"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/09/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 230131

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở cần tập trung thực hiện năm 2016.

 Nhìn lại những năm đầu của nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức tương đối nền nếp việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra hằng năm, đặc biệt tổ chức thực hiện được kế hoạch kiểm tra đồng cấp, nâng cao từng bước về chất lượng, hiệu quả kiểm tra tài chính đồng cấp, bám sát chỉ tiêu kế hoạch giao của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai để tổ chức kiểm tra cấp dưới về nội dung kiểm tra chấp hành Điều lệ và kiểm tra tài chính công đoàn. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hoạt động kiểm tra của một số Ban thường vụ, ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra cấp dưới hằng năm, cũng như kết quả đánh giá tổng kết, chấm điểm phân xếp loại cuối mỗi năm đối với các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh cơ bản nhất trí với kết quả tự chấm điểm đánh giá hoạt động của các cấp công đoàn về lĩnh vực hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn. 
Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế cần được đánh giá, rút kinh nghiệm một cách thẳng thắn và đưa ra biện pháp khẩn trương khắc phục trong năm 2016 bằng những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện, cụ thể là:
  Về tồn tại: một là, còn một số đơn vị chưa bám sát chỉ tiêu kế hoạch giao của Liên đoàn lao động tỉnh về tổ chức kiểm tra cấp dưới trong chấp hành Điều lệ và kiểm tra Tài chính, kiểm tra cấp dưới chưa đạt số lượng, tỷ lệ cấp trên giao; Một số công đoàn cấp trên cơ sở chưa chỉ đạo sát sao cấp cơ sở thực hiện kiểm tra đồng cấp. Chỉ tiêu giao của tỉnh nhằm đảm bảo các đơn vị tăng cường số lượt kiểm tra đối với các đơn vị (kể cả đồng cấp và cấp dưới); Đặc biệt, năm 2016 trở đi, số lượng các cuộc kiểm tra được giảm xuống theo tinh thần Nghị quyết 06b của Tổng liên đoàn và Chương trình thực hiện nghị quyết đã được Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh thống nhất thông qua.
Hai là, việc thực hiện quy định về tiếp công dân của Luật Tiếp công dân, quy định về việc tiếp đoàn viên và người  lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Kế hoạch chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2014 của các cấp công đoàn chưa có chuyển biến tích cực sau một năm nhìn lại. Hầu hết các cơ quan công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa xây dựng Nội quy, lịch  tiếp Đoàn viên, NLĐ niêm yết tại cơ quan công đoàn và phổ biến rõ ràng xuống cơ sở cho đoàn viên, người lao động nắm được.
  Để khắc phục tồn tại hạn chế nêu trên, năm 2016 đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:
  Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra và hoạt động UBKT cho cán bộ công đoàn. Mở rộng đối tượng tập huấn, nhất là cán bộ BCH, BTV, UBKT mới được bầu, cán bộ đứng đầu, giúp cán bộ hiểu đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra và UBKTCĐ. Chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn nghiệp vụ kiểm tra sát với nhiệm vụ của cấp trên cơ sở và cấp cơ sở. 
Rà soát đội ngũ cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn, kịp thời thực hiện quy trình giới thiệu, bầu bổ sung để có đủ cán bộ tham gia hoạt động Ủy ban kiểm tra cấp mình và tăng cường chỉ đạo xuống cấp cơ sở (theo chương trình thực hiện nghị quyết 06b/TLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành năm 2015).
Tăng cường vai trò tham mưu và chủ động của Ủy ban kiểm tra giúp cho BCH, BTV xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết 06b-NQ/TLĐ phù hợp ở cấp mình và xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2016. Trong đó, chú ý bám sát chỉ tiêu cụ thể đã giao là: 100% tổ chức Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tự kiểm tra về chấp hành Điều lệ, 100% UBKT Công đoàn kiểm tra đồng cấp về tài chính (đơn vị được phân cấp quản lý tài chính); Đối với công đoàn cơ sở, 100% CĐCS kiểm tra đồng cấp về  Tài chính và tự kiểm tra chấp hành Điều lệ. Ở tất cả các cấp công đoàn, 100% dấu hiệu vi phạm khi phát hiện phải được kiểm tra; 100 % đơn thuộc thẩm quyền Công đoàn và 70% đơn thuộc cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác (gửi đến công đoàn hoặc được cấp trên chuyển xuống, chỉ đạo phối hợp giải quyết) được công đoàn tham gia giải quyết hiệu quả. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp ĐV, NLĐ; Xây dựng Nội quy, lịch tiếp đoàn viên, người lao động niêm yết tại cơ quan công đoàn và thống báo cho cấp cơ sở để thông tin rõ ràng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động biết. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo quy định của pháp luật. Phát huy tốt hơn vai trò của công đoàn trong việc tham gia với cơ quan Nhà nước, người sử dụng lao động giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Công đoàn. Tăng cường vai trò giám sát của Công đoàn đối với việc giải quyết KNTC theo quy định của Luật pháp. Đảm bảo duy trì tốt mối quan hệ giữa UBKT, BCH đồng cấp và các cơ quan nhà nước có liên quan. 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng Quy chế hoạt động của UBKT cấp mình; thường xuyên củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ kiểm tra, đảm bảo tiêu chuẩn, nhất là nắm chắc chế độ, chính sách, pháp luật, dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh; Quan tâm về vật chất, tinh thần cho cán bộ kiểm tra, động viên để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn của BCH, UBKT cấp trên đối với công đoàn cơ sở; các văn bản hướng dẫn cần cụ thể hoá, sát với từng cấp; hàng năm thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm.
Chủ nhiệm UBKT
Bùi Thị Khánh Hà
 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900