GIỚI THIỆU CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI

Đại hội I: Tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 1951, Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 5 đồng chí, đồng chí Hồng Toàn được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Đại hội II: Tổ chức vào đầu năm 1957, Đại hội bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 9 đồng chí, đồng chí Hồng Toàn được bầu lại là Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Đại hội III: Tổ chức vào đầu năm 1960, đồng chí Nguyễn Trí Nghị được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Đại hội IV: Tổ chức vào ngày 09 tháng 01 năm 1961, đồng chí Nguyễn Trí Nghị được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Đại hội V: Tổ chức vào tháng 7 năm 1963, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên hiệp Công đoàn tỉnh gồm 13 đồng chí, đồng chí Nguyễn Trí Nghị được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Đại hội VI: Tổ chức vào năm 1969, đồng chí Nguyễn Xuân Tiếu được bầu làm Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh Lào Cai.

Đại hội VII: (Tức Đại hội I Công đoàn tỉnh Hoàng Liên Sơn) Tổ chức vào tháng 7 năm 1977, đồng chí Lê Đình Tịch được bầu làm Thư ký, đồng chí Lều Văn Tuyết, đồng chí Hồng Toàn, đồng chí Sa Văn Đá được bầu làm Phó Thư ký.

 Đại hội VIII: (Tức Đại hội II Công đoàn tỉnh Hoàng Liên Sơn) Tổ chức vào ngày 15 tháng 1 năm 1981. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí, đồng chí Nông Thị Kim Hồng được bầu làm Thư ký, đồng chí Đặng Văn Luy, đồng chí Đỗ Văn Liên được bầu làm Phó Thư ký.

Đại hội IX: (Tức Đại hội III Công đoàn tỉnh Hoàng Liên Sơn) Tổ chức vào tháng 8 năm 1983. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nông Thị Kim Hồng được bầu làm Thư ký, đồng chí Đặng Văn Luy, đồng chí Đỗ Văn Liên được bầu làm Phó Thư ký.

Đại hội X: (Tức Đại hội IV Công đoàn tỉnh Hoàng Liên Sơn) Tổ chức vào tháng 8 năm 1988. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, đồng chí Đỗ Văn Liên được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Đàm Xuân Đông, đồng chí Vũ Khang được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

 Đại hội XI: (Tức Đại hội I Công đoàn tỉnh Lào Cai từ khi tái lập tỉnh) Tổ chức tại Thị xã Cam Đường từ ngày 28 đến 29 tháng 5 năm 1993. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí, đồng chí Đàm Xuân Đông được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Ninh Quang Đại được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại hội XII: Tổ chức tại Thị xã Lào Cai từ ngày 3, 4 tháng 7 năm 1998. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, đồng chí Trần Tiến Hòa được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Quang Tụ, đồng chí Trang Thị Xinh được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội bầu UBKT gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Trang Thị Xinh làm Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đến tháng 12/2000, đồng chí Trần Tiến Hòa chuyển công tác về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung đồng chí Trang Thị Xinh - Phó Chủ tịch làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại hội XIII: Tổ chức tại Hội trường lớn UBND tỉnh từ ngày 22 đến 23 tháng 7 năm 2003. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Trang Thị Xinh được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Hoàng Vịnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sách được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội bầu UBKT gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạch làm Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Đến tháng 01/2005, đồng chí Nguyễn Mạnh Hoạch chuyển công tác về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tháng 4/2005 Ban Chấp hành đã bầu bổ sung đồng chí Phạm Văn Công - Ủy viên BCH-LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Mường Khương, làm Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại hội XIV: Tổ chức tại Hội trường lớn UBND tỉnh từ ngày 28 đến 30 tháng 6 năm 2008. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 35 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Trang Thị Xinh được bầu làm Chủ tịch, đồng chí đồng chí Nguyễn Xuân Sách, đồng chí Tạ Thị Thu Huyền được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội bầu UBKT gồm 5 đồng chí và bầu đồng chí Phạm Văn Công làm Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Đến tháng 6/2009, đồng chí Trang Thị Xinh được nghỉ hưu, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Tạ Thị Thu Huyền - Phó Chủ tịch làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Tháng 10/2009, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung đồng chí Vũ Đức Chung - Ủy viên BTV-LĐLĐ tỉnh, Trưởng Ban Chính sách - Xã hội làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Tháng 02/2011 đồng chí Nguyễn Xuân Sách nghỉ hưu; tháng 6/2011, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hữu Long - Ủy viên BTV-LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại hội XV: Tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai từ ngày 25 đến 27 tháng 3 năm 2013. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí, đồng chí Tạ Thị Thu Huyền được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Hữu Long, đồng chí Vũ Đức Chung, đồng chí Nguyễn Minh Thái được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội bầu UBKT gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Bùi Thị Khánh Hà làm Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh. 

* Đến tháng 11/2015, đồng chí Tạ Thị Thu Huyền được nghỉ hưu, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Nguyễn Hữu Long - Phó Chủ tịch Thường trực làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Đến tháng 01/2017, Ban Chấp hành đã bầu bổ sung đồng chí Đỗ Lê Tín - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

* Tháng 02/2017, BTV phân công đồng chí Nguyễn Minh Thái - làm Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại hội XVI: Đại hội XVI tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai từ ngày 10 đến 11 tháng 4 năm 2018. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 37 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hữu Long được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Minh Thái, đồng chí Vũ Đức Chung, đồng chí Đỗ Lê Tín được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội bầu UBKT gồm 7 đồng chí và bầu đồng chí Đoàn Việt Trung làm Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đại hội XVII: Đại hội XVII tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Lào Cai từ ngày 10 đến 11 tháng 10 năm 2023. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 32 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí, đồng chí Đặng Đình Chung được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Minh Thái, đồng chí Thào Thị Tùng được bầu làm Phó Chủ tịch. Đại hội bầu UBKT gồm 07 đồng chí và bầu đồng chí Bùi Xuân Hải làm Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập