"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 21/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332101

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 90-KL/TW, ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

 Trong những năm qua, Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cấp ủy đảng chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết, thực hiện Kết luận số 90-KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về  “Xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh; tổ chức triển khai, thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao của tổ chức công đoàn. 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Long- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn
5 năm qua, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của đội ngũ trí thức trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, tham gia với các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ trí thức; đẩy mạnh phong trào tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học...trong đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức quản lý, điều hành công việc theo hướng lấy hiệu quả công tác để đánh giá người lao động từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ trí thức tích cực nghiên cứu khoa học, tiếp cận khoa học công nghệ, phương thức quản lý tiên tiến  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, năng suất lao động của cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh; động viên, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ tri thức tích cực tham gia việc tổng kết, đánh giá thực tiễn, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách của cơ quan, đơn vị và của tỉnh; tham gia xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Liên đoàn Lao động tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cấp ủy đảng, các sở, ban, ngành tham mưu cho Tỉnh ủy, tham gia với UBND tỉnh về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ trí thức; bố trí, tuyển dụng và đánh giá trí thức; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, thu hút những trí thức, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao về tỉnh Lào Cai công tác; hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động trí thức; phổ biến, nhân rộng và kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên khuyến khích các nhân tố tiêu biểu trong đội ngũ trí thức có đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tỉnh Lào Cai.Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh và Tổng Liên đoàn phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, ngành, địa phương, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động ”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, thu hút đông đảo ngư¬ời lao động trong đó có đội ngũ trí thức đăng ký tham gia thực hiện, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh. Từ năm 2008-2018, đã có 46 cá nhân trí thức đ¬ược Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức của Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo Tỉnh ủy phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động, công tác công đoàn cho đội ngũ trí thức là cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 
LĐLĐ tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019 với các Công đoàn ngành
Trong những năm qua, các cấp công đoàn tổ chức 112 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 16.972 lư¬¬¬¬¬¬ợt cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Tr¬¬¬ường Đại học Công đoàn Việt Nam mở 02 lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ Công đoàn cho 98 cán bộ công đoàn chuyên trách của 3 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, trong đó cán bộ công đoàn của tỉnh Lào Cai là 54 người; liên kết mở 2 lớp đào tạo Đại học Quản trị kinh doanh, 110 học viên hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu tham gia; Trung tâm bồi d¬ưỡng cán bộ công đoàn đã phối hợp mở các lớp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh (35 người); LĐLĐ tỉnh xét cử 8 cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị và quản lý nhà nước, 21 đồng chí học Trung cấp chính trị; 5 cán bộ chủ chốt được đi học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn do Tỉnh ủy tổ chức. Tạo điều kiện cho cho 05 cán bộ công đoàn chuyên trách đi học Đại học, thạc sỹ nâng cao trình độ chuyên môn. Trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn đ¬ược nâng lên, hiện nay 96,25% cán bộ công đoàn chuyên trách của Liên đoàn Lao động tỉnh có trình độ đại học trở lên.Nhằm đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và tạo điều kiện cho cán bộ trong quy hoạch, cán bộ trẻ được rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách trong thực tiễn, chủ động tạo nguồn cán bộ, thực hiện chuẩn hóa cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực của tổ chức công đoàn, hằng năm Đảng đoàn, LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch, phương án và thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. Việc điều động, luân chuyển cán bộ của  LĐLĐ tỉnh Lào Cai được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm đến việc phát triển đội ngũ trí thức là cán bộ công đoàn chuyên trách, từ công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đến xây dựng và thực hiện đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đạt được kết quả tốt. Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện, tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đổi mới phương thức quản lý, điều hành công việc theo hướng lấy hiệu quả công tác để dánh giá người lao động từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ trí thức tích cực nghiên cứu khoa học, tiếp cận khoa học công nghệ, phương thức quản lý tiên tiến  nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, năng suất lao động của cơ quan, đơn vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh.
Với nhưng kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau:
Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 90- KL/TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực cho đội ngũ trí thức là cán bộ công đoàn chuyên trách. 
 Hai là: Tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, tham gia với UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Huyện ủy, Thành ủy và Đảng ủy các Sở, Ban, Ngành, Đảng ủy Khối để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ trí thức; bố trí, tuyển dụng và đánh giá trí thức; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức, thu hút những trí thức, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao về tỉnh Lào Cai công tác; hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động trí thức.
 Ba là: Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh và Tổng Liên đoàn phát động, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp và kỹ năng tổ chức các hoạt động công đoàn; 
 Bốn là: Thực hiện tốt công tác cán bộ như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với sắp xếp bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và trình độ, năng lực, sở trường để có đội ngũ trí thức là cán bộ công đoàn chuyên trách “vừa hồng, vừa chuyên”, đóng góp cho phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, góp phần vào sự phát triển của tổ chức công đoàn và của tỉnh Lào Cai.
Năm là: Tăng cường kiểm tra đánh giá cán bộ và kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên khuyến khích các nhân tố tiêu biểu trong đội ngũ trí thức có đóng góp thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tỉnh Lào Cai.
Bài, ảnh: Lý Thị Hà (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900