"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315137

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

THI ĐUA TẠO ĐỘNG LỰC MẠNH MẼ

 Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ, việc tăng năng suất lao động đang đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp, người lao động. Vì vậy, việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua lao động giỏi, tăng năng suất lao động trong CNVCLĐ trở thành nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn nhằm khẳng định và nâng cao vị thế của mình.

Thiết thực thúc đẩy tăng năng suất lao động
Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: "Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi" và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Lào Cai đã tập trung phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với tăng năng suất lao động, góp phần phát triến sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho CNVCLĐ, trong đó tập trung vào các phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ…
Để công tác thi đua khen thưởng phát huy được sức mạnh và đạt hiệu quả hơn nữa, trên cơ sở Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh đã sửa đổi Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai; quy định về công nhận sáng kiến; quan tâm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ công đoàn chủ chốt, cán bộ làm công tác thi đua; công tác kiểm tra, giám sát, sơ, tổng kết các phong trào thi đua được các cấp công đoàn duy trì thường xuyên, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Từ hướng đi đúng hướng đó, các cấp công đoàn trong tỉnh Lào Cai đã hưởng ứng tích cực, xây dựng kế hoạch triển khai, tạo phong trào sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mang lại kết quả thiết thực; đặc biệt qua phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo"; cứ hai năm một lần, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh và Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh. Hội thi đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và thu hút đông đảo mọi tầng lớp lao động trong xã hội tham gia, từ các nhà khoa học, các kỹ sư, công nhân đến cả người dân lao động và học sinh, sinh viên, qua hội thi đã có nhiều đề tài, ý tưởng khoa học đạt giải cao. Ngoài ra, hàng năm, CNVCLĐ phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm... Đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cũng có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hữu ích trong công tác, trong giảng dạy ở các nhà trường... Kết quả 5 năm qua, phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã có 12.681 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng mang lại giá trị làm lợi trên 55,294 tỷ đồng; 11 giải pháp của 38 tác giả và đồng tác giả được giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai; 79 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo (vượt 63,2% so với chỉ tiêu Đại hội XV Công đoàn Lào Cai đề ra) và hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm trong các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, trong Tháng Công nhân năm 2018, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh, tặng bằng khen cho 89 đoàn viên công đoàn là người lao động trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ”Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2016 – 2018”... Tiêu biểu cho phong trào trên là Công đoàn công ty APatít Việt Nam; Công đoàn ngành Y tế (đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua); đ/c Vũ Thế Mạnh công nhân mỏ Apatít Việt Nam được tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, đ/c Đinh Ngọc Dũng - Thầy thuốc nhân dân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và nhiều tập thể, cá nhân được các cấp ghi nhận, khen thưởng... 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ của tỉnh Lào Cai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó, một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng, việc tổ chức các phong trào thi đua chưa được duy trì thường xuyên, còn nặng về hình thức, hiệu quả chưa cao. Cùng đó, việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong lao động sản xuất chưa được quan tâm thường xuyên. Thi đua khen thưởng chưa chú trọng đúng mức đến việc đổi mới phát động; tỷ lệ khen thưởng, động viên người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, các tập thể, cá nhân ở cơ sở còn thấp…
Tạo môi trường thuận lợi để CNVCLĐ được tham gia thi đua
Từ thực tiễn trên, để đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau: Cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong tổ chức Công đoàn các cấp, đặc biệt chú trọng các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” hướng tới góp phần “Tăng năng suất lao động, nâng cao lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên công đoàn, người lao động”. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, tạo môi trường thuận lợi để CNVCLĐ được tham gia phong trào thi đua.
Các cấp công đoàn cần tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy Đảng và Chính quyền đồng cấp đối với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn theo hướng: Tập trung cho cơ sở, bám vào nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, địa phương. Hình thức thi đua phải phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tiêu chí, nội dung thiết thực, tạo sự hấp dẫn thu hút được đông đảo CNVCLĐ hăng hái tham gia. Bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. 
Cần tổ chức phong trào thi đua để động viên CNLĐ trực tiếp trong các ngành nghề tích cực tự học tập rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề, đạt năng suất chất lượng và hiệu quả trong lao động sản xuất, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Việc thực hiện công tác khen thưởng phải chính xác, kịp thời, minh bạch, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho người lao động trực tiếp, phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa và để các cá nhân, tập thể khác học tập, noi theo. Quan tâm bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua của tổ chức công đoàn có nghiệp vụ vững vàng, có ý thức tổ chức kỷ luật, am hiểu các quy định của Nhà nước và Tổng liên đoàn về thi đua khen thưởng. 
Cuối cùng cần duy trì nâng cao chất lượng các hội thi tay nghề, thao diễn kỹ thuật trong các ngành nghề để tạo điều kiện và thu hút đông đảo CNLĐ có điều kiện tham gia, phát huy tài năng sáng tạo, rèn luyện để có trình độ tay nghề giỏi, năng suất cao, chất lượng sản phẩm tốt, thu nhâp được cải thiện, đời sống được nâng cao, quan tâm khen thưởng cho CNLĐ trực tiếp có nhiều sáng kiến cải tiến có giá trị cao, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”./.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc là CNVCLĐ trực tiếp công tác và sản xuất.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng đ/c Giàng Mạnh Nhà – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao tặng quà cho các gia đình CNLĐ tiêu biểu.
 
Nguyễn Hữu Long
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngành



Diện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900