"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 19/02/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 261949

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ toàn tỉnh

     Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác chính trị, tư tưởng - văn hoá của Đảng, góp phần truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn đến với CNVCLĐ toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của CNVCLĐ góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh và của đất nước. Đặc biệt, trong năm 2018 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023 tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành các chương trình công tác, kế hoạch triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến  giáo dục pháp luật tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động Công đoàn, nhất là những chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh Lào Cai có liên quan trực tiếp đến người lao động nhằm nâng cao ý thức chấp hành hành pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thoa, Vụ trưởng, vụ luật hình sự - Hành chính Bộ Tư pháp
tuyên truyền tại  hội nghị phổ biến pháp luật đợt I năm 2018 do Sở tư pháp tổ chức
      Để tuyên truyền pháp luật đạt hiệu quả cao ngay từ những ngày đầu năm LĐLĐ tỉnh đã  xây dựng các chương trình, kế hoạch về đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNVCLĐ toàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đổi mới về hình thức tuyên truyền, hướng về cơ sở, về người lao động; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin tuyên truyền kịp thời về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các ngành, địa phương, đơn vị. Hàng tháng, trên cơ sở các nội dung được tiếp thu tại Hội nghị Báo cáo viên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời định hướng các nội dung tuyên truyền, triển khai đến các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, bám sát định hướng tuyên truyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai, của LĐLĐ tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm, tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, 4 Chương trình, 19 Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai; tuyên truyền Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai. Đặc biệt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động giai đoạn 2013-2018 theoChương trình số 1027/CTr-BCH ngày 03/12/2013 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XV . Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I năm 2018 tới CNVCLĐ bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú gắn với những ngày kỷ niệm lớn như: “Tháng công nhân”; Ngày hội “Những giọt máu hồng CNVCLĐ” đã tư vấn pháp luật cho 90 người lao động; tổ chức 01 Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt I cho cán bộ chủ chốt công đoàn các Chi nhánh thuộc Công đoàn Công ty Apatít Việt Nam với 160 lượt người tham gia; phát 452 quyển  sách  TT pháp luật; phát  780 tờ rơi, tờ gấp về pháp luật Bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. LĐLĐ tỉnh đã cấp phát 2000 cuốn tài liệu tuyên truyền thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”; Đồng thời tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 1.482 buổi thu hút 38.132 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
     Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ để chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động năm 2018; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành công văn số 137/KH-LĐLĐ, ngày 04/5/2018 để chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018. Đặc biệt Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh soạn thảo để UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch 138/KH-UBND ngày 28/5/2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”năm 2018. Kết hợp tuyên truyền pháp luật với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng như: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục, chuyên trang nhằm tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn có chuyên mục tư vấn pháp luật trên trang Website Công đoàn Lào Cai. Trong 6 tháng đầu năm 2018, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” phát trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh, 01 phóng sự phát tại Đại hội lần thứ XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Kết quả tính đến tháng 6/2018 đã đăng tải 69 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai; 26 tin, bài, ảnh trên Báo Lao động, người lao động; Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam và  trên 335 tin, bài, ảnh trên trang Website Công đoàn Lào Cai  trong đó có trên 50 tin, bài ảnh đăng về  chế độ- chính sách phản ánh về lao động, việc làm của CNVCLĐ và tuyên truyền về chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến CNVCLĐ, phục vụ kịp thời cho người lao động nắm bắt thông tin về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn toàn tỉnh. 
     Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong CNVCLĐ toàn tỉnh trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục kiện toàn bộ máy phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Tích cực vận động các cấp công đoàn xây dựng thêm các tủ sách, ngăn sách về chính sách, pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ có điều kiện học tập, nghiên cứu ngay tại cơ sở và tích cực đẩy mạnh các hình thức, biện pháp tuyên truyền PBGDPL cho CNVCLĐ toàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” năm 2018 của UBND tỉnh Lào Cai.
                                                            
Bài và ảnh:  PT
( LĐLĐ tỉnh) 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900