"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336867

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai học tập và làm theo gương Bác

 Thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo  đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch số 77/KH-LĐLĐ ngày 22/01/2019 hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức triển khai đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh. 

Với mục đích tăng cường ý thức tôn trọng Nhân dân của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục nâng cao tinh thần tự giác, ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện cam kết nêu gương của cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.
LĐLĐ tỉnh yêu cầu việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 cần gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ nghiêm túc gắn với việc thực hiện cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong năm 2019. Các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần tổ chức việc học tập chuyên đề năm 2019 theo hướng thường xuyên, liên tục, tự giác, gắn với học tập Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhất là trong việc sửa đổi lề lối, tác phong, phong cách công tác, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó tập trung vào các nội dung như sau:
Các cấp công đoàn quán triệt các nội dung học tập và làm theo Bác; chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu và thực hiện rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về các nội dung của chuyên đề. Cán bộ làm công tác tuyên truyền các cấp công đoàn chủ động tham mưu cho ban thường vụ, ban chấp hành cùng cấp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. 
Chủ động phối hợp với chính quyền, các đoàn thể để lựa chọn những vấn đề còn hạn chế  liên quan đến 03 nội dung của chuyên đề: xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của địa phương, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú ý giám sát việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thông qua bản cam kết nêu gương và kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức năm 2019 của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. 
Việc học tập, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo thực hiện ở các cấp công đoàn do ban chấp hành công đoàn chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng cơ sở, định kỳ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ sở, chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Định kỳ hàng tháng cùng với các nội dung sinh hoạt đơn vị thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với công đoàn cấp trên. 
Từng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu cụ thể trong việc làm theo Bác, nội dung này phải được cụ thể hóa trong kế hoạch tu dưỡng từng quý gắn với cam kết nêu gương, cuối năm báo cáo kết quả với công đoàn, chi bộ. Trong đó cần chỉ rõ giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân trong quá trình công tác, sinh hoạt hàng ngày, trong phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo (đối với đoàn viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu). 
Các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về "giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên".
Công tác tuyên truyền về nội dung của chuyên đề cần gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, truyền thống của địa phương, đơn vị; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cấp cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền miệng thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đội ngũ làm công tác tuyên vận. Các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của chuyên đề trên các phương tiện thông tin đại chúng, Chuyên mục Công đoàn Lào Cai, Trang Website Công đoàn tỉnh Lào Cai... gắn với tuyên truyền các mô hình mới, cách làm hay, gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh. 
Sau học tập, các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.
Liên đoàn Lao động tỉnh ký giao ước thi đua với LĐLĐ các huyện, thành phố năm 2019.
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh 

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900