"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336873

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 CỦA LĐLĐ TỈNH LÀO CAI

 Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm diễn ra các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tổ chức Công đoàn. Đối với tổ chức Công đoàn còn là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020); 69 năm Ngày thành lập Công đoàn Lào Cai (15/11/1951 – 15/11/2020); Năm 2020 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn với chủ đề hoạt động “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành Hướng dẫn số 37/HD-LĐLĐ, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2020 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nhất là Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thi đua làm theo lời Bác, ra sức thi đua, hăng say lao động sản xuất, công tác và học tập, lập nhiều thành tích hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong CNVCLĐ lần thứ X. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Chủ động phối hợp với chính quyền, doanh nghiệp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS), đặc biệt là cán bộ CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
2. Tập trung tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020- 2025, trong đó kịp thời thông tin những vấn đề lý luận và thực tiễn được đề cập trong các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc, trọng tâm vào những quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Phát huy vai trò của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường giới thiệu để kết nạp vào Đảng đối với những cán bộ Công đoàn xuất sắc, đoàn viên Công đoàn ưu tú; chú trọng phát hiện, giới thiệu cán bộ, đoàn viên có đủ điều kiện tham gia cấp ủy. Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, của tỉnh, địa phương, ngành bằng các phương thức mới phù hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương nhằm tạo ra sức lan tỏa rộng lớn trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
3. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn tại đơn vị. Triển khai rà soát, bổ sung các tiêu chí thiết thực, cụ thể gắn với việc xây dựng người lao động mới với cuộc vận động “Trách nhiệm, sáng tạo, tiết kiệm, hợp tác” trong công nhân; “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong cán bộ, công chức; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” trong viên chức ngành giáo dục; “Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử” trong viên chức ngành y tế. Quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Coi trọng việc phát động, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, tổ chức tuyên dương đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu học tập, làm theo Bác trong dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).
4. Tuyên truyền “Tháng Công nhân” năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong CNVCLĐ lần thứ X. Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo, thi đua lao động giỏi, phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 và các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long –Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Lễ Phát động 
Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019 tại huyện Bắc Hà
5. Tích cực triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tổ chức khoa học, đồng bộ các hoạt động công tác dư luận xã hội ở các cấp Công đoàn để thường xuyên, kịp thời, chuẩn xác trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Phát triển đội ngũ tuyên truyền viên tại CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đông đoàn viên. Xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên có năng lực tuyên truyền là cán bộ Công đoàn chuyên trách từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên. Chủ động thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.
6. Phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho công nhân thích ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tuyên truyền thực hiện Chương trình số 03/CTr-LĐLĐ ngày 13/7/2018 về “Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2018-2023.
7. Thường xuyên quan tâm, đầu tư cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm vào những điểm mới trong Bộ luật Lao động sửa đổi. Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020” năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 52-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”. Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở.  
8. Xây dựng và củng cố mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ tại các đơn vị doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Chú trọng tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.  
9. Tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  Tăng cường tuyên truyền gương các tập thể, cá nhân, các mô hình, điển hình tiến tiến trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh trong CNVCLĐ. Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm; tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông nhằm phòng ngừa các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông thiết thực chăm lo, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của CNVCLĐ.  
10. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai xây dựng chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” năm 2020 và nâng cao hiệu quả của các Chương trình phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền, vận động công nhân trên mạng xã hội, tập trung hướng dẫn các CĐCS lập tài khoản Facebook kết nối với trang Facebook của công đoàn ngành, địa phương tương tác với đoàn viên, CNVCLĐ. Phát hiện, lựa chọn công nhân nòng cốt để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, lập tài khoản, tham gia các nhóm Facebook công nhân tại doanh nghiệp./.
Bài và Ảnh: Tiến Sỹ - LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900