Các cấp Công đoàn Lào Cai Tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Lượt xem: 209

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm, thực hiện QCDC ở cơ sở chính là động lực phát huy trí tuệ tập thể của công nhân, viên chức và người lao động (CNVCLĐ), góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1478/LĐLĐ ngày 06 tháng 12 năm 2022, về việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Theo đó tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với thủ trưởng đơn vị, chủ doanh nghiệp thực hiện QCDC ở cơ sở; đồng thời, chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường công tác giám sát nội dung về thực hiện QCDC ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; giao chỉ tiêu, tổ chức ký cam kết thi đua giữa LĐLĐ tỉnh và 15 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức, thực hiện QCDC ở cơ sở đảm bảo đúng quy định và hiệu quả thiết thực.

Ký kết giao ước thi đua giữa LĐLĐ tỉnh với 15 công đoàn cấp trên cơ sở

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, các CĐCS đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị CBCCVC. Đến nay đã có 1.022/1.022 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (kể cả các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị CBVC theo năm học) đạt tỷ lệ 100%. Việc tổ chức hội nghị CBCCVC cũng như thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị được sự chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và công đoàn, chất lượng hội nghị CBCCVC ngày càng nâng lên. 
Hiện LĐLĐ tỉnh Lào Cai quản lý 195 CĐCS doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn, có 159 CĐCS phải tổ chức Hội nghị người lao động. Kết quả quý I-2022 có 78/159 đã tổ chức HNNLĐ đạt 49% (Trong đó Doanh nghiệp nhà nước 07/08 đạt 87%, Doanh nghiệp FDI 03/04 đạt 75%, Đơn vị sự nghiệp công lập 07/07 đạt 100% và Doanh nghiệp khác  61/176 đạt 34%). Hội nghị được tổ chức từ cấp tổ, đội, bộ phận sản xuất nên đã tạo điều kiện cho NLĐ được thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến khi xây dựng, bổ sung TƯLĐTT và các quy chế, quy định tại doanh nghiệp; các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ tại hội nghị.

Ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng và Chủ tịch CĐCS Vườn quốc gia Hoàng Liên năm 2022

 Ý kiến, kiến nghị của đoàn viên tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Công đoàn viên chức tỉnh

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có những chuyển biến tích cực, phát huy được quyền làm chủ của CNVCLĐ, nhất là đã góp phần cho CNVCLĐ hiểu rõ quyền lợi phải gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ; dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, kỷ luật lao động; quyền đại diện của tổ chức Công đoàn. Đặc biệt, hạn chế được nhiều tiêu cực, mất dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật. Khuyến khích, động viên đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19. Tại Hội nghị các doanh nghiệp đã rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc cho phù hợp với tình hình của đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay có 127/195 doanh nghiệp tổ chức ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Nhìn chung các bản thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp đều có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật và tập trung chủ yếu các nội dung như: Tặng quà ngày sinh nhật, ngày lễ, tết hàng năm; hỗ trợ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; hỗ trợ tiền thuê nhà cho CNLĐ ở xa; tổ chức tham quan nghỉ dưỡng; hỗ trợ bữa ăn ca; mua bảo hiểm; hỗ trợ tiền điện thoại, tiền xăng, cải thiện điều kiện làm việc, tiền thưởng, đặc biệt vừa sản xuất vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19...góp phần thúc đẩy quan hệ lao động ngày càng hài hòa, ổn định hơn, không để các vụ tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
Các đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị NLĐ, thương lượng, ký kết TƯLĐTT, bảo đảm theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; CĐCS tại cơ quan hành chính sự nghiêp, doanh nghiệp nhà nước đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn củng cố kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân đi vào hoạt động nề nếp có hiệu quả; có 1.030 Ban TTND xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, việc thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức và NLĐ được thực hiện đầy đủ kịp thời và hoàn thành một số chỉ tiêu trọng tâm thực hiện nhiệm vụ năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh giao. 
Ngoài ra, các cấp Công đoàn tham gia dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia ý kiến Dự thảo hướng dẫn triển khai việc thực hiện QCDC cơ sở tại nơi làm việc theo quy định tại Chương V, Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ; Dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy chế dân chủ  trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; Triển khai Kết luận số 04/KH-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 9b/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn về “Công đoàn tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở trong tình hình mới”. 
Để thực hiện chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2022 có hiệu quả về “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Từ nay đến cuối năm, các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCCVC trong các trường học, Hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp gắn với từng nhiệm vụ cụ thể và các chỉ tiêu đã đề ra tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp tổ chức tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, NLĐ và CĐCS; các cấp công đoàn tích cực nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp để tổng hợp, đề xuất đối thoại tại nơi làm việc, tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, CNVCLĐ, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động. Chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; phản biện xã hội về việc thực hiện QCDC ở cơ sở và những vấn đề có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ. 
Thông qua phối hợp thực hiện QCDC, tổ chức Công đoàn Lào Cai ngày càng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó, chức năng tham gia quản lý, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ ngày càng được nâng lên. Các cấp Công đoàn Lào Cai luôn đồng hành, sát cánh với chuyên môn, chính quyền, doanh nghiệp và là hạt nhân quan trọng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và phát triển.

Kim Tuyến (LĐLĐ tỉnh)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 413
  • Trong tuần: 4,605
  • Tất cả: 471,523
Đăng nhập