"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331670

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

    Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên Công đoàn, người lao động là yếu tố góp phần quyết định để đưa đất nước ta sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển, vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời cũng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động là một trong những yếu tố quyết định tăng năng suất lao động tại doanh nghiệp và của cả xã hội, qua đó tăng thu nhập của người lao động góp phần ổn định quan hệ lao động và an ninh trật tự xã hội, là chìa khóa để đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai triển khai nghiệp vụ công tác công đoàn
Ảnh: PT( LĐLĐ tỉnh)
    Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018, trong đó quyết định xây dựng các chương trình, đề án cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết. Trong đó, Chương trình 1464/CTr-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2013- 2018 với mục đích tạo sự chuyển biến tích cực của các cơ quan, các cấp Công đoàn, người sử dụng lao động về trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục tổ chức tốt phong trào học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp để đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 
Để triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai và Chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 4a/KH-LĐLĐ ngày 17/01/2014 thực hiện chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động, ban hành Quyết định số 36/QĐ-LĐLĐ ngày 17/01/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình  và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong ban chỉ đạo.
    Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho CNVCLĐ, hàng năm có trên 90% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn được tuyên truyền, học tập và phổ biến; tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt, cán bộ công đoàn các cấp, các báo cáo viên nắm vững chủ trương và các biện pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Quán triệt trong ban chấp hành, trong cán bộ chủ chốt công đoàn từ tỉnh đến cơ sở nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng quyết tâm thực hiện có hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Học tập nâng cao trình độ các mặt phải được xác định là nhu cầu, quyền lợi và trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động. Nhận thức này phải trở thành ý thức thường trực trong suy nghĩ, hành động của mỗi cấp công đoàn, đồng hành suốt trong nhiệm kỳ 2013-2018 và những năm tiếp theo.
    Các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tiến hành điều tra, khảo sát, thống kê số liệu đánh giá thực trạng về trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động từ đó xây dựng kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; chủ động đề nghị người sử dụng lao động đưa nội dung học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của người lao động vào nội dung nghị quyết của hội nghị CBCC, hội nghị người lao động; quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thương lượng, đàm phán để đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động vào thỏa ước lao động tập thể với những nội dung như: tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho đoàn viên, người lao động để tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ; gắn nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, công nhân lao động thành trách nhiệm của người sử dụng lao động. Tính đến 30/11/2017 số cơ quan, đơn vị đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vào nghị quyết hội nghị CBCC đạt 100%; số doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể đạt 100%; số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp vào thỏa ước lao động tập thể đạt 87,86%.
    Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 4b/NQ-BCH ngày 6/1/2005 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công đoàn với nhiệm vụ nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp của CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH đất nước”. Xác định mục tiêu hướng tới để đạt được theo chỉ tiêu của chương trình đề ra là vận động 60% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn tham gia học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Trong 5 năm qua số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đạt 66,11% so với tổng số CNVCLĐ toàn tỉnh vượt so với chỉ tiêu mà chương trình đề ra. Trong nhiệm kỳ LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn việt Nam, Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lào Cai duy trì lớp Đại học Công đoàn hệ vừa làm vừa học cho 110 học viên là cán bộ công đoàn cơ sở; Tạo điều kiện cho 03 đồng chí Thường trực và 02 đồng chí Ủy viên BTV trong diện quy hoạch Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đi học lớp cán bộ dự nguồn do Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức; tạo điều kiện cho 01 đồng chí cán bộ chuyên trách học Cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh; 01 đồng chí học ĐH tại chức; Phối hợp với Trường ĐH CĐ, LĐLĐ tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái đào tạo 01 lớp Lý luận, nghiệp vụ CĐ cho 46 đồng chí cán bộ chuyên trách; 22 đồng chí tham gia lớp học phần Kế toán Công đoàn; Cử 7 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách là trưởng, phó ban LĐLĐ tỉnh, phó chủ tịch CĐ ngành đi học Cao cấp LLCT-HC, đồng thời phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, cấp ủy các sở, ngành tạo điều kiện cho 16 đồng chí đi học Trung cấp LLCT; Phối hợp với TLĐ tập huấn đội ngũ giảng viên kiêm chức Liên đoàn Lao động tỉnh gồm 30 đ/c, cử cán bộ đi tập huấn, bồi dưỡng theo các chương trình, các lớp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức. Trong nhiệm kỳ các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức 211 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 12.718  lượt người tham gia. 
     Có thể nói, trong 5 năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng Chương trình 1464/CTr-TLĐ của Đoàn Chủ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch 04a/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đến đoàn viên, CNVCLĐ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động khảo sát, nắm rõ trình độ học vấn, tay nghề của người lao động; vận động CNVCLĐ đăng ký tham gia học tập, tạo thành phong trào thi đua học tập văn hóa, ngoại ngữ, tin học, chính trị, học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ. Từ chương trình này mặt bằng dân trí, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ thuật của đoàn viên và người lao động đã được nâng lên rõ rệt đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
                                 
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900