"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 23/08/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 302519

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Công đoàn ngành

CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH LÀO CAI PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

 Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, 4 chương trình công tác, 19 đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai; 60 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Viên chức tỉnh quyết tâm thi đua với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tổ chức công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai năm 2019. Lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của công đoàn, của đất nước năm 2019. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch CĐVC tỉnh phát động thi đua năm 2019
Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai phát động phong trào thi đua trong cán bộ công chức viên chức lao động (CCBCCVCLĐ) với một số nội dung chủ yếu sau:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp tới các cấp công đoàn trực thuộc và đoàn viên. Vận động đoàn viên công đoàn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, xây dựng triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cơ chế chính sách của tỉnh, các chương trình, đề án, kế hoạch, nghị quyết của các cấp công đoàn nhất là các chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến CCVCLĐ, tích cực tham gia cùng chính quyền tổ chức thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp, tinh giản biên chế sử dụng nhân lực hợp lý, hiệu quả, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 
Thực hiện tốt kế hoạch chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. đẩy mạnh các hoạt động xã hội của Công đoàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách về lao động, việc làm, tiền lương, thu nhập và các chính sách xã hội có liên quan đến CCVCLĐ. 100% CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức tốt hội nghị CBCC. Chủ động đề xuất và tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình CCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; vận động CCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, phúc lợi đoàn viên.
Không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới. Trước mắt là tập trung các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019, các chương trình, đề án, kế hoạch của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVI và của Công đoàn viên chức tỉnh Khóa VI; các chỉ tiêu, kế hoạch công tác của ngành, cơ quan, đơn vị, của công đoàn cơ sở để tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong CCVCLĐ. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bên vững”; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo. Phấn đấu 100% CBCCVCLĐ đăng ký thi đua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; trong đó, có 30% CBCCVC đăng ký sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm cấp cơ sở, cấp tỉnh, bộ, ngành. Phấn đấu mỗi CĐCS có 01 công trình, phần việc thi đua có giá trị từ 10.000.000 đồng trở lên; đóng góp quỹ “Xã hội công đoàn” đạt 100% chỉ tiêu giao. 
Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện xây dựng người cán bộ, cán bộ viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao rộng khắp, nhằm nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho CBCCVCLĐ. Tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội; 100% các cơ quan, đơn vị, các gia đình CBCCVCLĐ đạt tiêu chuẩn văn hóa. 
Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đa dạng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chất lượng hoạt động của CĐCS. Phấn đấu năm 2019 các CĐCS trực thuộc đạt vững mạnh từ 95% trở lên, không có CĐCS, đoàn viên xếp loại trung bình, yếu kém, Công đoàn Viên chức tỉnh phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc trong các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Vận động nữ CBCCVCLĐ thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Tổng Liên đoàn và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động; tuyên truyền giáo dục triển khai chiến lược dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 47/NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số–KHHGĐ và chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho CBCCVCLĐ; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; “Tháng hành động vì trẻ em”, “Ngày gia đình Việt Nam”.
Triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng của 03 chương trình là: Chương trình “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018-2023”; chương trình “Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2018-2023; chương trình “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2018-2023”.  03 đề án là: đề án  “Tăng cường phát triển đoàn viên, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, giai đoạn 2018-2023”; đề án  “Nâng cao vai trò của các cấp Công đoàn trong việc tham gia thực hiện có hiệu quả công tác An toàn vệ sinh lao động, giai đoạn 2018-2023”; đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Ủy Ban Kiểm tra công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, giai đoạn 2018- 2023”.
Tích cực hơn nữa trong công tác tham gia quản lý nhà nước theo Luật Công đoàn để tổ chức công đoàn Viên chức tỉnh thực sự là người đồng hành, tham gia tổ chức thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, của tỉnh, là người phản biện tích cực và chia sẻ mọi khó khăn với chuyên môn trong thực hiện kế hoạch công tác được giao năm 2019. Thực hiện đạt 100% các chỉ tiêu hoạt động xã hội của công đoàn do các cấp phát động; phát hiện các gương tập thể tiêu biểu, các cá nhân điển hình tiên tiến trong cán bộ công đoàn, các nhân tố mới trưởng thành từ phong trào thi đua của CCVCLĐ và làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng; Tích cực tham gia các hoạt động khối thi đua, các cuộc giao lưu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh. 
Căn cứ vào các nội dung quan trọng mà Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai phát động trong năm 2019, các Công đoàn cơ sở cụ thể hóa nội dung thi đua của công đoàn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để triển khai tới các tổ công đoàn và CBCCVCLĐ, tin tưởng rằng năm 2019 các Công đoàn cơ sở sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
Các tập thể được nhận Giấy khen năm 2018 của CĐVC tỉnh Lào Cai
 
 Lưu Thị Hiên
Phó Chủ tịch CĐCS VP HĐND tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900