Phong trào công nhân và tổ chức công đoàn các cấp trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, không ngừng đổi mới
Lượt xem: 125
9858.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Những năm qua, cùng với quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh nhà, tổ chức công đoàn và công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, bám sát định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra; phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động của Công đoàn tỉnh đạt được kết quả tích cực.

9841.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại đại hội.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Các cấp công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tích cực tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên tổ chức hoạt động tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên, người lao động để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp; nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ đoàn viên, người lao động. Vai trò của Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động ngày càng rõ rệt, hiệu quả, thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được quan tâm.

Những thành tựu nêu trên đã góp phần quan trọng vào sự trưởng thành của các tổ chức công đoàn, giúp Lào Cai hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở.

9845.jpg
Quang cảnh đại hội.

Bên cạnh những thành tích đạt được, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, hoạt động của công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, tôi đề nghị tại đại hội này, các đại biểu tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, trao đổi, phân tích làm rõ nguyên nhân của những hạn chế, đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

9697.jpg
Đại biểu dự đại hội.

Hiện nay và trong giai đoạn tới, bên cạnh các thuận lợi còn có nhiều khó khăn, thách thức. Với sự phát triển thần tốc của khoa học công nghệ, đặc biệt là sự bùng nổ ứng dụng công nghệ thông tin gắn với quá trình chuyển đổi số sẽ tiếp tục tác động sâu sắc đến sản xuất, đời sống, việc làm của người lao động.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt tới giai cấp công nhân và người lao động. Tại Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã xác định rõ mục tiêu: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

0018.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII “Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa..., phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI “Xây dựng Lào Cai phát triển toàn diện trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc” đòi hỏi phong trào công nhân và tổ chức công đoàn các cấp tỉnh nhà phải nỗ lực phấn đấu vươn lên, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Tôi cơ bản nhất trí, đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo trình tại đại hội. Tôi xin nhấn mạnh và gợi mở thêm một số nội dung để đại hội nghiên cứu, thảo luận, xem xét, quyết định:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công nhân, viên chức, lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, tay nghề, tác phong kỷ luật lao động, ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ và nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đã đề ra.

 

Hai là, công đoàn cần làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tích cực đề xuất, tham gia việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn... Tiếp nhận, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn để kiến nghị và tham gia cùng cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, cung cấp một số dịch vụ thiết yếu, phù hợp với nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động và quy định của pháp luật.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, đặc biệt là cấp cơ sở. Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 29 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Đề án số 24 của Tỉnh ủy về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhất là phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực.

Bốn là, tích cực tham gia xây dựng và thực hiện chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tham gia giám sát, phản biện xã hội; chú trọng rà soát, bổ sung các quy chế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đảm bảo phù hợp với tình hình mới, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm là, phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng đội ngũ công nhân, lao động trong doanh nghiệp và trong thực thi các chính sách, pháp luật cũng như giải quyết các vấn đề bức xúc của công nhân, lao động. Các cấp ủy đảng phải có định hướng cụ thể cho tổ chức công đoàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, lắng nghe ý kiến của tổ chức công đoàn, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đặc biệt là những bức xúc của đoàn viên, người lao động. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, phát huy mạnh mẽ vai trò tham mưu của tổ chức công đoàn các cấp với cấp ủy, chính quyền để hoạt động của công đoàn đạt kết quả cao. Quan tâm giới thiệu, lựa chọn bồi dưỡng những công nhân, cán bộ tiêu biểu từ phong trào để xem xét kết nạp Đảng, bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng và Nhà nước.

Sáu là, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong quản lý sự ra đời, thành lập và hoạt động của các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo đúng tôn chỉ, mục đích, quy định. Tăng cường tuyên truyền để người sử dụng lao động, công nhân, người lao động nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh, trật tự. Có các biện pháp phù hợp, hiệu quả để thu hút, vận động, định hướng tổ chức này gia nhập Công đoàn Việt Nam.

9915.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XVII.

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Tôi đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực chuyên môn, uy tín và khả năng đóng góp vào sự nghiệp phát triển của tổ chức công đoàn để bầu vào Ban Chấp hành khóa XVII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.

Xây dựng công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu về công đoàn để tổ chức lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động, tạo điều kiện hơn nữa để các cấp công đoàn hoạt động có hiệu quả.

Theo Báo Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 83
  • Trong tuần: 3,526
  • Tất cả: 842,686
Đăng nhập