"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315119

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai: Tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

    Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 24 - 26/9/2018 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ngày 03/8/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn số 66-HD/BTGTW về tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với mục đích:

- Làm cho toàn Đảng, toàn xã hội và các cấp công đoàn, CNVCLĐ cả nước hiểu biết sâu sắc về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, đoàn thể và toàn xã hội đối với phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh theo Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “ Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
- Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, chú trọng hướng về cơ sở, các khu công nghiệp, nơi có đông CNLĐ, vùng sâu, vùng xa. Kết hợp tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.
- Các nội dung tuyên truyền gồm:
1. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, thể hiện qua một số văn bản quan trọng sau:
- Nghị quyết 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
- Kết luận số 62-KL/TW ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.
2. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam qua 11 kỳ đại hội; những thành tựu đóng góp nổi bật của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
3. Kết quả nổi bật triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong các cấp công đoàn; những mô hình hoạt động công đoàn hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc, CNVCLĐ giỏi, có thành tích xuất sắc.
4. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề, tầm quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội; các phong trào thi đua, các công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn cả nước chào mừng Đại hội.
5. Diễn biến, kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2018-2023; hoạt động quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết ngay sau khi kết thúc Đại hội.
Theo đó, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn số 220 ngày 14/8/2018 yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam với những nội dung sau:
Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gắn với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; làm cho cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ và nhân dân hiểu biết sâu sắc về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các cơ quan, công sở, đơn vị, doanh nghiệp, các trung tâm kinh tế chính trị của địa phương để thiết thực chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, học tập triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vào phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.
Tuyên truyền về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn trên sóng Phát thanh - Truyền hình Lào Cai, Báo Lào Cai; tăng cường viết tin, bài, ảnh đăng trên Trang Website Công đoàn Lào Cai về các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
 
 Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900