"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 22/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332225

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ, chăm lo đời sống của cán bộ, đoàn viên và người lao động

Nguyễn Hữu Long

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai
 
     Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong mối quan hệ lao động cần phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động trong cơ chế ba bên là cơ chế phối hợp hoạt động giữa nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động. Xác định đúng vai trò, trách nhiệm của mình, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là Công đoàn cơ sở chủ động tham gia và phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận, có tác động tích cực trong quá trình phát triển chung của tỉnh Lào Cai. 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Long phát biểu tại hội nghị.
     Trong những năm qua, bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ, thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản của LĐLĐ tỉnh; đồng thời tuyên truyền thực hiện “Năm dân vận chính quyền” nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC); tăng cường tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, dân chủ, ổn định và tiến bộ. 
LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp có văn bản chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động (NLĐ), tiếp xúc đối thoại tại nơi làm việc. Kết quả năm 2018 vừa qua, đã có 1.095/1.095 đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, đạt tỷ lệ đạt 100%; có 155/177 đơn vị Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị NLĐ, đạt tỷ lệ 88% (Đạt 110% kế hoạch năm và vượt 19% so với cùng kỳ năm trước); Đã có 1.088/1.289 đơn vị có tổ chức CĐCS đã tiến hành tổ chức đối thoại đạt tỷ lệ 84%; có 450/1.289 CĐCS xây dựng Quy chế mới; có 798/1.289 sửa đổi, bổ sung quy chế; có 155/176 đơn vị ký kết TƯLĐTT giữa chủ sử dụng lao động và CĐCS trong doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 88% (Đạt 117% kế hoạch năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động theo quy định của pháp luật, nhờ đó người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi như tiền thưởng, tiền ăn ca, hỗ trợ tiền đi lại, thuê nhà ở, cải thiện điều kiện làm việc... góp phần thúc đẩy quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định hơn, vì vậy toàn tỉnh không xẩy ra tranh chấp lao động tập thể; có 1.098 Ban Thanh tra nhân dân, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành CĐCS, trong đó có: 702 Ban TTND được CĐCS xếp loại Tốt, đạt 63,9%; 312 Ban TTND được CĐCS xếp loại Khá, đạt 28,5%; 84 Ban TTND được CĐCS xếp loại Trung bình, đạt 7,6%. 
Chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS lấy ý kiến người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động. Triển khai thực hiện Quyết định số 783-QĐ/TU ngày 2/12/2013 của Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn tỉnh và Đề án 15-ĐA/TU. Trong năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với 880 cán bộ, đoàn viên Công đoàn và CNVCLĐ tại 06 đơn vị; LĐLĐ huyện, TP, Công đoàn ngành tổ chức được 9 cuộc. Qua theo dõi, chất lượng tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ được nâng lên, đã phát huy quyền dân chủ của người lao động khi tham gia các giải pháp tháo gỡ khó khăn ở cơ sở, những bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách đối với NLĐ, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ để kiến nghị lên cấp có thẩm quyền giải quyết; tạo sự đồng thuận đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập và thực hiện các chính sách cho người lao động. Thông qua tiếp xúc đối thoại, người sử dụng lao động và người lao động đã chia sẻ và giải quyết được những khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong mối quan hệ. 
Năm 2018, công tác phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách liên quan đến NLĐ được LĐLĐ tỉnh thực hiện có hiệu quả, cử cán bộ tham gia kiểm tra giám sát cùng đoàn của trung ương, của tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, việc thực hiện quy chế dân chủ, các quy định của pháp luật lao động, công tác ATVSLĐ- PCCN trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là 10 cuộc, tại 47 đơn vị; tham gia đoàn điều tra, kết luận 07 vụ tai nạn lao động.
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ cho công nhân LĐ có hoàn cảnh khó khăn 
Có thể thấy, với sự cố gắng quyết tâm cao, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò của tổ chức công đoàn, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, một số đơn vị, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thực hiện còn hình thức, chưa đạt chất lượng như mong muốn, nhất là đối với một số các đơn vị khối doanh nghiệp, do nhiều yếu tố như không ít người sử dụng lao động ở doanh nghiệp chưa nhận thức rõ việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của người sử dụng lao động, mà coi việc đó trách nhiệm của tổ chức Công đoàn; chưa chủ động phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại; cán bộ Công đoàn tại các doanh nghiệp 100% hoạt động kiêm nhiệm và do người sử dụng lao động trả lương, do đó một số cán bộ Công đoàn còn ngại va chạm hoặc chưa mạnh dạn và thiếu chủ động phối hợp trong thực hiện QCDC, tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại. Mặt khác, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn nhiều doanh nghiệp chưa thành lập được tổ chức công đoàn, vì vậy cũng không tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị tiếp xúc đối thoại theo quy định, do đó mất dân chủ, người lao động không được tham gia vào kế hoạch phát triển của doanh nghiệp, không có các tổ chức Đảng, đoàn thể theo quy định, thậm chí chế độ, chính sách, việc thực hiện bảo hộ lao động, ATVSLĐ còn chưa đảm bảo....
     Ngày 07/11/2018, việc Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/2013/NĐ-CP bằng việc ban hành Nghị định 149/2018/NĐ-CP quy định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, đây là cơ sở pháp lý giúp cho việc phát huy quyền làm chủ của người lao động được thực thi… 
Năm 2019, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; là năm tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; là năm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung cho cở sở, vì đoàn viên và người lao động; tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động trong cơ chế ba bên thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong cơ chế hợp tác và chia sẻ. Bên cạnh các hoạt động làm tốt việc chăm lo cho CNVCLĐ trên 3 mặt (đời sống vật chất, đời sống tinh thần và làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ cho đảng thông qua việc bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho đảng bồi dưỡng, kết nạp), thì tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định trong các cơ quan, đơn vị và đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua việc phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động, cụ thể:
   Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ, thông tư số 01/2016/TT-BNV, Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
   Hai là, các cấp công đoàn phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất để đề nghị với cấp có thẩm quyền. Làm tốt công tác chăm lo đời sống cho CNVCLĐ, nhất là “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”,... 
   Ba là, tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là kỹ năng dân vận và kỹ năng tổ chức các hoạt động của công đoàn cơ sở; hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp với BCH Công đoàn cùng cấp. Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc xây dựng và thực hiện QCDC, tạo điều kiện để cán bộ, CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ của mình.
   Bốn là, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở chủ động trong việc tham gia với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng, thực hiện QCDC; nội dung QCDC phải thể hiện đầy đủ quyền của người lao động được biết, được bàn, được quyết định và được kiểm tra giám sát. Công đoàn cấp trên tăng cường tư vấn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở trong quá trình tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra Nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước.
   Năm là, các cấp Công đoàn trong tỉnh cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn trong thực hiện QCDC và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định. Tăng cường đối thoại ở cấp trên cơ sở, đối thoại giữa các cấp ủy và chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước với người lao động. 
    Tin tưởng rằng, việc thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ, kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh sẽ ngày càng thúc đẩy quyền dân chủ của CNVC và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh, bền vững./.
N.H.L
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900