"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 21/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332091

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Tích cực triển khai viết Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Lào Cai (1945 – 2018)

 Trong suốt chặng đường cách mạng từ khi ra đời đến nay, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn Lào Cai đã luôn phát huy truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, cần cù sáng tạo trong lao động và sản xuất, đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của địa phương. Đội ngũ công nhân Lào Cai ra đời từ khi thực dân Pháp thực hiện chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), khởi đầu là công nhân làm đường sắt Hải Phòng - Lào Cai - Côn Minh, những công nhân khai mỏ, làm đồn điền, phục vụ khách sạn... Đội ngũ công nhân Lào Cai khi mới ra đời còn nhỏ bé, không tập trung, chưa ổn định nhưng sớm có ý thức đấu tranh chống thực dân phong kiến. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đội ngũ công nhân, viên chức tuy còn hạn chế về mặt số lượng nhưng đều đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng chung của quân và dân Lào Cai. Đặc biệt, ngay sau khi Liên hiệp Công đoàn tỉnh ra đời (11/1951), vai trò công nhân viên chức ngày được đề cao trong các cuộc kháng chiến, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của địa phương, góp phần kiến thiết đất nước. 

Trong quá trình xây dựng, phát triển, các cấp công đoàn trong tỉnh đã luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn công tác tổ chức, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và chính quyền địa phương; góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giải phóng quê hương, tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; từng bước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Truyền thống vẻ vang của công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn Lào Cai góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai.
 Trải qua các thời kỳ, các bước thăng trầm của lịch sử đất nước, lịch sử địa phương, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Tổ chức công đoàn Lào Cai khi mới thành lập chỉ có hơn ba trăm đoàn viên công đoàn nhưng đến nay toàn tỉnh đã có 1.301 tổ chức công đoàn cơ sở, với  46.905 đoàn viên công đoàn. Từ năm 1951 đến nay, Công đoàn Lào Cai trải qua 16 kỳ đại hội. Với 68 năm truyền thống (1951 - 2019), một chặng đường lịch sử vẻ vang của công nhân viên chức lao động  tỉnh Lào Cai xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng là lực lượng tiên phong cách mạng của tỉnh nhà. Tổ chức công đoàn Lào Cai đã phát huy vai trò, vị trí của mình trong việc thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Công đoàn là sợi dây nối liền giữa Đảng với quần chúng lao động, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền các cấp. Những kết quả và thành tích đạt được trong chặng đường lịch của Công đoàn Lào Cai là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tỉnh Lào Cai. Những thành tích đó thể hiện sự trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, chính vì thế vai trò, vị thế của Công đoàn Lào Cai ngày càng được khẳng định và được nâng lên, các đoàn viên công đoàn và người lao động ngày càng tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn. Đội ngũ công nhân viên chức và tổ chức công đoàn đã và đang trở thành đội quân xung kích xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc vùng biên cương tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Tỉnh uỷ viên, Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại  Hội thảo tham gia đóng góp ý kiến vào bản thảo cuốn Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Lào Cai 1945-2018
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh Ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc Hội thảo.
Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 17/11/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử địa phương, đơn vị. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 68 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Lào Cai, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban biên soạn và tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Lào Cai ( 1945 – 2018)”. 
Từ tháng 8/2018 đến nay tròn 1 năm, Ban biên soạn đã tiến hành sưu tầm tài liệu, nghiên cứu và biên soạn cuốn sách về cơ bản thời gian từ năm 1998 trên cơ sở tôn trọng và kế thừa toàn bộ nội dung cuốn Lịch sử phong trào công nhân, viên chức và Công đoàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 1945 - 1998, xuất bản năm 1999 và nghiên cứu, sưu tầm viết tiếp từ năm 1999 đến 2018. Ban Biên soạn đã nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết và đã được Ban chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xem xét góp ý và Thường trực tỉnh ủy đồng ý theo Thông báo số 3121/TB-TU ngày 06/5/2019 của về việc đồng ý cho LĐLĐ tỉnh nghiên cứu biên soạn theo đề cương chi tiết. Trên cơ sở đề cương đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chấp thuận, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Ban biên soạn xây dựng bản thảo và đã được lấy ý kiến rộng rãi của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh góp ý 2 lần. Đã có nhiều ý kiến góp ý, đa số các ý kiến tập trung chỉnh sửa câu từ, văn phong diễn đạt và bổ sung thêm một số tư liệu và nội dung từng giai đoạn. Ban biên tập đã chọn lọc tiếp thu các ý kiến tham gia và đã chỉnh sửa, bổ sung. 
Về nội dung cuốn sách “Lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 1945 - 2018” đã bám sát vào nhiệm vụ của các cấp công đoàn qua các thời kỳ để trình bày một cách hệ thống, đầy đủ về lịch sử hình thành, xây dựng, phát triển và hoạt động của Công đoàn tỉnh Lào Cai trong gần 70 năm qua; làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng, công lao đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công đoàn, sự phối hợp hoạt động của các tổ chức, các cá nhân tiêu biểu, CNVCLĐ toàn tỉnh. Cuốn lịch sử đảm bảo phản ánh tính trung thực và khách quan, tính khoa học, tính đảng, tính quần chúng về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ bằng việc triển khai cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch hành động của tổ chức Công đoàn. Về cấu trúc, ngoài các phần giới thiệu, kết luận và phụ lục, nội dung cuốn sách chia thành 7 chương. Việc phân chia các chương, mục bám sát phân kỳ lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương và lịch sử Công đoàn gắn với những mốc quan trọng, có tính chất bước ngoặt. Về phương pháp, đã sử dụng 2 phương pháp chủ đạo là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgic. Ngoài ra, sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích ... 
Ngày 15/8/2019, tại Hội trường LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào bản thảo cuốn lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Lào Cai (1945 – 2018). Tại hội thảo các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung, hình thức, bố cục của cuốn sách; đồng thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số hình ảnh, tư liệu lịch sử cho phù hợp với từng giai đoạn… Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã đề nghị Ban Biên soạn tiếp tục chọn lọc tiếp thu các ý kiến tham gia và chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cuốn lịch sử.
Với mong muốn cuốn lịch sử phản ánh được đầy đủ, toàn diện phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh Lào Cai qua các thời kỳ. Để cuốn sách hoàn thiện trở thành tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống của tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hệ thống chính trị về vai trò của tổ chức công đoàn; động viên đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, LĐLĐ tỉnh tích cực triển khai viết cuốn lịch sử phong trào công nhân, viên chức, lao động và công đoàn tỉnh Lào Cai (1945 – 2018) để ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất./.
Bài: Đồng Hồng; Ảnh Đồng Hồng, PT
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900