"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315135

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động công tác nữ công Công đoàn các cấp

 Hiện nay, tổng số nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) ở các công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh Lào Cai 24.639 người, chiếm tỷ lệ gần 50% trên tổng số CNVCLĐ, trong những năm qua đội ngũ nữ CNVCLĐ tỉnh Lào Cai đã không ngừng phát huy vai trò, vị trí, năng lực của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác; từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị góp phần đóng góp tích cực vào sự phát triển và hội nhập kinh tế của địa phương và của đất nước. Số Ban nữ công quần chúng 1.017 (trong đó Ban nữ công công đoàn cấp trên cơ sở là 15 đơn vị; số Ban nữ công quần chúng ở công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước là 852 ở công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước là 150 đơn vị); số ủy viên Ban nữ công quần chúng và cán bộ làm công tác nữ công là 3.153 người; Số nữ tham gia BCH công đoàn các cấp là 3.161 người. 

Hội nghị tập huấn công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
Phong trào trồng rau xanh của nữ CNVCLĐ tại cơ sở
 Nhận thức rõ vai trò của phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động công tác nữ công trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh, thời gian qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tập trung chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác nữ công, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ yên tâm lao động, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về triển khai Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020; tuyên truyền thực hiện Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết Đại hội XV, XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai; Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 13/2/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai về việc  sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. Hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban nữ công công đoàn các cấp đã tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch hoạt động và tổ chức các hoạt động công tác nữ công nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam, ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.
Công tác tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh đã được đẩy mạnh, dưới sự lãnh chỉ đạo của các cấp công đoàn, Ban Nữ công công đoàn các cấp đã tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nữ CNVCLĐ, như tuyên truyền Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về bình đẳng giới, kiến thức pháp luật, Dân số-SKSS, tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, hội thi, hội thảo, gặp mặt cán bộ nữ công, gia đình nữ CNVCLĐ tiêu biểu, trao đổi kỹ năng truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ, tổ chức khám chuyên khoa cho nữ CNLĐ.
Ban nữ công công đoàn các cấp vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” trong nữ CNVCLĐ; động viên nữ CNVCLĐ ở tất cả các lĩnh vực, vị trí công tác đều thể hiện quyết tâm vượt qua ngững khó khăn thử thách, sắp xếp ổn định công việc gia đình, vừa học tập, vừa lao động sản xuất và công tác, phấn đấu tích cực học tập trên tất cả các mặt, nhằm cập nhật kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm từng bước tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, công tác, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.
 Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Ban nữ công công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với BCH công đoàn cùng cấp; kiến nghị chủ sử dụng lao động quan tâm, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ;  chăm lo và cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống cho lao động nữ như: nhà tắm, nhà vệ sinh, chỗ thay áo quần, bếp ăn tập thể, nhà ở, nhà trẻ, nhất là ở các khu công nghiệp, chú trọng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có đông lao động nữ; tham gia xây dựng thoả ¬¬ước lao động tập thể, thuyết phục với chủ doanh nghiệp ký các điều khoản có lợi hơn cho lao động nữ, nâng cao vai trò đại diện ban nữ công quần chúng Công đoàn các cấp... Kết quả, trong những năm qua một số CĐCS đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Lào Cai tặng Cờ thi đua chuyên đề, Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được trong hoạt động công tác nữ công, vẫn còn một số hạn chế như: một số Ban nữ công quần chúng ở cơ sở thành lập đầy đủ, nhưng hoạt động còn hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa chủ động tham mưu cho BCH công đoàn cùng cấp tổ chức được nhiều hoạt động trong nữ CNVCLĐ; việc hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ chưa hiệu quả, việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng ở một số ít công đoàn cơ sở, thậm trí cả cấp trên cơ sở chưa thực hiện chưa đúng với quy định; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động nữ công ở một số công đoàn còn chậm chưa kịp thời.  
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác nữ công, trong thời gian tới các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
- Ban Chấp hành công đoàn các cấp cần quan tâm thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng; chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng hóa các hình thức hoạt động nữ công như tọa đàm, giao lưu, tổ chức các diễn đàn, câu lạc bộ, sinh hoạt chuyên đề.
- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 147/KL-TLĐ ngày 4/2/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/1/2011 về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.
- Chọn lựa các nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp. Lồng ghép tuyên  truyền, phổ biến pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chú trọng các nội dung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, vấn đề hôn nhân, gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ…Chú trọng tuyên truyền ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có đông lao động nữ.
- Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác tham gia quản lý và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ và có những kiến nghị, đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những trường hợp, tổ chức, đơn vị vi phạm chế độ chính sách lao động nữ.
- Các công đoàn cấp trên cơ sở quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công ở cơ sở; Kiến nghị các cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp quan tâm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ nữ./.              
Bài và ảnh: Sền Thu - LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900