"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 18/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315143

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Chế độ - chính sách mới

 Ngày 29/1/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Hướng dẫn số 424/HD-UBND tỉnh Lào Cai về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019-2020.

1. Đối tượng áp dụng:
Đối tượng diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại Khoản 1, Điều 2 Quy định kèm theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh Lào Cai thực hiện theo Quy định số 10/QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ.
2. Đối tượng không áp dụng:
Đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi quy định Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND: Nếu trong năm nghỉ thôi việc mà chưa đến thời điểm được cấp có thẩm quyền công nhân danh hiệu giáo viên dạy giỏi thì sử dụng thành tích của năm trước liền kề.
3. Điều kiện áp dụng:
Đối với điều kiện quy định Khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy thực hiện theo Kế hoạch của Tỉnh ủy gồm: 
- Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 01/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp của Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
- Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 12/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25/10/2017 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
4. Thời gian thực hiện:
- Chính sách hỗ trợ được tổng hợp thực hiện định kỳ hàng tháng.
- Thời gian Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ thực hiện chế độ, chính sách từ các cơ quan, đơn vị chậm nhất ngày 10 hàng tháng.
- Thời gian Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ (đối tượng và kinh phí thực hiện), tổng hợp gửi Sở Tài chính không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 
- Sở Tài chính cân đối nguồn kinh phí, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí giải quyết chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 25 hàng tháng.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp, thẩm định trình Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cán bộ, công chức, viên chức diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy quản lý tại kỳ họp gần nhất. 
Ngoài ra Hướng dẫn số 424/HD-UBND còn hướng dẫn phương pháp tính toán chính sách hỗ trợ, hồ sơ đề nghị và quy trình thực hiện giải quyết chính sách hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ./.
 
Kim Tuyến (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900