"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 18/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315139

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả sau 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai

 Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, phản ánh ý chí, nguyện vọng của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta; là cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước trong thời kỳ mới, công tác triển khai thi hành Hiến pháp trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã được các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp đã được triển khai trên bình diện sâu rộng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai; nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của đội nghũ CNVCLĐ đã được nâng lên rõ rệt. 

Trên cơ sở thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tổng Liên đoàn, của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai, thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thể hiện nhận thức cao, có sự quan tâm đúng mức, tổ chức kịp thời, đồng bộ trong công tác phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, tập huấn về Hiến pháp, ở cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Hiến pháp 2013 cho 85 đồng chí là cán bộ chuyên trách Công đoàn trong toàn tỉnh về nội dung, ý nghĩa và những điểm mới của Hiến pháp, chú trọng Điều 10, 101, 116 trong Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam, đi sâu phân tích những điểm mới của Điều 10 Hiến pháp. Ở cấp cơ sở, chỉ tính riêng trong năm 2014 các cấp công đoàn đã tổ chức được 30 hội nghị tuyên truyền Hiến pháp 2013 với tổng số 3.342 người tham dự. 
Đồng chí Nguyễn Minh Thái, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh
thay mặt tập thể cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nhận giải Ba của Ban tổ chức Cuộc thi.
 Hàng năm, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II, Ngày Pháp luật theo nội dung chủ đề từng năm. Các cấp công đoàn tuyên truyền cho người lao động các nội dung quy định trong Hiến pháp có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; làm cho người lao động hiểu biết sâu sắc về vai trò của công đoàn đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt triển khai Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới. Trong 5 năm đã tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho CNVCLĐ lồng gắn với tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II, Ngày Pháp luật mỗi năm, tuyên truyền lồng ghép với những hội nghị, hội thảo, tập huấn, cuộc họp, sinh hoạt công đoàn được 1.197 buổi với 41.890 lượt CNVCLĐ tham gia. 
Các cấp công đoàn đã tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động dành thời gian cho công nhân lao động tìm hiểu Hiến pháp năm 2013. Bổ sung tài liệu tuyên truyền Hiến pháp vào tủ sách, giỏ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng, quản lý các “Tủ sách pháp luật”, “Ngăn sách pháp luật” để phục vụ cho người lao động có điều kiện học tập, nghiên cứu ngay tại cơ sở. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cơ sở thực hiện tốt. Hiện nay các cấp công đoàn đều đã có tủ, ngăn sách pháp luật, đến nay toàn tỉnh đã có 1.250 tủ sách, ngăn sách, túi sách và giỏ sách pháp luật với tổng số 3.487 đầu sách pháp luật.  LĐLĐ tỉnh đã cấp phát 2000 cuốn tài liệu tuyên truyền thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”. Văn phòng Tư vấn pháp luật của LĐLĐ tỉnh làm tốt công tác nắm bắt tình hình quan hệ lao động ở cơ sở doanh nghiệp kịp thời giải quyết những tranh chấp lao động xảy ra; đồng thời tư vấn cho các trường hợp hỏi về chế độ Bảo hiểm xã hội, quyền đoàn viên Công đoàn theo Luật Công đoàn, Bảo hiểm thất nghiệp, tai nạn lao động, hợp đồng lao động và các chính sách liên quan đến CNVCLĐ. 
Quang cảnh hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại LĐLĐ huyện Sa Pa
Tích cực tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng và cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 đến CNVCLĐ. Trong 5 năm đã thực hiện 120 chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng phát thanh - Truyền hình tỉnh, mỗi tháng ra 1/2 trang báo về hoạt động Công đoàn. Đẩy mạnh việc tuyên truyền viết tin, bài ảnh trên trang Website Công đoàn Lào Cai trong đó có chuyên trang về Chế độ- chính sách- pháp luật phản ánh kịp thời phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh hàng tháng. Các cấp công đoàn đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lấy ý kiến và rà soát kịp thời, toàn diện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, làm rõ những nội dung phù hợp, nội dung không phù hợp với Hiến pháp, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 
Vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Kết quả đã có 25/25 công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh triển khai cuộc thi đến 1.281 công đoàn cơ sở và vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; có 20 công đoàn trực thuộc công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn tỉnh vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi. Toàn tỉnh đã có 26.886 bài dự thi của đoàn viên, CNVCLĐ gửi về Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tham gia vòng sơ khảo. Riêng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã có 32/32 cán bộ, đoàn viên tham gia viết bài dự thi. LĐLĐ tỉnh đạt giải ba tập thể, 58 đồng chí đoàn viên công đoàn đạt các giải của hội thi. 
Bài: Đồng Hồng, Ảnh: Đồng Hồng - PT 
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900