"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 21/09/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 309140

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

 Năm 2019 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai, kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 68 năm thành lập Công đoàn Lào Cai và là năm đầu tiên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực thi hành, tiếp nối chủ đề hoạt động công đoàn “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai ban hành công văn số 336/LĐLĐ ngày 15/01/2019 về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019. Theo đó, có 9 nhóm nội dung sẽ được tập trung triển khai.

Một là: Công đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, các chỉ đạo của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Đổi mới hình thức, nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ cụ thể như sau:
- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai; những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đời sống, việc làm của người lao động; cơ hội, thách thức của Công đoàn Việt Nam trong thực thi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015- 2020), với 4 Chương trình công tác trọng tâm và 19 Đề án; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng ở địa phương trong năm 2019. Tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ (2019- 2024).
- Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh. Tuyên truyền 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc, 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947- 05/3/2019); 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019), 68 năm ngày thành lập Công đoàn Lào Cai (15/11/1951- 15/11/2019)...
- Tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, 10 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tiếp tục quán triệt và tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.    
Đổi mới phương thức tuyên truyền để nâng cao hiểu biết chính trị, ý thức pháp luật và năng lực tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Lựa chọn các hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, với điều kiện của  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin vào cập nhật, phổ biến thông tin đến đoàn viên và người lao động. 
Hai là: Tiếp tục, triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW, hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 79/KL-TW ngày 23/12/2014 về thực hiện Nghị quyết trên và Chỉ thị số 52- CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất” trong giai đoạn mới. 
Chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động để xã hội hóa công tác xây dựng các thiết chế phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần của CNLĐ, thúc đẩy xây dựng môi trường sống, làm việc văn hóa, không tệ nạn xã hội, không khói thuốc. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khen thưởng chuyên đề văn hóa thể thao góp phần thúc đẩy công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ.
Phối hợp các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân lao động. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời tuyên truyền, vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia học tập, nâng cao trình độ nhằm triển khai sâu rộng Quyết định 231/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. 
Ba là: Tuyên truyền triển khai có hiệu quả “Tháng Công nhân” năm 2019 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” bằng nhiều hình thức sáng tạo, đột phá, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia và gắn với kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) với các hình thức tổ chức linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của từng ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền về các hoạt động chăm lo, thăm hỏi động viên của các cấp công đoàn đối với CNLĐ trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp, thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Tháng Công nhân năm 2019.
Bốn là: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cụ thể hóa các tiêu chí học tập và làm theo Bác cho từng đối tượng đoàn viên và người lao động. Tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến là đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động (01/5), kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).
Năm là: Xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, vận động và nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ tại các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong tư tưởng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, an ninh chính trị. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Tăng cường tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp; chú trọng tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.  
Sáu là: Tăng cường và đổi mới hình thức, nội dung công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn theo đúng tôn chỉ, mục đích và chất lượng thông tin. Tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TLĐ, ngày 06/01/2014, của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn”, trong đó 15 tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều đặt mua Báo Lao động, tăng số lượng công đoàn cơ sở đặt mua và tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đọc Báo Lao động. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Báo Lào Cai, Đài PT - TH tỉnh, các phương tiện truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố, Báo Lao động, trang website Công đoàn Lào Cai. Đổi mới hình thức, nội dung công tác định hướng, công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng thông tin tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn của ngành, địa phương, đơn vị.
Bảy là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, trong đó chú trọng phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả hai đợt tuyên truyền pháp luật, “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019. Tuyên truyền kịp thời các Luật mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh Lào Cai ban hành. Chú trọng tuyên truyền pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các chế độ chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.  
Tám là: Tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường tuyên truyền gương các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiến tiến trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. 
Chín là: Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; tuyên truyền thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử người Lào Cai; tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CNVCLĐ.  
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp công đoàn toàn tỉnh cụ thể hoá nội dung chương trình công tác Tuyên giáo cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, ngành, cơ sở.
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900