"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 25/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288060

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Về Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

    Một trong những nội dung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đó là việc ban hành và tổ chức thực hiện đúng những quy định cụ thể về xử lý kỷ luật do các vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của tổ chức công đoàn, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn.

   Năm 2017, tiếp sau Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn (ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-TLĐ, ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1602/QĐ/TLĐ về việc ban hành Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn. 
   Quy định gồm 5 chương, 30 điều.
   Tại chương I “Quy định chung”, quy định về các vấn đề: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng là: Quy định phạm vi, nội dung, hình thức xử lý kỷ luật đối với tổ chức, tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, là cán bộ công đoàn (kể cả cán bộ vi phạm trong quá trình công tác, nhưng sau khi chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện); Nội dung, hình thức và thẩm quyền, trình tự xử lý kỷ luật đối với đoàn viên công đoàn vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Công đoàn, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động Công đoàn; Giải thích từ ngữ (liên quan trực tiếp đến việc xem xét, đánh giá nội dung, mức độ vi phạm); Nguyên tắc xử lý kỷ luật; Các hình thức kỷ luật (phân theo 4 nhóm đối tượng: Tổ chức, tập thể; Đoàn viên; Cán bộ công đoàn không chuyên trách; Cán bộ công đoàn chuyên trách); Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật; các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật hoặc không xử lý kỷ luật.
Chương II, quy định “Nội dung vi phạm, hình thức và thẩm quyền, trình tự kỷ luật đối với Đoàn viên công đoàn”.
   Chương III, quy định “Nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với Cán bộ công đoàn”. Trong đó, phân chia cụ thể theo các lĩnh vực như: Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và không thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên; vi phạm các quy định về bầu cử; vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ; vi phạm trong hoạt động kiểm tra, giám sát; vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, các loại quỹ xã hội do Công đoàn quản lý; vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
   Chương IV, quy định “Nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với tổ chức, tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra và tổ chức khác trong hệ thống công đoàn”, gồm: Vi phạm về quan điểm chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, của Công đoàn; vi phạm trong việc ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của Công đoàn và chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công đoàn; vi phạm trong công tác tổ chức - cán bộ; vi phạm các quy định về bầu cử; vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, các loại quỹ xã hội do Công đoàn quản lý; vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp thu ý kiến góp ý của đoàn viên, CNVCLĐ; vi phạm các quy định về kiểm tra, giám sát; vi phạm các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ; vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; vi phạm các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản.
   Chương V “điều khoản thi hành”, trong đó quy định trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc cho tất cả các cấp công đoàn; trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy định được giao cho Ủy ban kiểm tra và Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
   Quyết định số 1602/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn, được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký ban hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2017, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trường hợp cán bộ, đoàn viên công đoàn vi phạm những nội dung chưa có trong Quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam nêu trên thì căn cứ vào quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ công đoàn Việt Nam để xem xét xử lý kỷ luật cho phù hợp.
Để thực hiện đúng Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hình thức xử lý kỷ luật, cũng như Quy định về thẩm quyền, thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau đây: 
    Một là, có biện pháp phổ biến kịp thời cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và các công đoàn trực thuộc để nắm chắc nội dung các quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; Khi tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt công đoàn, cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn các cấp, cần lưu ý yêu cầu trách nhiệm nghiên cứu, nắm chắc các quy định về kỷ luật trong tổ chức công đoàn, nhằm giúp cán bộ chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của mình cũng như việc hướng dẫn, hỗ trợ cho cấp dưới...liên quan đến công tác kỷ luật, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên công đoàn. 
Hai là, khi có trường hợp tập thể, cá nhân trong tổ chức công đoàn vi phạm phải xem xét kỷ luật, tổ chức công đoàn cần thực hiện đúng thẩm quyền và làm đầy đủ thủ tục xem xét, đề nghị kỷ luật; Khi xem xét, đề nghị kỷ luật cần đánh giá đúng nội dung vi phạm, mức độ vi phạm và đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp, đúng quy định, đảm bảo đúng nguyên tắc xử lý kỷ luật./.
 
Bùi Thị Khánh Hà
LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900