"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/09/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 230131

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật đợt II tới CNVCLĐ toàn tỉnh

 Nhằm quán triệt kịp thời tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và Chỉ thị số 10- CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ngày 11/8/2017, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ chỉ đạo 100% các cấp công đoàn toàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt II năm 2017 tới đoàn viên, CNVCLĐ với những nội dung chủ yếu như sau: triển khai các Luật  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Trợ giúp pháp lý…Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 4; Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng…Đặc biệt là Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Thông tư số 07. Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và tiếp tục phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về các lĩnh vực như: Các Bộ luật; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật An toàn thông tin mạng; Luật Tiếp cận thông tin…các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức sâu, rộng tới tất cả các đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức, biện pháp, phát huy có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là viết tin, bài tuyên truyền trên Website Công đoàn Lào Cai; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn, báo cáo viên cơ sở và cán bộ, CNVCLĐ tại đơn vị mình quản lý. Đặc biệt là chú trọng xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với việc sơ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm tại cơ sở đạt kết quả cao.

Đồng chí Đặng Xuân Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị sơ kết hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017.
Ảnh minh họa
Tin và ảnh: PT( LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900