"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 22/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332235

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI

 Tiếp tục cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế của các cấp công đoàn trong toàn tỉnh Lào Cai năm 2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 21/HD-LĐLĐ, ngày 31/01/2019 để chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào nền nếp, thường xuyên, thiết thực, hiệu quả. Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ học tập và làm theo. Làm cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp công đoàn, trước hết là của người đứng đầu các cấp công đoàn, của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Yêu cầu đặt ra trong xác định nội dung, triển khai thực hiện theo hướng cụ thể, chi tiết, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, xác định khâu đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đổi mới lề lối, tác phong, phong cách công tác, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 với nội dung cụ thể, chi tiết, lựa chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, xác định khâu đột phá, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đổi mới lề lối, tác phong, phong cách công tác, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ký cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo Quy định 28-QĐ/TU. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền đề cương và giáo dục, phổ biến đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về những nội dung cơ bản và giá trị cốt lõi của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp tổ chức lồng gắn nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và 50 năm Ngày Bác mất (2/9/1969-2/9/2019). 
Qua kiểm tra cho thấy các cấp công đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề theo kế hoạch đã ban hành, đã hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS và CNVCLĐ đăng ký học tập. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên và người lao động đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đoàn viên và người lao động ngày càng được nâng cao; tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng và ý thức tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đoàn viên và người lao động từng bước được nâng lên; tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, đoàn viên và người lao động đã được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Trong năm 2019, các cấp công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã ban hành 40 văn bản, tổ chức được 953 cuộc học tập sinh hoạt với sự tham gia 44.006 lượt người để tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Bí thư chi bộ cơ quan LĐLĐ trao thẻ cho đảng viên trẻ 
Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại các cấp công đoàn. Lồng ghép trong kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2019; Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp cơ sở giúp BCH cùng cấp kiểm tra được 1.419 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn, trong đó kiểm tra đồng cấp 1.047/1.419 cuộc bằng 73,8%, kiểm tra cấp dưới 372/1.419 cuộc bằng 26,2%. Trong năm 2019, UBKT công đoàn các cấp đã tổ chức giám sát được 282 cuộc, trong đó giám sát tổ chức 151/282 cuộc đạt 54%, giám sát cán bộ 131/282 cuộc bằng 46%. 
Năm 2019, có 100% (75/75) cán bộ công đoàn chuyên trách ký cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch cá nhân để tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo Quy định 28-QĐ/TU về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật và về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2019 của cấp ủy. 100% cá nhân đều xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân cho từng tháng, quý và cả năm, có xác nhận của cấp ủy. Qua đánh giá, phân xếp loại hoạt động của CBCC, 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Để triển khai, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục quán triệt các nội dung học tập và làm theo Bác; chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện rộng rãi cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ theo nội dung của chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bài: Nguyễn Tiến Sỹ -  ảnh: PT (LĐLĐ tỉnh).
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900