"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 25/05/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 282910

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật đợt I tới CNVCLĐ toàn tỉnh

 Nhằm quán triệt và phổ biến kịp thời những nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành; đồng thời tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Chỉ thị số 32- CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX và Chỉ thị số 10 - CT/TU ngày 07/6/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Vừa qua, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo 100% các cấp công đoàn toàn tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đợt I năm 2019 tới  đoàn viên, CNVCLĐ với những nội dung chủ yếu như¬ sau: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch...Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 15 – kỳ họp thứ 8 như: Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 – 2020; các Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, mức phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quy định một số mức chi thực hiện cho công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai...Quyết định, Kế hoạch, Chương trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai  và một số văn bản của các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các cấp công trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức sâu, rộng tới tất cả các đoàn viên, CNVCLĐ bằng nhiều hình thức, biện pháp, phát huy có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là viết tin, bài tuyên truyền trên Website Công đoàn Lào Cai; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn, báo cáo viên cơ sở và cán bộ, CNVCLĐ tại đơn vị mình quản lý. Đặc biệt là chú trọng xây dựng tủ sách, ngăn sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với việc sơ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm tại cơ sở đạt kết quả cao.

Hội nghị tuyên truyền cho cán bộ Công đoàn, người lao động và chủ doanh nghiệp về  tuyên truyền,đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Tin và ảnh: P.T (LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900