"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315127

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tài chính công đoàn

      Để đảm bảo cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh thì việc thu kinh phí công đoàn là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng; đặc biệt là trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp; mặt khác theo Luật Công đoàn năm 2012 nêu cụ thể về công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn; thẩm quyền của công đoàn trong ban hành cơ chế tài chính được xác định tại Điều 12 của Nghị 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 đòi hỏi phải có giải pháp thực hiện tích cực, hiệu quả mới có nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của cả hệ thống công đoàn từ tỉnh đến cơ sở.

     Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, triển khai sâu rộng đến các cấp công đoàn trực thuộc Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới, Nghị quyết 9c/NQ-BCH của ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cơ quan công đoàn thực hiện Quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; hướng dẫn về chế độ chi đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở... Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD qua tài khoản tập trung của Tổng Liên đoàn, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, nắm thông tin đầu mối các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh có tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn sử dụng từ 10 lao động trở lên. 
     LĐLĐ tỉnh đã thường xuyên đổi mới việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số: 07/ CT- UBND ngày 18/9/2014 về việc thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/ NĐ/ 2013/ NĐ-CP và các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tài chính công đoàn đến các cấp công đoàn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đưa việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về công tác tài chính công đoàn là một trong những nội dung quan trọng khi triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Chú trọng tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp về công tác tài chính, thu chi và quản lý tài chính cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.
     Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng như ngành Lao động TB-XH, cơ quan Thuế, Bảo hiểm xã hội tập trung đôn đốc thu kinh phí công đoàn bước đầu đạt kết quả. Ban Chấp hành công đoàn các cấp đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp khai thác các nguồn thu; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý tài chính; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thu chi và quản lý tài chính ở các cấp công đoàn. Các khoản chi cơ bản đảm bảo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu; hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn được nâng lên. Công tác tài chính công đoàn đã đảm bảo cho các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần phát triển phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên, việc đóng kinh phí Công đoàn 2% theo quy định hiệu quả còn thấp, nhiều đơn vị thực hiện chậm, chưa nghiêm túc, thậm chí chưa thực hiện, đặc biệt các đơn vị, doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS hầu hết chưa thực hiện trích nộp kinh phí Công đoàn theo quy định. 
Lễ khai giảng lớp Nghiệp vụ kế toán công đoàn khóa 8
      Dự báo trong những năm tới, hoạt động của tổ chức Công đoàn sẽ có những thời cơ thuận lợi, đan xen khó khăn thách thức. Đảng và Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách ưu tiên đối với các tỉnh miền núi, biên giới; chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng hoàn thiện; cuộc cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Sự quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, đào tạo nguồn nhân lực, người lao động có thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, đây là những điều kiện hết sức thuận lợi cho phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên tình hình trên đặt ra những yêu cầu mới, nhất là thách thức về tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; cần phải xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp... Để đảm bảo công tác tài chính công đoàn phục vụ tốt hoạt động của tổ chức công đoàn, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp đó là: Tiếp tục làm tốt công tác vận động, tuyên truyền các chủ sử dụng lao động thực hiện việc đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về công tác tài chính công đoàn của Tổng Liên đoàn, của Liên đoàn Lao động tỉnh, đặc biệt quy định về phân cấp thu, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu. Tiếp tục đổi mới công tác giao dự toán thu, chi tài chính công đoàn cho các đơn vị dự toán công đoàn, đảm bảo số giao sát với thực tế từng đơn vị, địa phương, doanh nghiệp. Làm tốt công tác quyết toán thu, chi ngân sách công đoàn năm 2018. Căn cứ quỹ lương trích, nộp BHXH năm 2018 do cơ quan BHXH cùng cấp cung cấp, đối chiếu kết quả đóng kinh phí công đoàn năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Đôn đốc, kiểm tra, truy thu đầy đủ kinh phí công đoàn năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng thiếu so với tỷ lệ quy định. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác với ngành thuế, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp. Chủ động đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử phạt các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn. Thực hiện nghiêm túc Quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc khen thưởng, xử phạt về thu, nộp tài chính công đoàn. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán cho các đồng chí chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ tại các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cán bộ công đoàn cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các cấp công đoàn trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Làm tốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn. Các khoản chi cần bám sát dự toán được duyệt, đúng chế độ, định mức quy định, hiệu quả. 
LĐLĐ tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh ký quy chế phối hợp
 Đồng Hồng - LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900