"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331663

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, mà còn rất chú trọng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể nói chung và rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn nói riêng. Tại Hội nghị cán bộ công đoàn, ngày 14/3/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu chỉ rõ nhiệm vụ của công đoàn đó là: “Nhiệm vụ của công nhân và công đoàn hiện nay là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn thế công đoàn phải tổ chức, giáo dục, lãnh đạo công nhân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Đảng và Chính phủ đề ra”. 

Theo Hồ Chí Minh, cán bộ công đoàn trước hết phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu về quản lí kinh tế khoa học kĩ thuật. Cán bộ công đoàn phải giỏi cả về chính trị, thạo về kinh tế thì mới lãnh đạo được đội ngũ công nhân ngày càng phát triển. Cán bộ công đoàn phải tham gia lao động, gần gũi với công nhân, viên chức, phải biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần chúng, học tập kinh nghiệm của quần chúng... thì mới làm tròn được nhiệm vụ của mình. Cán bộ công đoàn phải là trung tâm của đoàn kết, phải có trách nhiệm cao, vì lợi ích giai cấp, vì lợi ích cách mạng. “Muốn giáo dục tốt công nhân, trước hết đội ngũ cán bộ công đoàn phải đoàn kết nhất trí. Phải kiên quyết xây dựng cho được sự đoàn kết nhất trí trong hệ thống công đoàn”. Cán bộ công đoàn phải là nòng cốt trong hệ thống công đoàn, phải làm gương cho công nhân noi theo.
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn tốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ công đoàn: “Cán bộ công đoàn phải cố gắng học tập văn hóa, chính trị, nghiệp vụ, kinh tế của ta ngày nay càng phát triển, hàng ngũ công nhân ngày càng thêm đông, muốn làm tròn nhiệm vụ của mình thì cán bộ phải luôn cố gắng học tập, cố gắng vươn lên để không ngừng tiến bộ”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ trong đội ngũ cán bộ của Đảng “vẫn còn một số cán bộ lạm dụng chức quyền, quan liêu, xa rời quần chúng, thiếu trách nhiệm trước quần chúng. Ngay trong công đoàn cũng có cán bộ mắc thiếu sót trên, làm cho đời sống quần chúng thêm khó khăn. Một số cán bộ còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự quan tâm đến đời sống của quần chúng”. Vì vậy mỗi cán bộ cần phấn đấu trở thành người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người khuyên: “Công đoàn cần tập trung vào việc phát huy mạnh mẽ vai trò của công nhân, viên chức trong việc tham gia quản lý xí nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước” và “Công đoàn phải bảo vệ cho công nhân có quyền thực sự trong xí nghiệp, có quyền phê bình tất cả mọi việc và mọi người trong xí nghiệp”. Trong nội bộ tổ chức công đoàn cũng phải thực hành dân chủ thực sự, đi đôi với tôn trọng sự lãnh đạo tập thể: “Mỗi khi ra một chỉ thị, nghị quyết đều phải vì lợi ích chung của quần chúng, tìm hiểu trình độ tiếp thu của quần chúng để biết kết quả thực tế mà uốn nắn, sửa chữa. Bất cứ làm gì cũng đều phải chuẩn bị cho tốt, có kế hoạch làm cho thiết thực”. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về Công đoàn và cán bộ công đoàn đến nay vẫn là định hướng quý báu cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh  tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Thực hiện lời dạy của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt, đổi mới cho cán bộ công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ tỉnh Lào Cai phối hợp trường Đại học Công mở 01 lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho 46 đồng chí cán bộ công đoàn; 2 lớp đào tạo Đại học Quản trị kinh doanh cho 110 đoàn viên, NLĐ; cử 40 cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở tham gia các lớp lý luận chính trị, quản lý nhà nước; bồi dưỡng cán bộ nguồn, bồi d¬ưỡng nghiệp vụ cho 19.214 lượt cán bộ công đoàn (đạt tỷ lệ 100% so với chỉ tiêu Đại hội đề ra).  Trung tâm bồi dưỡng cán bộ công đoàn tỉnh Lào Cai phối hợp mở các lớp nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh; cử 09 cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên cơ sở tham gia các lớp cao cấp lý luận chính trị, 17 đồng chí học trung cấp chính trị, 09 đồng chí học quản lý nhà nước; có 5 cán bộ chủ chốt được đi học lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn do Tỉnh ủy tổ chức. Trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn đ¬ược nâng lên, hiện nay 92,3% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. 
Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đang tích cực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 là hàng năm 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 75% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn. 
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, LĐLĐ tỉnh trao giấy chứng nhận “Doanh nghiệp vì người lao động” cho các Doanh nghiệp tại Chương trình “Tết sum vầy năm 2018”.
Trước yêu cầu mới, khi Việt Nam tham gia Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), quan hệ lao động sẽ ngày càng phức tạp đòi hỏi tổ chức công đoàn phải thể hiện rõ hơn vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Thực tế nêu trên đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, sâu sắc trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp. Công tác cán bộ công đoàn trong thời gian tới phải xuất phát từ yêu cầu thực tế nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, gắn với đổi mới tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế chính sách, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ðội ngũ ấy phải là những cán bộ chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp, bảo đảm kế thừa và phát triển giữa các thế hệ, đủ sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vững tin và tích cực đóng góp vào công cuộc đổi mới.
Muốn vậy, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện, thực hiện đồng bộ các quy định về công tác cán bộ trong tổ chức công đoàn. Phải cập nhật, sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển dụng cán bộ công đoàn. Xây dựng quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, kỷ luật cán bộ, công chức trong tổ chức công đoàn. Xây dựng, ban hành quy định về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ công đoàn các cấp. Thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, đồng bộ trong lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ. Cán bộ công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước cần được đặc biệt quan tâm, phát hiện lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng.
Bên cạnh việc lựa chọn giới thiệu người có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm để đoàn viên bầu ra người xứng đáng, công đoàn cần có cơ chế để chính đoàn viên công đoàn kiểm tra, giám sát những cán bộ mà họ đã bầu ra nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ công đoàn trước đoàn viên. Ðiều này ngăn ngừa tình trạng quan liêu, thiếu trách nhiệm của cán bộ công đoàn. Công đoàn các cấp chủ động đề xuất với các cấp ủy đảng, xây dựng đề án chuẩn bị nguồn cán bộ cho tổ chức Công đoàn, nhất là cán bộ công đoàn có trình độ xuất thân từ công nhân, lao động trực tiếp sản xuất. Ðồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, gắn lý thuyết với thực hành, kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn đối với từng chức danh, từng cấp công đoàn. Quan tâm chăm lo thực hiện chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn yên tâm công tác, cũng như thu hút cán bộ giỏi vào làm công tác công đoàn.
Trong tình hình hiện nay, việc đa dạng hóa các loại hình doanh nghiệp, đa dạng hóa hình thức sở hữu làm cho quan hệ lao động ngày càng phức tạp. Xu thế hội nhập và cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động càng trở nên khó khăn và cấp thiết. Bối cảnh trên đặt ra cho tổ chức công đoàn nhiệm vụ hết sức nặng nề. Hoạt động của công đoàn vừa phải thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, vừa phải góp phần tích cực xây dựng giai cấp công nhân, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Một trong ba khâu đột phá nằm trong mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của tổ chức công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023 đó là xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ. Để thực hiện được điều đó, các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ, CNVCLĐ tỉnh Lào Cai cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của cán bộ công đoàn đối với phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn. Cán bộ công đoàn là cán bộ của tổ chức quần chúng rộng lớn của giai cấp công nhân - giai cấp đóng vai trò quyết định phương hướng phát triển của nền kinh tế quốc dân. Trong quan hệ lao động, công đoàn và cán bộ công đoàn có vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 
Bài và ảnh:Đồng Hồng - ảnh PT (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900