"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 21/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332092

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CON NGƯỜI VIỆT NAM

 Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 07/3/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai; Công văn số 326/TLĐ, ngày 12/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 17/4/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tiến hành sơ kết 5 năm khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cụ thể: Trong 5 năm, từ năm 2014 đến hết năm 2018 các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã kết nạp 8.205 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên lên 44.927 đồng chí; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng xã hội học tập, trong 5 năm qua đã có 75.011 lượt CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp đạt 66,1%. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng được nâng lên, số CNVCLĐ có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ trên 63% (tăng 22,3 % so với năm 2013); trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ 39% ( tăng 13 % so với năm 2013) trong đó cử nhân, cao cấp có chiếm tỷ lệ 26% (tăng 4,4 % so với năm 2013). Số CNLĐ được nâng cao trình độ tay nghề 8.523 người; Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh và Tổng Liên đoàn phát động, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, ngành, địa phương, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động ”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, thu hút đông đảo NLĐ đăng ký tham gia, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh, kết quả 5 năm qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đã có 12.681 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng mang lại giá trị làm lợi trên 55,294 tỷ đồng; 11 giải pháp của 38 tác giả và đồng tác giả được giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai; đã có 79 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo và hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm trong các cơ quan, đơn vị tiêu biểu cho phong trào trên là Công đoàn công ty APatít Việt Nam; Công đoàn  Ngành Y tế đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua; Đ/c Vũ Thế Mạnh - Công nhân mỏ Apatít Việt Nam; đ/c Đinh Ngọc Dũng - Thầy thuốc nhân dân được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen. Hưởng ứng phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn VSLĐ" các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư TW Đảng về “Đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” và phối hợp cùng chính quyền các cấp tổ chức cho CNVCLĐ tham gia các hoạt động tuyên truyền về "Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ”, “Ngày môi trường Thế giới”, tuần lễ quốc gia về “Nước sạch và vệ sinh môi trường” với các hoạt động cụ thể như: tổ chức tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng và củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên của đơn vị; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ ... LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác ATVSLĐ- PCCN, việc thực hiện chính sách, chế độ cho CNLĐ tại 265 DN đơn vị, các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức 1895 lớp huấn luyện cho 24.880 lượt người về an toàn vệ sinh lao động, góp phần cải thiện đáng kể điều kiện lao động, môi trường làm việc, ngăn chặn, giảm thiểu được nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, bệnh nghề nghiệp; phong trào thi đua “Giỏi việc n¬ước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được các cấp công đoàn triển khai sâu rộng trong nữ CNVCLĐ. Kết quả hàng năm có 87 % nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho 04 nữ CNVCLĐ; tặng Cờ Chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 02 tập thể; Bằng khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ Chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 02 tập thể; tặng Bằng khen cho 43 tập thế, 52 cá nhân; các Công đoàn cấp trên cơ sở tặng hàng trăm Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tổ chức biểu dương gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2018
Thực hiện phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp công đoàn đã tuyên tuyền vận động CNVCLĐ; doanh nghiệp ủng hộ bằng tiền mặt, vật chất với tổng giá trị trên 200 tỷ đồng, hỗ trợ các xã khó khăn về vật liệu, ngày công lao động; hiến đất; đồ dùng, thiết bị dạy học, thiết bị văn hóa; cây, con giống cho nông dân; giúp đỡ hộ nông dân thoát nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…Nhiều doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn ủng hộ tiền nâng cấp trường học, xây dựng đường giao thông liên thôn, nhà văn hóa thôn bản theo tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh. 
Ảnh hội thi cán bộ công đoàn giỏi
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017- 2020” Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền cho CNVCLĐ các văn bản của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn, của tỉnh Lào Cai và Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Lào Cai về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được các cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chuyên môn cùng cấp, phòng Văn hóa các huyện, thành phố thực hiện tốt. Kết quả trong 5 năm có 86,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; có 95% gia đình CVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.  Hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động có sự chuyển biến tích cực. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, của ngành, trong nhiệm kỳ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 04 giải thể thao cấp tỉnh và thành lập các đoàn vận động viên tham gia các giải thể thao của khu vực và toàn quốc do Tổng liên đoàn tổ chức; các cấp công đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 3.110 buổi hội diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao, thu hút 130.537 lượt CNVCLĐ tham gia; thường xuyên có trên 60% số CNVCLĐ luyện tập thể thao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có trên 200 sân bóng đá các loại, 400 sân bóng chuyền, 90 nhà thi đấu, tập luyện đa năng có mái che, hơn 30 sân Tennis, trên 1000 sân tập thể thao khác đã thu hút đông đảo đoàn viên và NLĐ tham gia tập luyện.
Liên đoàn Lao động huyện Bát Xát tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2018
Đánh giá chung, trong 5 năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ Lào Cai, sự phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đội ngũ CNVCLĐ và các các cấp công đoàn trong tỉnh đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tích cực chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đạt được những kết quả quan trọng; nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động, công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được chú trọng; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ được đẩy mạnh; phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đem lại kết quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt hiệu quả; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm chú trọng, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần tham gia quản lý, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh./.
 
Bài và ảnh: Nguyễn Tiến Sỹ -ảnh PT( LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900