"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/09/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 230127

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Kết quả hoạt động nửa nhiệm kỳ 2013-2018 của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai
Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã có đánh giá cụ thể kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh, sự cố gắng nỗ lực trong vai trò tham mưu, giúp việc và vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
100% Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã xây dựng Quy chế hoạt động, Chương trình công tác kiểm tra toàn khóa; Ủy ban kiểm tra cấp trên đã chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Trong nửa nhiệm kỳ 2013-2018, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra Chấp hành Điều lệ được 4.997 cuộc, trong đó tự kiểm tra (đồng cấp) là 2.877 cuộc; tỉ lệ tự kiểm tra của cấp trên trực tiếp cơ sở trung bình năm đạt 59%; tỉ lệ tự kiểm tra của cấp cơ sở trung bình năm đạt 74%. UBKT CĐ các cấp trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra tài chính được 3.966 cuộc, trong đó đồng cấp 2.352 cuộc; tỉ lệ kiểm tra đồng cấp của cấp trên trực tiếp cơ sở trung bình năm đạt 86%; tỉ lệ kiểm tra đồng cấp của cấp cơ sở trung bình năm đạt 61%.
Trong nửa nhiệm kỳ qua, UBKT LĐLĐ tỉnh đã giúp BCH, BTV xây dựng các Kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo, Luật Tiếp công dân trong toàn hệ thống, giúp BTV giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư KNTC, triển khai nội quy, lịch tiếp ĐV, NLĐ của LĐLĐ tỉnh. Từ tháng 7/2013 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tiếp 19 lượt người đến KNTC; nhận 41 đơn KNTC, kiến nghị của CNVC, LĐ, trong đó, 11 đơn  thuộc thẩm quyền công đoàn giải quyết (10 đơn KN, 1 đơn TC), đã giải quyết đúng quy định của pháp luật, 30 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước và tổ chức khác (27 đơn KN, 3 đơn TC), đã được các cấp công đoàn tham gia giải quyết đúng phạm vi thẩm quyền.  Kết quả: Số người được trở lại làm việc: 3 người, số người được hạ mức kỷ luật: 2 người, số người được giải quyết quyền lợi khác: 59 người.
Về công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ: đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có 2.760 lượt cán bộ được tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công đoàn, các cấp công đoàn đã mua hơn 1.700 đầu sách về chính sách pháp luật, nghiệp vụ kiểm tra nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác kiểm tra công đoàn và công tác giải quyết đơn thư KNTC.
Có thể thấy, trong nửa nhiệm kỳ qua, hoạt động UBKT CĐ các cấp trong tỉnh đã được chú trọng nâng cao về số lượng, chất lượng; tăng cường phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc giúp cho BCH, BTV CĐ trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn VN, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm, các Nghị quyết chuyên đề của BCH, BTV đề ra. Qua công tác KT góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, ĐV CĐ thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ; góp phần nâng cao hiểu biết về chính sách, pháp luật, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ; giúp một số tổ chức Công đoàn nhận thức được tồn tại, hạn chế, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa, góp phần xây dựng tổ chức CĐ ngày càng vững mạnh.
  Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra và hoạt động UBKT cho cán bộ công đoàn. Mở rộng đối tượng tập huấn, nhất là cán bộ BCH, BTV, UBKT mới được bầu, cán bộ đứng đầu, giúp cán bộ hiểu đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra và UBKTCĐ.
Tăng cường vai trò tham mưu và vai trò chủ động của Ủy ban kiểm tra giúp cho BCH, BTV hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, trong đó có tự kiểm tra về chấp hành Điều lệ và kiểm tra đồng cấp về tài chính. Nội dung kiểm tra phải phù hợp, phương pháp phải mềm dẻo nhưng kiên quyết, linh hoạt, khách quan, kết luận sát đúng, kiến nghị xử lý kịp thời những sai phạm.
Các cấp công đoàn trong tỉnh phải có kế hoạch thực hiện Chương trình của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện Nghị quyết 06b-NQ/TLĐ, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng chỉ tiêu, tỉ lệ phân bổ cho các cấp công đoàn thực hiện các nội dung kiểm tra. Đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 100% tổ chức Công đoàn kiểm tra đồng cấp về chấp hành Điều lệ, 100% UBKT Công đoàn kiểm tra đồng cấp về tài chính (đơn vị được phân cấp quản lý tài chính). Đối với công đoàn cơ sở, 100% CĐCS kiểm tra đồng cấp về tài chính. Ở tất cả các cấp công đoàn, 100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện được kiểm tra; 100 % đơn thuộc thẩm quyền Công đoàn và 70% đơn thuộc cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác được công đoàn tham gia giải quyết hiệu quả. Ngoài ra, tỉ lệ kiểm tra chấp hành Điều lệ, kiểm tra Tài chính đối với cấp dưới cũng được LĐLĐ tỉnh căn cứ thực tế số lượng CĐCS, CĐCS thành viên để định hướng phân bổ chỉ tiêu kiểm tra hàng năm cho các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh có các CĐCS thành viên nhằm phù hợp thực tế từng đơn vị.
Tổ chức Công đoàn các cấp trong tỉnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp ĐV, NLĐ; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công đoàn cấp dưới thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định của pháp luật. Phát huy tốt hơn vai trò của công đoàn trong việc tham gia với cơ quan Nhà nước, người sử dụng lao động giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Công đoàn. Tăng cường vai trò giám sát của Công đoàn đối với việc giải quyết KNTC theo quy định của Luật pháp. Đảm bảo duy trì tốt mối quan hệ giữa UBKT, BCH đồng cấp và các cơ quan nhà nước có liên quan. 
Các cấp công đoàn cần chỉ đạo thực hiện đúng Quy chế hoạt động của UBKT cấp mình; thường xuyên củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ kiểm tra, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là nắm chắc chế độ, chính sách, pháp luật, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh; Quan tâm về vật chất, tinh thần cho cán bộ kiểm tra, động viên để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của BCH, UBKT cấp trên đối với công đoàn cấp dưới; các văn bản hướng dẫn cần cụ thể hoá, sát với từng cấp; hàng năm thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, động viên kịp thời đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra.
Chủ nhiệm UBKT
Bùi Thị Khánh Hà
 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900