"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 21/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332094

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

Kết quả 10 năm thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo”

  Để công tác Dân vận ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực, trong 10 năm qua, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn đến với CNVCLĐ toàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh luôn coi trọng đến công tác thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Với những nội dung cụ thể, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng cùng với các phong trào thi đua yêu nước có tính bền vững, sức lan tỏa trong cộng đồng, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia như: Các mô hình vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh; các mô hình về an ninh, trật tự; các mô hình gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; … Đặc biệt, xây dựng những mô hình tiêu biểu góp phần phòng, chống biểu hiện suy thoái “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng thời tích cực vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ phổ biến cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 Đồng chí Lý Seo Dìn, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy phát biểu trong hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu giai đoạn 2013- 2018
  Trong 10 năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động được các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật ATVSLĐ, hàng năm thực hiện tốt hai đợt tuyên truyền pháp luật và “Ngày Pháp luật” ... trong đó chú trọng hơn đến đối tượng là CNLĐ trực tiếp sản xuất. Trong 10 năm đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 20.033 buổi thu hút 574.962 CNVCLĐ tham gia, cấp phát 6.000 cuốn tài liệu về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn năm 2012 tới các cấp công đoàn trong toàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 05/CT/ TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp công đoàn tổ chức triển khai học tập bằng nhiều hình thức, trong 10 năm qua đã tổ chức 16.235 buổi tuyên truyền với 622.762 đoàn viên CNVCLĐ tham gia, có 68.774 bài; dự thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” có 26.886 bài; LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn giỏi (năm 2014); thông qua Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi là một trong những hoạt động nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn cho cán bộ công đoàn các cấp. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được các cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chuyên môn cùng cấp, phòng Văn hóa các huyện, thành phố thực hiện tốt. Kết quả có 86,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa”; có 95% gia đình CVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.
Tiết mục văn nghệ múa khèn trong Tết sum vầy xuân Kỷ Hợi năm 2019
Thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 25/10/2013 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020”. Trong 10 năm qua đã kết nạp mới được 17.594 đoàn viên, trong đó đoàn viên ở khu vực ngoài nhà nước 7.836; thành lập mới được 252 công đoàn cơ sở, trong đó ở  khu vực ngoài nhà nước 143 công đoàn cơ sở. Tại hội nghị biểu dương mô hình “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức, LĐLĐ tỉnh đã có 01 tập thể (LĐLĐ huyện Sa Pa) và 01 cá nhân (thuộc công đoàn ngành Công thương) được biểu dương khen thưởng. Đã có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đối với CĐCS: 91,6% CĐCS đạt vững mạnh. LĐLĐ tỉnh Lào Cai luôn quan tâm đến việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. 10 năm qua, các cấp công đoàn đã mở 300 lớp, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công đoàn cho 26.354 lượt cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp. Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước do Tỉnh, Tổng Liên đoàn phát động. Trong 10 năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Nhất cho LĐLĐ tỉnh năm 2011; Huân Chương Lao động hạng Ba cho 05 cá nhân, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 2 tập thể, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân; Tổng Liên đoàn tặng Cờ cho 52 tập thể, tặng Bằng khen cho 179 tập thể, 227 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 52 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ cho 176 tập thể, tặng 2.094 Bằng khen tập thể và 4.368 cá nhân. Trong 10 năm qua đã có 17.275 đề tài, sáng kiến đã được triển khai ứng dụng có hiệu quả từ cấp cơ sở trở lên, được áp dụng trong các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, với tổng giá trị làm lợi trên 82,758 tỷ đồng; có 160 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Đây thực sự là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động.  
 Với những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục       chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn và các tổ chức chính trị, xã hội đồng cấp tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, ĐVCĐ tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Căn cứ vào tình hình thực tế các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động CNVCLĐ “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” gắn với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; Quyết định số 123 – QĐ/TU, ngày 24/01/2011 của Tỉnh ủy Lào Cai về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”.  Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, chú trọng việc kiện toàn, đổi mới hoạt động của tổ chức CĐCS. Thường xuyên giám sát việc thi hành pháp luật lao động của các cơ quan nhà nước, việc chấp hành pháp luật của người lao động, người sử dụng lao động; biểu dương đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia thực hiện những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, có sức lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Phương Thúy (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900