"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336844

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN THÔNG BÁO KẾT LUẬN 234 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 04/3/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo Kết luận 234-TB/TW, ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về khoa học và công nghệ và đặt ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020”. Cụ thể từ năm 2009 đến nay tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn được duy trì và phát triển ổn định; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) duy trì ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh và theo chiều hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng. Mô hình tăng trưởng kinh tế đã có sự chuyển đổi từ chiều sâu sang tăng trưởng hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu. Tỉnh Lào Cai tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương; các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đến với Lào Cai, sau khi thông tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai khánh thành cáp treo Phanxipăng tạo sự phát triển về du lịch. Kinh tế Lào Cai tiếp tục phát triển ổn định ở mức cao, lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm đúng mức, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; quốc phòng và bảo vệ chủ quyền quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại tiếp tục mở rộng; hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và xây dựng; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoạt động thiết thực có hiệu quả; trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đ¬ược nâng lên. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ CNVCLĐ phát triển nhanh về số lượng, chuyển dịch cơ cấu hợp lý tăng tỷ lệ lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng, thư¬ơng mại - du lịch, dịch vụ và trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, giảm tỷ lệ lao động trong các ngành nông - lâm nghiệp và trong khu vực kinh tế nhà nước. Số lao động ở các ngành: Giáo dục, y tế; ngành ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin ngày càng tăng. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ được nâng lên, số lao động trẻ, lao động có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, qua đào tạo nghề tăng, từng bước đáp ứng yêu cầu; đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị được đào tạo cơ bản. Trình độ của đội ngũ cán bộ công đoàn đ¬ược nâng lên, hiện nay 92,3% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. Với những điều kiện thuận lợi như vậy, các cấp công đoàn đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII); quán triệt nội dung của Thông báo kết luận 234 của Bộ Chính trị đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tiêu biểu như Liên đoàn Lao động huyện Bảo Thắng, Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai đã tổ chức học tập, quán triệt Thông báo kết luận 234 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 175 của Tỉnh uỷ trong Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT LĐLĐ huyện, thành phố, cán bộ công đoàn cở sở được 02 cuộc cho 387 người tham gia. Các cấp công đoàn đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đồng cấp, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng Thông báo kết luận 234 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động 175 của Tỉnh uỷ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời đánh giá nghiêm túc việc thực hiện các văn bản của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ. Trong quán triệt và tuyên truyền đã nêu bật 4 nhiệm vụ và 4 giải pháp trong Thông báo kết luận 234 của Bộ chính trị, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ như: Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ. Đặc biệt mỗi ĐVCĐ phải không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học và công nghệ; tổ chức, vận động các ĐVCĐ triển khai rộng rãi ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống; Chỉ đạo các cấp công đoàn trong huyện phối hợp thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Tuyên truyền đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật sản xuất giống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về giống cây trồng và vật nuôi, xã hội hoá các hoạt động về khoa học và công nghệ. Tích cực ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; Tuyên truyền về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những thời cơ và thách thức nói chung, dự báo và tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm nói riêng của đoàn viên và người lao động.

Đồng chí Đỗ Lê Tín, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai tuyên truyền về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Diễn biến khu vực và quốc tế ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của tỉnh; hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chế biến khoáng sản, xuất nhập khẩu hàng hoá còn gặp khó khăn… Mặt khác thời tiết diễn biến bất thường, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản; khó khăn về cân đối ngân sách, đầu tư cho phát triển của tỉnh còn phụ thuộc vào hỗ trợ của Trung ương; tỷ lệ hộ nghèo còn cao... tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đời sống nhân dân, CNVCLĐ. Những khó khăn trên đã có tác động không nhỏ đến việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học và công nghệ.
Để thực hiện tốt các quan điểm, định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII) được nêu trong Thông báo kết luận số 234-TB/TW, ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 như sau: 
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình 175-CTr/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện Thông báo Kết luận 234-TB/TW, ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về “Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) về khoa học và công nghệ, nhiệm vụ, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020”.
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nư¬ớc với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”; trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. 
- Chú trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gư¬ơng ng¬ười tốt, việc tốt trong phong trào thi đua, thực hiện đồng bộ 4 khâu đó là: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng.
- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”./.
Bài: Nguyễn Tiến Sỹ- Ảnh PT(LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900