"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247856

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VĂN BÀN, MỘT NHIỆM KỲ VỚI NHIỀU KẾT QUẢ NỔI BẬT
    Nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Bàn, đội ngũ cán bộ,  CNVCLĐ phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng. Hiện nay trên địa bàn huyện có gần 3.500 CNVCLĐ, số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức công đoàn là 2.891 người. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có sự chuyển dịch tích cực, tăng tỷ lệ trong các ngành công nghiệp, xây dựng, thư¬ơng mại - du lịch, dịch vụ và trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, giảm tỷ lệ trong các ngành nông - lâm nghiệp và trong khu vực kinh tế Nhà nước. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được nâng lên, số lao động trẻ, lao động có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, qua đào tạo nghề tăng, từng bước đáp ứng yêu cầu. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Văn Bàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017, trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, song với sự năng động, sáng tạo, đổi  mới trong chỉ đạo điều hành của ban chấp hành, sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nên đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. 
    Để đạt được kết quả đó, trước tiên phải nói đến sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, CNVCLĐ trong toàn huyện. Đặc biệt là Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, của Huyện uỷ Văn Bàn và sự phối hợp giữa các cấp chính quyền, các phòng, ban, đoàn thể trong huyện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Với phương châm hướng hoạt động công đoàn về cơ sở, LĐLĐ huyện đã tập trung đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, đồng thời kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực hoạt động của các cấp công đoàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả. 
    Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS, đoàn viên công đoàn tham gia góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản Luật, Pháp lệnh, Nghị định, các chính sách, chế độ, đảm bảo hài hoà lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động với trên 2.600 lượt người tham gia. Số CNVCLĐ trên địa bàn huyện được tham gia đóng BHXH đạt tỷ lệ 90%. Công đoàn các cấp trong huyện chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động đạt 100%; số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động đạt 100%; tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa Ban Thường vụ LĐLĐ huyện với đoàn viên, CNVCLĐ được 05 cuộc. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã nắm bắt những bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách đối với người lao động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, đồng thời tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động công đoàn, trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác chăm lo đời sống cho ngư¬ời lao động được các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, tổ chức thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, ốm đau, gia đình gặp rủi ro với số tiền 135,9 triệu đồng; gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 448,8 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi ốm đau trên 875 triệu đồng và ủng hộ các loại quỹ khác 3.976,2 triệu đồng...Vận động CNVCLĐ xây dựng, ủng hộ "Quỹ xã hội Công đoàn Lào Cai" được  được trên 285 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 11 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 300 triệu đồng, vượt 220% so với chỉ tiêu đại hội đề ra; duy trì hoạt động của dự án vốn vay giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia với số tiền 100 triệu đồng cho 05 hộ gia đình đoàn viên công đoàn. Đặc biệt LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch tổ chức "Tháng công nhân", "Tết sum vầy" hằng năm,  tổ chức thăm hỏi động viên chia sẻ với NLĐ bị TNLĐ, bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 
Công đoàn huyện Văn Bàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022
    Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Công đoàn cấp trên tới các cấp công đoàn; thường xuyên cập nhật những chính sách, chế độ có liên quan tới người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong toàn huyện đã tổ chức 1.166 buổi tuyên truyền, thu hút hàng nghìn lượt CNVCLĐ tham gia, đạt 100% chỉ tiêu đại hội đề ra. Thực hiện Chương trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ CNVCLĐ giai đoạn 2013 - 2018, hằng năm LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch và triển khai tới 100% các CĐCS trong huyện. Đến nay, các CĐCS có 23 tủ sách, ngăn sách pháp luật. Trong nhiệm kỳ đã có 1.991 lượt CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp. Giới thiệu 686 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã có 557 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, địa phương và nhân dịp "Tháng công nhân" hằng năm đã thu hút hàng nghìn lượt CNVCLĐ tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện. 
    Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã được các cấp công đoàn cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương, cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức các phong trào thi đua được các CĐCS triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, từ khâu phát động, đăng ký, kiểm tra đánh giá, tổng kết thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững” đã thu hút đông đảo công nhân lao động, đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ bằng tiền mặt được 101.472 triệu đồng, ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động; làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa thôn, vận động nhân dân hiến đất để làm đường giao thông và trường học, trạm y tế xã, tuyên truyền cải tạo phong tục tập quán lạc hậu, làm nhà vệ sinh, đào hố rác, xây dựng môi trường... Trong nhiệm kỳ đã có 02 cá nhân được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, có 1.765 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn có sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp cơ sở, có 04 công trình gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, của huyện, của công đoàn.
LĐLĐ huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, đồng thời triển khai các biện pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để khảo sát, vận động CNLĐ vào tổ chức Công đoàn. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 02 công đoàn cơ sở, đạt 100% so với chỉ tiêu đại hội đề ra và kết nạp được 372 đoàn viên công đoàn đạt 93% so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn được LĐLĐ huyện chú trọng, trong nhiệm kỳ tổ chức được 04 lớp tập huấn về nghiệp vụ công đoàn cho trên 540 lượt người tham gia. 
    Công tác vận động nữ CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn trong huyện quan tâm. Nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ đã tổ chức tuyên truyền được trên 250 cuộc, thu hút trên 7.790 lượt nữ CNVCLĐ tham gia. Hằng năm các cấp công đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ và trẻ em ở các đơn vị có đông lao động nữ được 21 cuộc. Trong nhiệm kỳ có 7.189 lượt chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp đạt 100% chỉ tiêu đại hội đề ra. Các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo được đông đảo nữ nhiệt tình hưởng ứng như: Quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo” được 12 triệu đồng; quỹ “Giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” được trên 3.407 triệu đồng cho 166 lượt chị vay do các CĐCS tự quản lý, cho vay luân phiên không tính lãi. Các cấp công đoàn trong huyện xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra công đoàn. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ. UBKT công đoàn các cấp trong huyện đã giúp BCH cùng cấp tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ được 220 cuộc và kiểm tra tài chính được 220 cuộc. Qua kiểm tra, kịp thời khắc phục thiếu sót, tồn tại, hướng dẫn, các đơn vị chấp hành đúng Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn cấp trên; kiểm tra, đánh giá và yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thực hiện công tác nghiệp vụ kế toán theo quy định. 
    Có thể khẳng định rằng, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ Văn Bàn, LĐLĐ tỉnh Lào Cai, sự phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong huyện, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong huyện đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tích cực chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Văn Bàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2012-2017  đề ra. Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đem lại kết quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. 
 
 Bài: Ánh Dương, ảnh: Thành Nam
 Liên đoàn Lao động huyện Văn Bàn
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900