"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336838

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Ghi nhận qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 Xác định công tác tuyên truyền PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, đồng thời gắn liền hoạt động xây dựng và tổ chức công đoàn  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động đặc biệt là đối với người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, sau khi Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 19-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm công tác PBGDPL cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ, tuyên truyền kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là Luật Công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam. Phối hợp với chủ doanh nghiệp để tạo điều kiện về thời gian cho người lao động tham gia các hoạt động tuyên truyền do các cấp công đoàn tổ chức; đặc biệt là hỗ trợ về kinh phí để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Minh Thái, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh khai mạc Hội nghị tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước năm 2015. 
 Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền Chỉ thị 32, hàng năm, Ban chỉ đạo PBGDPL của LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình hoạt động, đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức mở hội nghị triển khai PBGDPL cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt công đoàn ở các đơn vị cơ sở và các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở. Sau hội nghị cấp tỉnh, các cấp công đoàn có trách nhiệm tiếp tục triển khai học tập đến các công đoàn cơ sở thành viên như: Công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, tổ công đoàn và triển khai cho cán bộ, CNVCLĐ trong tỉnh. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh có quy chế phối hợp với Sở tư pháp, Đài PT - TH tỉnh và Báo Lào Cai; LĐLĐ các huyện, thành phố phối, kết hợp với các Đài truyền thanh - truyền hình  địa phương tổ chức triển khai tuyên truyền kịp thời các chính sách, pháp luật mới trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo viết, báo nói và báo hình, bản tin... Hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm đã trở thành thường xuyên theo các đợt (sau mỗi kỳ Quốc hội họp và thông qua). Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được duy trì và đẩy mạnh hàng năm đảm bảo được kịp thời và có hiệu quả nhằm ngày càng nâng cao nhận thức hiểu biết chính sách pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, CNVCLĐ đóng trên địa bàn. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của người lao động và dư luận xã hội, nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Duy trì Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai gồm 11 đồng chí và đội ngũ báo cáo viên công đoàn tỉnh Lào Cai gồm có 26 đồng chí. Có 793 tuyên truyền viên, báo cáo viên công đoàn cấp huyện, ngành; có 1373 tuyên truyền viên, báo cáo viên công đoàn cơ sở.
  Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II, Ngày Pháp luật theo nội dung chủ đề từng năm nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc thi hành Hiến pháp; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung, ý nghĩa và những điểm mới của Hiến pháp, chú trọng Điều 10, 101, 116 trong Hiến pháp nước CNXHCN Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam và người đứng đầu tổ chức công đoàn. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Đã có 25/25 công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh triển khai cuộc thi đến 1.281 công đoàn cơ sở và vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi đã có 26.886 bài dự thi của đoàn viên, CNVCLĐ gửi về Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tham gia vòng sơ khảo. Riêng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh đã có 32/32 cán bộ, đoàn viên tham gia viết bài dự thi. LĐLĐ tỉnh đạt giải Ba tập thể; 58 đồng chí đoàn viên công đoàn đạt các giải của hội thi. 
  Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi “Thủ tục khiếu nại lao động và hoạt động tư vấn pháp lý”. Thông qua các cuộc thi góp phần nâng cao hiểu biết Hiến pháp, pháp luật lao động cho CNVCLĐ, qua đó, giúp cho người lao động khi tham gia quan hệ pháp luật có hành vi ứng xử phù hợp với quy định của pháp luật, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.  Theo số liệu báo cáo của các cấp công đoàn trong 15 năm đã tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 cho CNVCLĐ lồng gắn với tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II, Ngày Pháp luật theo chủ đề và nội dung hàng năm, tuyên truyền lồng ghép với những hội nghị, hội thảo, tập huấn, cuộc họp, sinh hoạt công đoàn được 12.347 buổi với 260.618 lượt CNVCLĐ tham gia. Hiện nay các cấp công đoàn đều đã có tủ, ngăn sách pháp luật, đến nay toàn tỉnh đã có 1.250 tủ sách, ngăn sách, túi sách và giỏ sách pháp luật. Với tổng số 3.487 đầu sách pháp luật 7.980 bản sách pháp luật. LĐLĐ tỉnh đã cấp phát 10.000 cuốn tài liệu tuyên, sổ tay tuyên truyền pháp luật trong đó có tài liệu tuyên truyền thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”...Trong 15 năm đã thực hiện 270 chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh, mỗi tháng ra 1/2 trang báo về hoạt động công đoàn. Từ năm 2009 đến năm 2014 phát hành đến 02 tháng 01 bản tin “ Công đoàn Lào Cai” dày 32 trang có chuyên trang Chính sách - pháp luật với trên 12.000 cuốn phát hành đến tận các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh làm tài liệu tuyên truyền cho CNVCLĐ. Từ năm 2014 đã đẩy mạnh việc tuyên truyền viết tin, bài ảnh trên trang Website Công đoàn Lào Cai trong đó có chuyên trang về chế độ - chính sách - pháp luật được duy trì phản ánh kịp thời phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn toàn tỉnh hàng tháng. 
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, năm 2010 LĐLĐ tỉnh đã thành lập Văn phòng tư vấn pháp luật, hàng năm LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện công tác tư vấn pháp luật. Trong 9 năm qua, Văn phòng TVPL kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền gắn với hoạt động như đề xuất in và phát hành trên 24.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn, hơn 2.500 đầu sách Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động; tư vấn 606 trường hợp cho đoàn viên, người lao động về các chế độ chính sách. Thông qua công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý đã giúp cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ hiểu biết hơn về chính sách, pháp luật. 
Từ năm 2013 – 2018,  Uỷ ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí cho Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng và 01 cuộc tuyên truyền về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho gần 2000 lượt cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động ở 125 doanh nghiệp trong thực hiện Tiểu đề án số 2 và Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”. Đồng thời khảo sát: 100 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai với 1.000 phiếu khảo sát và phát hành 2000 cuốn tài liệu tuyên truyền, phổ biến về pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, lợi ích, nghĩa vụ của người lao động cho phù hợp với các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo số 74-TB/TW, Kết luận số 04KL/TW gắn với việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch PBGDPL, các chương trình, đề án tuyên truyền pháp luật “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ”; duy trì và kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Hàng năm xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời triển khai kịp thời đến các cấp công đoàn để tổ chức thực hiện, nhất là những chính sách pháp luật đã được Quốc hội thông qua. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Đồng thời, vận động các cấp công đoàn xây dựng thêm các tủ sách về pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ có điều kiện học tập, nghiên cứu ngay tại cơ sở, đồng thời đẩy mạnh các phương pháp, hình thức phổ biến GDPL cho CNVCLĐ như tuyên truyền miệng, in ấn, biên soạn, tái bản thêm một số tài liệu ngắn gọn để phục vụ cho việc tuyên truyền.
PT( LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900