"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331669

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018

     Năm 2018 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, để đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ toàn tỉnh, ngày 11 tháng 01 năm 2018 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ, về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018, trong đó yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu đó là:

    Một là, Các cấp Công đoàn trong tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất nội dung công tác nữ công trong Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác nữ công trong Nghị quyết Đại hội Công đoàn cùng cấp đã đề ra; đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác nữ công, định hướng công tác nữ công nhiệm kỳ tới phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp. 
   Hai là, Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-LĐLĐ ngày 24/11/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về thực hiện Kết luận 147/ BCH-TLĐ ngày 04/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/1/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 31/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về triển khai Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.Các cấp Công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ, vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII; chú trọng phát triển phong trào ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; quan tâm bồi dưỡng, khen thưởng đối tượng lao động trực tiếp tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào. 
    Ba là, Các công đoàn cấp trên cơ sở quan tâm chỉ đạo các công đoàn cơ sở thuộc ngành, huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả văn bản số 175/LĐLĐ ngày 07/9/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thúc đẩy việc thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp, trong đó chú trọng chỉ đạo các CĐCS và cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công ngay sau Đại hội để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ.
    Bốn là, Các cấp Công đoàn phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đảm bảo việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ (Nghị định số 85/NĐ-CP); triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; nắm tình hình về vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo và tham mưu việc tổ chức nhà trẻ, mẫu giáo trong thiết chế công đoàn tại khu, cụm công nghiệp; vận động ủng hộ đồ dùng thiết bị học tập cho nhà trẻ, mẫu giáo phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương, đơn vị.
    Năm là, Phối hợp với chuyên môn, ban, ngành, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; tuyên truyền về “Dân số và phát triển” trong CNVCLĐ gắn với phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tập trung truyền thông, tư vấn và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp. Triển khai mô hình “Sức khỏe của bạn”, chú trọng tư vấn tiền hôn nhân, thực hiện tốt KHHGĐ sinh đủ 2 con để nuôi dạy cho tốt.
    Sáu là, Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với Hội phụ nữ cùng cấp, là đầu mối triển khai, lồng ghép các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ cùng cấp vào công tác nữ công nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân lao động theo tinh thần Chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với Hội LHPN tỉnh Lào Cai (số 04/CTPH-LĐLĐ-HLHPN ngày 14/9/2017) về tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2022.
    Bảy là, Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày kỷ niệm liên quan đến phụ nữ như ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Vì trẻ em (01/6 - 30/6),  Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Dân số Việt Nam (26/12), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15/11 - 15/12); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11)... Tùy theo điều kiện địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp, các cơ quan ban, ngành liên quan tổ chức các hoạt động thiết thực như hội nghị, hội thảo, hội thi, diễn đàn, tuyên truyền về những quy định pháp luật liên quan về Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc, hôn nhân gia đình, dân số- sức khỏe sinh sản, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tuyên truyền về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em...; tham mưu phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, khen thưởng trẻ con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).
    Tám là, Phối hợp với Hội phụ nữ cùng cấp tổ chức tuyên truyền kết quả và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Chín là, Phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan tuyên truyền, tập huấn về công tác dân số trong tình hình mới; công tác gia đình trong CNVCLĐ. 
Mười là, Vận động nữ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ các quỹ trong nữ CNVCLĐ; rà soát các trường hợp nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con CNVCLĐ mồ côi, tật nguyền... để hỗ trợ thăm hỏi, động viên nhân dịp Tết nguyên đán, Tháng Công nhân, Tháng hành động vì trẻ em...  
 
Sền Thu
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900