"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 09/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 324893

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật đợt II tới CNVCLĐ toàn tỉnh

     Thực hiện quán triệt, phổ biến kịp thời tới tất cả cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh nội dung cơ bản của của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành, vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% các cấp công đoàn toàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt II năm 2018 tới đoàn viên, CNVCLĐ. Nội dung tập trung vào: Luật Quốc phòng; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao… các nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 7; các Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản mới của bộ, ngành Trung ương. Đây là tiếp tục triển khai có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và Chỉ thị số 10- CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành hành pháp luật của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tư vấn pháp luật lao động pháp luật bảo hiểm và pháp luật công đoàn tới người lao động tại ngày hội những giọt máu hồng CVNCLĐ năm 2018
     Đồng thời, tiếp tục phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về các lĩnh vực như: Luật tiếp cận thông tin; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài...và phổ biến các Đề án theo Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lào Cai;   triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018 gắn với thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua hướng đến tổng kết  05 năm triển khai Ngày pháp luật và một số nội dung khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Tư pháp. Các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức sâu, rộng tới tất cả các đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức, biện pháp, phát huy có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là viết tin, bài  tuyên truyền trên Website Công đoàn Lào Cai;  tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn, báo cáo viên cơ sở và cán bộ, CNVCLĐ tại đơn vị mình quản lý. Đặc biệt là chú trọng xây dựng và quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách, ngăn sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với việc sơ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm tại cơ sở đạt kết quả cao.                                     
Tin và ảnh: P.T (LĐLĐ tỉnh Lào Cai)  
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900