàn các cấp, lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành công đoàn những cán bộ, đoàn viên có đủ năng lực, trình độ, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, có tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới.
   - Đại hội công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm.
           - Phương châm của Đại hội: “ Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.
       * Đại hội tập trung thực hiện tốt 5 nội dung:
          - Tham luận thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua trong đại hội không theo hình thức báo cáo thành tích, cần đi sâu thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc và thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của công đoàn nhiệm kỳ tới phù hợp với chủ trương, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết của cấp ủy đảng đồng cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 - Tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp. 
         - Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.
 - Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên. 
 - Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại Đại hội những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm; đồng thời nêu những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, với Tỉnh ủy, HĐND&UBND tỉnh, với các cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành về những vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.  
     * Thời gian Đại hội Công đoàn các cấp:
         - Đại hội công đoàn cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022: Đại hội CĐCS, Nghiệp đoàn: tổ chức hoàn thành xong tháng 8/2017; riêng đối với CĐCS trường học hoàn thành xong trước 10/11/2017. Công đoàn cấp trên trực tiếp chọn 1 CĐCS (hoặc chọn CĐCS ở từng loại hình) tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đơn vị.
        - Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2022 (LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương): tổ chức hoàn thành trước 31/12/2017. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã quyết định chọn Đại hội Công đoàn huyện Văn Bàn là đơn vị để tổ chức đại hội điểm (sẽ được tổ chức vào tháng 10/2017).
 - Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai khoá XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tổ chức hoàn thành xong trước 30/6/2018. 
Thực hiện Chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, từ đầu năm 2017 đến nay các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy ban hành chỉ thị, văn bản và xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức thực hiện đại hội công đoàn các cấp đúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kế hoạch chỉ đạo của cấp trên. Đến hết tháng 6/2017 toàn tỉnh đã có 100 CĐCS tổ chức đại hội, các đơn vị đã thực hiện theo đúng quy trình và đầy đủ nội dung, đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, sôi nổi của đoàn viên công đoàn và người lao động trong đơn vị. Các đơn vị tổ chức ĐH đã bầu ra BCH công đoàn khoá mới có đủ phẩm chất, năng lực và tâm huyết với hoạt động công đoàn để xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, bầu ra đoàn đại biểu đi dự ĐH công đoàn cấp trên. Bên cạnh việc tăng cường chỉ đạo Công đoàn cơ sở đại hội, Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở cũng đồng thời khẩn trương chuẩn bị nội dung, nhân sự, cơ sở vật chất và các điều kiện cho Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
N.H.L
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900