"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336871

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới năm 2020

 Công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới, là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp phụ nữ vươn lên trong học tập, lao động, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tích cực tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn phát biểu, truyền đạt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công nhiệm kỳ 2018-2023   
 Thực hiện Chương trình công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; Chương trình công tác trọng tâm của ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới năm 2020 như sau: 
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tổng Liên đoàn và của tỉnh về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ; tăng cường các hoạt động tuyên truyền lồng ghép với các nội dung, hình thức, thiết thực, phù hợp với thực tế của địa phương, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, gắn với công tác vận động nữ CNVCLĐ nhằm cao năng lực, trình độ, tạo việc làm ổn định, nâng cao vị thế của nữ CNVCLĐ trong gia đình và xã hội. 
 Nâng cao nhận thức trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ về công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CNVCLĐ.
Tăng cường phối hợp với chuyên môn, Hội phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của  phụ nữ đồng cấp trong việc thực hiện Chương trình, kế hoạch hành động của ngành, địa phương, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai triển khai Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020. 
Các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung chỉ đạo trong Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020,  thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 31/8/2007 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Hướng dẫn số 10/HD-LĐLĐ ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. 
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010-2020); Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 22/4/2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về triển khai Chương trình hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.
Các cấp Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động lồng ghép gặp mặt, tọa đàm trao đổi, nói chuyện chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, của nữ đại biểu trúng cử tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày Gia đình Việt Nam 28/6; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.  
Các cấp Công đoàn thúc đẩy thành lập Ban Nữ công quần chúng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, trong đó quan tâm hoạt động của Ban Nữ công quần chúng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (theo tinh thần Nghị quyết số 12b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI, ngày 12/7/2017 về Ban Nữ công quần chúng); làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới, gắn với chăm lo lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ.  
Phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như triển khai các mô hình thúc đẩy bình đẳng giới, bằng các hình thức như hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tập huấn, tọa đàm..., tổ chức phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020 do Trung ương phát động.
Ảnh: Minh Anh, bài: Sền Thu
(LĐLĐ tỉnh Lào Cai)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900