"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247850

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ đợt II năm 2017

    Nhằm quán triệt kịp thời tới toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và Chỉ thị số 10- CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Đồng chí Phan Thị Nguyệt, Phó giám đốc Sở tư Pháp triển khai công tác Phổ biến pháp luật đợt II năm 2017
     Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt II năm 2017 của Tỉnh Lào Cai tới toàn thể CNVCLĐ toàn tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ, ngày 11/8/2017, chỉ đạo 100% các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai tuyên truyền pháp luật đợt II năm 2017 đến đoàn viên, CNVCLĐ của ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Yêu cầu các các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền pháp luật đợt II năm 2017 đảm bảo hiệu quả thiết thực, gắn các nội dung tuyên truyền pháp luật đợt II với tuyên truyền các chủ trương công tác, các chính sách của ngành, địa phương, quy định của đơn vị, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức công đoàn và tập trung tuyên truyền vào các nội dung chính như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự; Luật Cảnh vệ; Luật Chuyển giao công nghệ; Luật Du lịch; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật Trợ giúp pháp lý....Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 4; một số Nghị định của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường... Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Tiếp tục phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về các lĩnh vực như: Các Bộ luật; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản...  Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tuyên truyền pháp luật đợt II năm 2017, tổ chức các hoạt động nhân ngày pháp luật Việt Nam, bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: tổ chức hội tuyên truyền, tập huấn bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; rà soát, bổ sung các bộ luật, luật mới được ban hành để bổ sung vào tủ sách, ngăn sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để phục vụ cho đoàn viên, CNVCLĐ khai thác, nghiên cứu, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật. Tiếp tục thực hiện Chương trình 1027/CTr-BCH về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động, lồng gắn với triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2017. Các cấp công đoàn tiếp tục kiện toàn củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đến nay các cấp công đoàn toàn tỉnh có 1.053 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật, toàn tỉnh có   1.196 tủ, sách, ngăn sách pháp luật. Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục nắm bắt tình hình quan hệ lao động ở cơ sở, doanh nghiệp; kịp thời tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động; Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh đã tư vấn 32 trường hợp; Tổ tư vấn pháp luật thuộc các cấp LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Tư vấn 30 trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ tại Công đoàn ngành Xây dựng, LĐLĐ huyện Bảo Thắng cho CNVCLĐ về các chế độ chính sách về trợ cấp thôi việc, hợp đồng lao động và chế độ thai sản, đã hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.
     Bên cạnh việc tư vấn pháp luật cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường tuyên truyền những nội dung cơ bản của Hiến pháp; những luật, nghị định mới ban hành có liên quan trực tiếp đến người lao động đăng trên chuyên trang về Chế độ- Chính sách- Pháp luật đăng tải trên Website Công đoàn Lào Cai 32 tin bài ảnh để kịp tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh, đã tổ chức lồng ghép vào các buổi họp cơ quan, sinh hoạt tổ công đoàn...được 1.655 buổi tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật, thu hút có 56.489 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Thông qua các cuộc họp, lớp tập huấn, phát rơi, tờ gấp, sổ tay hỏi đáp pháp luật cho người lao động; phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức treo: 60 panô; 45 băng zôn tuyên truyền. Đề nghị chuyên môn bổ sung các luật mới được ban hành vào tủ sách, ngăn sách pháp luật của cơ quan, đơn vị để phục vụ cho đoàn viên, CNVCLĐ nghiên cứu, khai thác
     Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt Ngày pháp luật và tuyên truyền pháp luật đợt II/2017 tới CNVCLĐ. tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao; tư vấn pháp luật tại chỗ và phát tờ rơi tuyên truyền về chính sách pháp luật cho người lao động; thăm hỏi động viên CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao tiền hỗ trợ làm nhà mái ấm công đoàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở tư pháp; Sở Lao động TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh để tuyên truyền, tư vấn pháp luật lao động cho người Lao động. LĐLĐ tỉnh Phối hợp với Đài phát thanh- truyền hình tỉnh Lào Cai thực hiện 24 số chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh; phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật, tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong chuyên mục Lao động - Công đoàn trên Báo Lào Cai.
 
      Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Vận động các cấp công đoàn xây dựng thêm các tủ sách, ngăn sách về chính sách, pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện Tiểu đề án số 2 giai đoạn 2017- 2021 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
 
Bài:  Phương Thảo(LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900