"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/07/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 216746

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Quy định mới đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 Ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 88/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:
“2. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định”
2. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 24 như sau:
“d/ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c Khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c khoản này, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c khoản này, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 26 như sau:
“b/Các tiêu chí quy định tại điểm b,c và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này”
4. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 27 như sau:
“b/ Các tiêu chí quy định tại điểm b,c  và d khoản 1 Điều 25 Nghị định này”
Nghị định 88/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017.
Kim Tuyến – ST 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900