"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/09/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 230132

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

     Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã yêu cầu phải kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, trong đó: “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (Văn kiện Đaị hội XII của Đảng). Vì vậy, Đảng ta luôn khẳng định, kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng, tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân. Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo. 

Đ/c Nguyễn Hữu Long, Bí thư Chi bộ, báo cáo Đoàn giám sát
của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - giám sát tại chi bộ tháng 8 năm 2017
    Nhận thức rõ quan điểm, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong sạch, vững mạnh, trong những năm qua Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã thực hiện nhiều nội dung, phương pháp xây dựng Chi bộ và đội ngũ đảng viên trong sạch vững mạnh, một trong những nội dung quan trọng đó là tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên. Trước hết Chi bộ đã xác định rõ mục tiêu kiểm tra, giám sát là phải tạo chuyển biến rõ nét, đưa công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ đi vào nền nếp, đúng quy định; lấy việc xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo đảng viên hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, nâng cao tính tự phê bình, phê bình, tính tiền phong, gương mẫu, tính tự giác, thúc đẩy và giáo dục nâng cao trách nhiệm của người đảng viên làm mục tiêu, phương hướng kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm và sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên; mở rộng và phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
    Từ mục tiêu trên, Chi bộ tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật, trọng tâm là Quy định 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành TW về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành TW về thi hành Chương VII, VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/UBKTTW ngày 21/11/2016; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định những điều đảng viên không được làm …Thông qua công tác quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và của Đảng bộ Khối, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác kiểm tra, giám sát gắn công tác phê bình và tự phê bình.
    Hàng năm Chi bộ xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát; xác định rõ nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát từ đó quyết định và xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát đảng viên. Từ năm 2015 đến 2017, Chi bộ đã tổ chức kiểm tra trực tiếp 9/27 đảng viên về việc tu dương, rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương; tổ chức giám sát trực tiếp 9/27 đảng viên trong việc khắc phục tồn, hạn chế sau kết luận kiểm tra. Quá trình kiểm tra, giám sát được tiến hành đúng nguyên tắc, trình tự theo quy định của Đảng; 100 % đảng viên trong Chi bộ được tham gia kiểm tra, giám sát tại hội nghị Chi bộ thông qua việc tham gia, góp ý cho đảng viên được kiểm tra, giám sát đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và UBKT Đảng ủy Khối cũng đã giám sát 6 đảng viên là cán bộ chủ chốt về việc tu dương, rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện trách nhiệm nêu gương theo kế hoạch hàng năm.
    Ngoài việc kiểm tra, giám sát trực tiếp đối với cán bộ, đảng viên, Chi bộ còn tổ chức giám sát thường xuyên cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thông qua sinh hoạt chi bộ; thông qua việc đăng ký thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thông qua học tập và thực hiện Nghị quyết Trung 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thông qua thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, các đoàn thể ; thông qua công tác quản lý, giáo dục, đánh giá xếp loại đảng viên ... 
    Kết quả kiểm tra, giám sát của Chi bộ đã nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, vai trò của cấp ủy và cán, bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng công tác phê bình và tự phê bình, công tác kiểm tra, giám sát; tích cực, hiệu quả trong việc quản lý, giáo dục đảng viên; phát huy sức mạnh tập thể, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Từ năm 2013 đến nay 100% cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan có phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, được giác ngộ chính trị, có tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức rèn luyện tốt, có lối sống lành mạnh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hàng năm cán bộ, đảng viên đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chi bộ liên tục được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh xếp loại vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu.
    Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về "Đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ" ( Trích Văn kiện Đaị hội XII của Đảng); phát huy kết quả đạt được, Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp công tác kiểm tra trong thời gian tới như sau:
    Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cấp ủy, đảng viên trong chi bộ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.
    Hai là, cấp ủy chi bộ và từng chi ủy viên cần nắm vững quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quan điểm “Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát”; “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa vi phạm khuyết điểm của đảng viên khi còn manh nha ở trong chi bộ.
    Ba là, chi ủy chi bộ thực hiện nghiêm chế độ phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên và tăng cường năng lực, nghiệp vụ kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của các thành viên cấp ủy trong việc chủ động tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thuộc phạm vi lĩnh vực được phân công phụ trách; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc và xử lý những vấn đề phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng, bức xúc, nổi cộm.
    Bốn là, chi bộ phải chủ động đổi mới, tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, đơn vị, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên. Trong đó chú trọng đẩy mạnh kiểm tra, giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề; công khai kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý các khuyết điểm, vi phạm để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
    Năm là, tăng cường phối hợp giữa chi ủy chi bộ với UBKT đảng ủy cấp trên, Đảng đoàn, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát. Coi trọng việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể, quần chúng trong cơ quan và cấp ủy,  nhân dân nơi cán bộ, đảng viên cư trú tham gia kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.
Bài :  Thành Công
Ảnh : Phương Thúy
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900