"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315120

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

 Nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động số 127-CTr/TU ngày 07/8/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, trong 6 năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ, đồng thời đã xây dựng Chương trình hành động số 993/CTr- LĐLĐ ngày 25/11/2013 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW BCH Trung ương Đảng khóa XI, với 04 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh với các nội dung và giải pháp về công tác vận động đoàn viên, CNVCLĐ sát với tình hình thực tiễn, lồng gắn vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của công đoàn ngành, địa phương và đơn vị triển khai sâu, rộng thực hiện Nghị quyết 25. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện công tác dân vận giữa các cơ quan, đơn vị với cấp ủy và các tổ chức đoàn thể cùng cấp. Chú trọng việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền của người lao động trong việc tham gia xây dựng, quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng 90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.  
Qua 6 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận huyện ủy, thành ủy tổ chức các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác dân vận đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2013 đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động phát triển nhanh về số lượng, chuyển dịch cơ cấu hợp lý, nâng cao chất lượng. Hiện nay tổng số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh do LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp là 52.089 người, nữ 24.639 trong đó khối hành chính sự nghiệp là 34.183 người, khối SXKD thuộc các thành phần kinh tế là 17.906 người. Tổng số CĐCS do LĐLĐ tỉnh quản lý 1.289 CĐCS với 44.927 đoàn viên công đoàn. Về điều kiện làm việc, nhà ở, đời sống của công nhân lao động trong những năm qua đã được quan tâm công tác an toàn vệ sinh lao động, bữa ăn ca cho của người lao động được cải thiện hơn. Để giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu biết sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu đặt ra trong việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công đoàn. Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; XII, Nghị quyết 20 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 03-CT/TW và sau này là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”... các nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các chương trình, các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV, XVI các nghị quyết đều được xây dựng thành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả đạt tỷ lệ 90%  đoàn viên và người lao động tham gia. Trong 06 năm đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 12.076 buổi thu hút 359.410 CNVCLĐ tham gia, cấp phát 5.000 cuốn tài liệu về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012 tới các cấp công đoàn trong toàn tỉnh.
Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội”, Đề án 15/ĐA-TU của Tỉnh ủy Lào Cai về phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, giai đoạn 2016-2020. Từ năm 2016 -2019 đã tổ chức đối thoại được 19 cuộc tại các CĐ ngành và LĐLĐ các huyện, thành phố, đã giải đáp 342 ý kiến; hướng dẫn các CĐCS trực thuộc thực hiện giám sát các nội dung liên quan đến thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đối với người lao động. Phong trào thi đua “ Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn trong tỉnh hưởng ứng, xây dựng kế hoạch triển khai, tạo phong trào sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm LĐLĐ tỉnh phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 2 năm một lần; Hội thi đã có sức lan tỏa rộng khắp và thu hút đông đảo mọi tầng lớp lao động trong xã hội tham gia; đã có hàng trăm đề tài, ý tưởng khoa học đạt giải trong 4 lần tổ chức Hội thi. Ngoài ra hàng năm CNVCLĐ còn phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất nhằm tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm giá thành sản phẩm ... Kết quả 5 năm qua đã có 12.681 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng mang lại giá trị làm lợi trên 55,294 tỷ đồng; đã có 69 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo và hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm trong các cơ quan, đơn vị; 26 đơn vị được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua và 211 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua cho 90 tập thể, bằng khen cho 2.925 tập thể và cá nhân. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tổ chức khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn…Thực hiện Quyết định số 218- QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tích cực tham gia đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính; các cấp công đoàn tích cực tham gia công tác phát triển đảng. Kết quả trong 06 năm đã giới thiệu 12.512 đoàn viên và CNVCLĐ ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng, có 8.108 đoàn viên và CNVCLĐ được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. 
Văn nghệ chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do LĐLĐ tỉnh tổ chức ngày 22/7/2019
Các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị 05/CT/ TW ngày 15/5/2016 về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tổ chức được 9.974 buổi tuyên truyền với 418.749 đoàn viên CNVCLĐ tham gia; Toàn tỉnh có 68.774 bài dự thi tìm hiểu “Bác Hồ với Lào Cai - Lào Cai làm theo lời Bác dạy” của người lao động và học sinh. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi cán bộ công đoàn giỏi năm 2014. Ban Thường vụ LĐLĐ tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi. Kết quả có 26.886 bài dự thi, LĐLĐ tỉnh đạt giải ba tập thể. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019), 68 năm Công đoàn Lào Cai, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook. Cuộc thi diễn ra từ ngày 30/5/2019 đến ngày 10/7/2019. Kết quả đã có 14 đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh tham gia đã có 90 người tham gia dự thi, với tổng số 196 ảnh tham gia dự thi. Sau 02 tháng cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook đã tuyên truyền và thu hút được 5.064 người theo dõi; 5.052 người thích trang fanpage công đoàn Lào Cai và đặc biệt được 851.200 người tiếp cận ảnh và bài viết thuyết trình về nội dung ảnh. Đã có 340.600 lượt người tương tác. Sau khi triển khai cuộc thi, Ban tổ chức đã chọn 15 ảnh đạt giải, trong đó có 01 Giải đặc biệt, 02 giải A, 02 giải Giải B, 5 giải C và 5 giải Khuyến khích cho các cá nhân đã tham gia cuộc thi. Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra, nhiệm kỳ 2013-2018 đã có 80.676 lượt CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp đạt trên 66,11%, vượt trên 6,11% so với Nghị quyết đề ra. Song song với công tác đẩy mạnh các phong trào thi đua văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, LĐLĐ tỉnh tổ chức tuyên truyền tới CNVCLĐ toàn tỉnh trên các phương tiện truyền thông đại chúng như: Phối hợp với Đài PT- TH tỉnh xây dựng nội dung thực hiện 144 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” trên sóng phát thanh và sóng truyền hình của tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của địa phương; tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính, tinh giản biên chế, vị trí việc làm...Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”; Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng; Phối hợp với Báo Lao động tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh; phối hợp tuyên truyền trên trang Tây Bắc ra 1 tuần/1 số; Ký chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn  2015 - 2018 với Tạp chí Lao động và Công đoàn. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú. Kết quả cho đến thời điểm hiện nay đã  đăng tải 3.238 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai, Báo Lao động, trang Website Công đoàn Lào Cai. 
Để đạt hiệu quả cao trong việc triển khai Nghị quyết 25, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; đổi mới các nội dung tuyên truyên, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ  CNVCLĐ, nâng cao nhận thức của đội ngũ về vai trò, vị trí công tác tuyên truyền vận động trong tình hình mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật; đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý nhà nước; đẩy mạnh hoạt động phối hợp và xã hội hóa, tham mưu nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của CNVCLĐ. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế. Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Phương Thúy(LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900