"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 25/05/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 282915

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tổ chức

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2016

 Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cũng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long-Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, phát biểu tại Lễ công bố quyết định 
kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS của Công đoàn ngành Xây dựng
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là nhiệm vụ sống còn của tổ chức công đoàn kể cả trước mắt và lâu dài, ngay từ đầu năm 2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2013-2018; thực hiện chủ đề năm 2016 “Năm phát triển đoàn viên”, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã xác định tập trung làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đây là nhiệm vụ then chốt của năm, từ việc xác định đó Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch “năm phát triển đoàn viên” và giao chỉ tiêu cụ thể cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2016, tập trung chính vào việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Đồng thời Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cũng đã kiện toàn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2013 - 2018 và chỉ đạo, hướng dẫn các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch “năm phát triển đoàn viên”. Để năm phát triển đoàn viên đạt hiệu quả cao Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn cần tập trung một số nội dung đó là: 
Một là, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Trong đó, đổi mới cách thức tiếp cận, nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS.
Hai là, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch “năm phát triển đoàn viên” theo mục tiêu và nội dung kế hoạch. Kịp thời điều tra, khảo sát nắm tình hình người lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Ba là, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự hỗ trợ của chuyên môn đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Các công đoàn cấp trên cơ sở phải tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của chuyên môn để tổ chức tuyên truyền vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập CĐCS; chủ động phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.
Bốn là, tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao vai trò công đoàn cấp trên cơ sở, để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. 
Năm là, gắn nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với đánh giá thi đua của các công đoàn cấp trên cơ sở hàng năm, 
Với sự quyết tâm cao, tập trung thực hiện các giải pháp, quý I năm 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã kết nạp được 458 đoàn viên công đoàn trong khu vực ngoài khu vực Nhà nước, thành lập được 17 CĐCS trong khu vực ngoài khu vực Nhà nước, tiêu biểu là Công đoàn ngành Xây dựng thành lập được 15 CĐCS với 266 đoàn viên công đoàn, Công đoàn ngành Công Thương thành lập được 01 CĐCS với 61 đoàn viên công đoàn và Liên đoàn Lao động huyện Bảo Thắng thành lập được 01 CĐCS với 131 đoàn viên công đoàn.
Trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33 và Đề án số 07 của Tỉnh uỷ Lào Cai; Chương trình số 1643 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt nam; cùng với sự quyết tâm cao của các cấp công đoàn nhất định công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả tốt./. 
          Nguyễn Đình Tuyến
                                                                                                        (Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh); Ảnh Phương thuý LĐLĐ tỉnh
 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900