"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/07/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 216746

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

     Theo phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam, từ xưa đến nay lễ cưới, lễ tang và lễ hội chính là thể hiện nếp sống văn hóa của mỗi gia đình, của cộng đồng và toàn xã hội. Việc tổ chức lễ cưới, lễ tang và lễ hội vừa kế thừa truyền thống phong tục, tập quán, mang bản sắc riêng của dân tộc, vừa được cách tân ngày càng vǎn minh theo sự phát triển của thời đại. Là phong tục, tập quán đã “ăn sâu” trong tiềm thức các thế hệ; bên cạnh những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, những năm qua, không ít nơi vẫn còn nhiều thủ tục nặng nề, khi gia đình có việc cưới, việc tang đều tổ chức ăn uống linh đình, dài ngày, kèm theo nhiều hủ tục lạc hậu gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc. Những tác động tiêu cực đã làm ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa của cộng đồng xã hội, không còn phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

    Trước thực trạng đó, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy Lào Cai, của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội gắn kết với hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ nhằm mục đích nâng cao đời sống văn hoá, ý thức tôn trọng pháp luật của CNVCLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có phẩm chất chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống. Khuyến khích, động viên người lao động tham gia các hoạt động văn hoá thể thao, hoạt động xã hội, qua đó giúp CNVCLĐ rèn luyện nâng cao thể chất, xây dựng môi trường sống lành mạnh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.
    Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thường xuyên định hướng tư tưởng chính trị, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với việc thực hiện đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", “Chung sức xây dựng nông thôn mới”... Đồng thời, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; nêu gương, nhân rộng mô hình hay, việc làm thiết thực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; kế thừa nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, kịp thời phê phán và sửa đổi, cải tạo thậm chí loại bỏ những hiện tượng tiêu cực, phong tục, tập quán lạc hậu, các biểu hiện mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.
    Công tác tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng từ tỉnh đến cơ sở. Đặc biệt là tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt công đoàn, hội thảo, toạ đàm, sinh hoạt chuyên đề... Thông tin cổ động, treo các khẩu hiệu, pa nô, áp phích và in ấn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, Bản tin Công đoàn Lào Cai, chuyên mục "Lao động và Công đoàn" phát hàng tháng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Lào Cai, Báo Lao động và trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng nhu cầu của người lao động. Định kỳ phối hợp tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ, thể thao, tạo bước phát triển mới, hoạt động có chiều sâu, đồng bộ của các cấp công đoàn trong việc xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ, nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. Công tác tuyên truyền trọng tâm hướng về cơ sở, việc xây dựng đời sống văn hoá văn minh, tiến bộ, phát huy bản chất tốt đẹp của văn hóa truyền thống, cải tạo những điểm không phù hợp trong đời sống hiện nay và ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong CNVCLĐ đã trở thành hoạt động thường xuyên tại cơ sở.
Giải Cầu lông, Bóng bàn công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai lần thứ VI năm 2016 chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2016) và chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991- 1/10/2016)
    Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong đó chú trọng nội dung "Xây dựng gia đình văn hóa", "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, hằng năm Thủ trưởng cơ quan phối hợp với CĐCS tổng kết, đánh giá kết quả năm trước, chấm điểm và đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm tiếp theo. Trong đó, về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội được đưa vào tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào văn hóa, thể thao, gia đình văn hóa gắn kết chặt chẽ khen thưởng phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, của tổ chức Công đoàn như phong trào "Lao động giỏi", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong CNVCLĐ...
    Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện các quy định của Nhà nước, của tỉnh về việc cưới, việc tang và lễ hội đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn và CNVCLĐ đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí... Kết quả, trung bình hằng năm có trên 85% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 90% gia đình CNVCLĐ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". 
    Có thể nói, trong những năm qua các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, từng bước hình thành tư duy mới trong CNVCLĐ về việc cưới, việc tang và lễ hội theo hướng bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá tiến bộ, làm giàu thêm truyền thống văn hoá quê hương, góp phần tạo nên sự gắn kết cộng đồng, tạo thêm việc làm cho một số người lao động, thúc đẩy các dịch vụ xã hội phát triển.
    Cá  nhân và gia đình CNVCLĐ trong toàn tỉnh về cơ bản chấp hành tốt Luật Hôn nhân và gia đình trong việc tổ chức kết hôn bản thân, tổ chức kết hôn cho con theo đúng quy định pháp luật; không có con CNVCLĐ và bản thân CNVCLĐ cưới tảo hôn; trước khi cưới đã đi đăng ký kết hôn đúng thủ tục hành chính; lễ cưới được tổ chức trang trọng, lành mạnh, đơn giản, tiết kiệm, các thủ tục, chạm ngõ, lễ hỏi, xin dâu, thách cưới đã được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, giảm nhiều tình trạng say rượu trong đám cưới phù hợp với phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc song vẫn thể hiện được nét đẹp của văn hoá cộng đồng; không tổ chức phô trương, lãng phí tiền của, thời gian của gia đình và xã hội hoặc mang tính kinh doanh vụ lợi; việc tổ chức cưới đã tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trật tự an toàn công cộng...
    Hầu hết CNVCLĐ đều thực hiện nếp sống mới trong việc tang; tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm phù hợp với điều kiện của gia đình. Khi có người mất, gia đình hoặc thân nhân đã kịp thời báo tử với UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú theo đúng quy định; không để quá lâu ngày thời gian thi hài trong nhà..., đã bỏ các hủ tục mê tín lạc hậu và những nghi thức rườm rà tốn kém như: Hạn chế dùng vòng hoa, câu đối, trướng đắt tiền; không sử dụng nhạc tang quá 23 giờ đêm và trước 5 giờ sáng... Việc tổ chức tang lễ đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của Chính phủ, phong tục, truyền thống và quy ước, hương ước của thôn, bản, khu phố, địa phương, các hủ tục lạc hậu trong việc tang cơ bản được xoá bỏ, tình làng nghĩa xóm, sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, cộng đồng dân cư được thể hiện rất tận tình, chu đáo. Các lễ tiết sau đám tang (3 ngày, lễ cúng tuần, 49 ngày, 100 ngày, lễ thôi tang) về cơ bản đã tiết giảm, hoặc tổ chức gọn nhẹ, phù hợp truyền thống đạo lý của dân tộc.
    Chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia với chính quyền, đoàn thể thực hiện tổ chức, tham gia lễ hội đúng quy định của pháp luật về di sản văn hoá và Quy chế tổ chức lễ hội do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành; Tuyên truyền về truyền thống, nét đẹp văn hóa trong các lễ hội; phát huy giá trị văn hóa các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử cách mạng; tuyên truyền, quảng bá văn hóa lễ hội của các vùng miền, các dân tộc trong tỉnh; CNVCLĐ đã hưởng ứng tích cực, thực hiện nếp sống văn minh trong các ngày lễ hội: lễ hội tín ngưỡng, lễ hội dân gian truyền thống, lễ hội văn hoá, du lịch, tham gia thi đấu thể thao, biểu diễn văn hoá văn nghệ, ... tích cực đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội, các hoạt động mê tín dị đoan trong hoạt động lễ hội, không để các hoạt động lễ hội và việc tham gia lễ hội vi phạm giờ giấc, kỷ luật lao động hoặc ảnh hưởng đến công tác, lao động, học tập.
    Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, tình hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong CNVCLĐ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên liên tục, nên chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét. Một số CNVCLĐ chưa thực hiện tốt việc cưới, việc tang, vẫn còn tồn tại một số thủ tục rườm rà, lãng phí. Những tồn tại, hạn chế trên là do nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, đó là công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức công đoàn và toàn thể xã hội về tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa thường xuyên, đồng bộ, quyết liệt. Chưa làm tốt việc nhân rộng, cổ vũ, động viên những mô hình, kinh nghiệm tốt; công tác kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội còn hạn chế.
    Để thực hiện tốt nếp sống văn minh trong  CNVCLĐ trước hết cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tổ chức Công đoàn đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chính trong công tác tuyên truyền thời gian tới như sau:
    Một là, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội trong các cấp công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ.
    Hai là, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ, trong đó chú trọng nội dung "Xây dựng gia đình văn hóa", "Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới. 
    Ba là, quan tâm phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gắn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc đánh giá, xếp loại, bình xét danh hiệu thi đua của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Nghiêm túc kiểm điểm, phê bình những tập thể, cá nhân vi phạm, ngăn chặn và đẩy lùi biểu hiện tư lợi và lãng phí trong việc tổ chức cưới, việc tang và lễ hội trong một bộ phận nhỏ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiện nay.
    Bốn là, tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc cưới, việc tang và lễ hội, khuyến khích mô hình với những cách thức mới phù hợp xu hướng tiến bộ, văn minh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập nhưng vẫn giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
    Năm là, phối hợp với chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có kế hoạch phát huy các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất dành cho hoạt động văn hóa, thể thao. Chú trọng xây dựng các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp và công nhân lao động.
    Sáu là, tích cực tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh, trang Website Công đoàn Lào Cai về các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội./.
 
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900