"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 18/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315139

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Ghi nhận qua 5 năm triển khai Ngày Pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Lào Cai

     Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực, vận động CNVCLĐ chủ động tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chế dộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Giáo dục ý thức, lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ luật công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua việc tổ chức triển khai sâu rộng Ngày luật trong CNVCLĐ toàn tỉnh.  

LĐLĐ tỉnh phối hợp với HBXH tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp, người lao động năm 2018 tại LĐLĐ huyện Bát Xát.
      Để được hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền Ngày pháp luật, hàng năm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền và thực hiện tốt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú như: cổ động, hội nghị, tập huấn, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn triển khai thực hiện Ngày Pháp luật theo nội dung chủ đề từng năm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013 và Điều 10 Hiến pháp về tổ chức Công đoàn, Bộ Luật lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Điều lệ Công đoàn và những quy định pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt triển khai Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới. Chương trình số 1027/CTr-BCH ngày 03/12/2013 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động, giai đoạn 2013-2018” và Tiểu đề án số 2 tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai... trong 5 năm các cấp công đoàn đã tuyên truyền cổ động trực quan về ý nghĩa Ngày Pháp luật treo được 780 panô, áp phích, khẩu hiệu tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... trên các trục đường chính của tỉnh, thành phố, các huyện và các cơ quan đơn vị. Tổ chức học tập, quán triệt các văn bản pháp luật cho CNLĐ về Hiến pháp, Pháp luật và các Nghị quyết của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ lồng gắn với tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II mỗi năm, tuyên truyền lồng ghép với những hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt tổ công đoàn ở cơ sở từ năm 2014- 2018 được 41.890 lượt CNVCLĐ. 
      Hàng năm, CNVCLĐ ở các cơ quan, đơn vị đều tích cực tham gia Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng viết bài tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo kế hoạch của UBND tỉnh. Thực hiện Công văn số 1865/TLĐ ngày 15/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đôn đốc triển khai Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 316/LĐLĐ ngày 02/12/2014 về việc vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và triển khai đến các cấp công đoàn. Kết quả có 26.886 bài dự thi gửi về Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tham gia vòng sơ khảo, LĐLĐ tỉnh đạt giải ba tập thể; 58 đồng chí đoàn viên công đoàn đạt các giải của hội thi. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý”. Thông qua các cuộc thi góp phần nâng cao hiểu biết Hiến pháp, pháp luật lao động cho CNVCLĐ, qua đó, giúp cho người lao động khi tham gia quan hệ pháp luật có hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
     Song song với việc tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh tích cực tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong CNVCLĐ hàng năm bằng nhiều hình thức. Chú trọng trong tháng 10 và tháng 11 hàng năm LĐLĐ tỉnh đã thực hiện 02 chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng phát thanh - Truyền hình tỉnh, mỗi tháng ra 1/2 trang báo về hoạt động Công đoàn. Đẩy mạnh việc tuyên truyền viết tin, bài ảnh trên trang Website Công đoàn Lào Cai trong đó có chuyên trang về Chế độ- chính sách- pháp luật phản ánh kịp thời phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh. 
     Trong 5 năm qua, Văn phòng tư vấn pháp luật và các Tổ tư vấn pháp luật   đã thường xuyên khai thác, cập nhật, tổ chức quản lý thông tin về chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn; cung cấp thông tin pháp lý, các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và công đoàn phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; đã tuyên truyền, tư vấn được tổng số 675 trường hợp hỏi về chế độ chính sách như quyền đoàn viên Công đoàn theo Luật Công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, chế độ nghỉ hưu, chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ nghỉ phép, kỷ luật lao động, chế độ nghỉ phép, tai nạn lao động, hưởng bồi dưỡng độc hại, chế độ chế độ nghỉ hưu, bồi thường sau đào tạo và các chế độ chính sách... có liên quan đến người lao động.
     Với những kết quả đã đạt được qua 5 năm thực hiện, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng tư vấn pháp luật, Tổ tư vấn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở các cấp công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh qua các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời, vận động các cấp công đoàn xây dựng thêm các tủ sách, ngăn sách về chính sách, pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ./.
Phương Thảo (LĐLĐ tỉnh )
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900