"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315119

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng

    Thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo đúng qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng như nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công phù hợp với yêu cầu thực tiễn là một trong những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc
 Hội nghị  biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2018
    Hiện nay, số lượng đội ngũ nữ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) của tỉnh Lào Cai chiếm tỷ lệ gần 50% so với tổng số đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh, có 826 Ban nữ công, với 753 đồng chí là cán bộ nữ phụ trách công tác nữ công, trong đó có 07 cán bộ nữ công làm công tác chuyên trách. Các chị đảm nhận nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiệm vụ chủ yếu là tăng cường vận động, tập hợp nữ CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với Ban chấp hành công đoàn, với chuyên môn cùng cấp tổ chức các hoạt động với mục tiêu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ.
    Nữ CNVCLĐ là một bộ phận của tổ chức công đoàn và hoạt động nữ công dưới sự chỉ đạo của Ban chấp hành công đoàn cùng cấp, trong đó có Ban nữ công quần chúng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn quy định; thành phần của ban được cơ cấu với sự tham gia của những ngành, những bộ phận có đông lao động nữ và nữ đoàn viên công đoàn, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, phản ánh với cấp ủy, chuyên môn và tổ chức công đoàn đồng cấp tổ chức các hoạt động phong trào về giới, tham mưu đề xuất với chính quyền bố trí, sử dụng đội ngũ nữ phù hợp với trình độ, năng lực, điều kiện, hoàn cảnh gia đình của nữ đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. Đồng thời, thông qua hoạt động của Ban nữ công quần chúng để tuyên truyền nữ CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động của tổ chức công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh phát động.
    Trong những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến hoạt động công đoàn nói chung và hoạt động nữ công công đoàn cũng như hoạt động của Ban nữ công quần chúng nói riêng. Vì vậy, phương thức hoạt động của các Ban nữ công quần chúng cũng có những đổi mới về hình thức linh hoạt, lồng ghép với công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho nữ CNVCLĐ gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, ngành, địa phương. Nhiều Ban nữ công quần chúng hoạt động hiệu quả, đã tham mưu cho Ban nữ công, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia như: Gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa văn nghệ; Hội thi, hội thảo, tập huấn tuyên truyền tìm hiểu kiến thức pháp luật... nhân các ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10... gắn với các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; Nuôi con khỏe, dạy con ngoan; Cuộc vận động xây dựng “ Gia đình 5 không 3 sạch”…
Văn nghệ chào mừng Hội nghị biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu
 giai đoạn 2016-2018
     Nhân các buổi gặp mặt đã biểu dương nhiều tập thể, cá nhân nữ đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu trong các phong trào. Ban nữ công quần chúng đã tham mưu cho công đoàn tổ chức các buổi tuyên truyền về giới: phổ biến các chế độ chính sách trong Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn liên quan đến lao động nữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, thông qua hội thi, hội thảo nhằm trang bị thêm kiến thức về pháp luật dành cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Phối hợp với các ban, ngành chức năng cùng cấp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ... Thông qua các hoạt động trên đã tạo động lực nâng cao vai trò, vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội; nữ đoàn viên, CNVCLĐ không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn biết tổ chức tốt cuộc sống gia đình, hoàn thành thiên chức người vợ, người mẹ đảm đang, không ngừng vươn lên để hoàn thiện bản thân.
    Bên cạnh đó, hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp và Ban nữ công quần chúng ở một số đơn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại như: Một số công đoàn cơ sở hoặc cấp trên trực tiếp cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban nữ công quần chúng. Một số công đoàn cơ sở chưa thành lập Ban nữ công quần chúng mà chỉ phân công một đồng chí trong Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công; một số nơi hoạt động của Ban nữ công quần chúng có khi chỉ là hình thức, chưa xây dựng được quy chế và kế hoạch hoạt động hoặc chưa duy trì hoạt động thường xuyên. 
     Để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác nữ công công đoàn các cấp nói chung, cũng như Ban nữ công quần chúng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nói riêng; ngày 07/9/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Công văn số 175/LĐLĐ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Thực hiện chỉ tiêu của Nghị quyết phấn đấu đến năm 2023, có 100% công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn và Trưởng Ban nữ công công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công. Hàng năm, mỗi ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đăng ký với ban chấp hành công đoàn cùng cấp tổ chức ít nhất 01 hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ và thực hiện ít nhất 01 hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền của nữ công nhân lao động, đoàn viên công đoàn tại đơn vị.
     Ngay sau đại hội Công đoàn doanh nghiệp, BCH công đoàn chỉ định và ra quyết định thành lập, chỉ đạo hoạt động Ban nữ công quần chúng theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Kịp thời kiện toàn và chỉ đạo hoạt động của Ban nữ công quần chúng khi có thay đổi về nhân sự. Chương trình công tác nữ công phải được đưa vào Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành và chương trình công tác hằng năm. Đồng thời, Ban nữ công quần chúng được bố trí kinh phí và huy động thêm từ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nguồn hỗ trợ khác cho hoạt động nữ công công đoàn. Ban Chấp hành công đoàn các cấp cần quán triệt sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với hoạt động nữ công, phát huy vai trò của Ban nữ công trong việc tham gia, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ.
     Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tham mưu, đề xuất những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm và nhu cầu của lao động nữ. Ban nữ công quần chúng cần nâng cao trách nhiệm trong việc tham mưu và tổ chức các hoạt động với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp sao cho phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng ngành, từng lĩnh vực; quan tâm thiết thực đến những vấn đề của lao động nữ như: Tiền lương, tiền thưởng, chất lượng bữa ăn ca, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, nhà trẻ, mẫu giáo, chăm sóc sức khỏe sinh sản, công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, đề bạt, thi đua-khen thưởng…Các thành viên trong Ban nữ công quần chúng có tinh thần, trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nữ đoàn viên, công nhân lao động. Ban nữ công quần chúng xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động từng năm; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, duy trì hoạt động theo quy chế và Điều lệ Công đoàn.
 
Sền Thu (LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900